සුළං විදුලි බල උද්‍යාන

විකිපීඩියා වෙතින්
අ.එ.ජ.හි සුළං විදුලි බල උද්‍යානයක්.