සැකිල්ල:WEEKDATE2M

විකිපීඩියා වෙතින්


For a given ISO week date, produces the month.

 • {{ WEEKDATE2M|2005|52|6}} gives "12"
 • {{ WEEKDATE2M|2005|52|7}} gives "1"
 • {{ WEEKDATE2M|2006|1|1}} gives "1"
 • {{ WEEKDATE2M|2006|4|6}} gives "1"
 • {{ WEEKDATE2M|2006|4|7}} gives "1"
 • {{ WEEKDATE2M|2006|5|1}} gives "1"
 • {{ WEEKDATE2M|2006|5|2}} gives "1"
 • {{ WEEKDATE2M|2006|5|3}} gives "2"
 • {{ WEEKDATE2M|2006|9|2}} gives "2"
 • {{ WEEKDATE2M|2006|9|3}} gives "3"
 • {{ WEEKDATE2M|2006|26|5}} gives "6"
 • {{ WEEKDATE2M|2006|26|6}} gives "7"
 • {{ WEEKDATE2M|2008|1|1}} gives "12"
 • {{ WEEKDATE2M|2008|1|2}} gives "1"
 • {{ WEEKDATE2M|2008|1|3}} gives "1"
 • {{ WEEKDATE2M|2008|5|3}} gives "1"
 • {{ WEEKDATE2M|2008|5|4}} gives "1"
 • {{ WEEKDATE2M|2008|5|5}} gives "2"
 • {{ WEEKDATE2M|2008|9|3}} gives "2"
 • {{ WEEKDATE2M|2008|9|4}} gives "2"
 • {{ WEEKDATE2M|2008|9|5}} gives "2"
 • {{ WEEKDATE2M|2008|9|6}} gives "3"
 • {{subst:WEEKDATE2M|2008|9|6|subst=subst:}} gives the wikitext 3.

See also[සංස්කරණය]


"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:WEEKDATE2M&oldid=261485" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි