සුදර්ශන ආදර්ශ විද්‍යාලය

විකිපීඩියා වෙතින්
සුදර්ශන ආදර්ශ විද්‍යාලය
Location

තොරතුරු
වර්ගයරජයේ ප්‍රාථමික විද්‍යාලය
තත්ත්වයරාහුල විද්‍යාලයේ හා සුජාතා විද්‍යාලයේ ප්‍රාථමික අංශ ලෙස භාවිතා කිරීම සඳහා ද්විඛණ්ඩිත යි.
Closedක්‍රි.ව. 1991
ශ්‍රේණි1 ශ්‍රේණිය සිට 5 ශ්‍රේණිය දක්වා

මේවාත් බලන්න[සංස්කරණය]

  1. රාහුල විද්‍යාලය
  2. සුජාතා විද්‍යාලය