සැකිල්ල:Speciesbox

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

Acacia aemula
විද්‍යාත්මක වර්ගීකරණය
රාජධානිය: ශාක
Clade: සපුෂ්ප ශාක
Clade: Eudicots
Clade: Rosids
ගෝත්‍රය: Fabales
කුලය: Fabaceae
උපකුලය: Mimosoideae
Genus: Acacia
විශේෂය: Acacia aemula
ද්වීපද නාමය
Acacia aemula
ප්‍රලේඛනය අයිකොනය සැකිලි ප්‍රලේඛනය[නරඹන්න] [සංස්කරණය] [ඉතිහාසය] [විරේචනය]

Documentation for the automated taxobox system

Taxonomy templates

Taxobox templates

{{Speciesbox}} is one of the automated taxobox templates used to generate a taxobox automatically. (2019 වන විට there were 8 such templates.) It's part of the "automated taxobox system", and is used for taxa (groups of organisms) at the rank of species (excluding viruses). The pages linked in the navigation box provide information on different parts of the system. If you are a new user, it's a good idea to read the automated taxobox system introduction first; in particular to be sure that you are using the right automated taxobox.

This template is used to display a taxobox for a species whose parent's taxonomy is stored in taxonomy templates. A requirement is that the name of the species is displayed as a simple binomial (i.e. in the form Genus species). In a few special cases, the name of the species is displayed differently (as for example at Halictus? savenyei), when {{Automatic taxobox}} is used.

Note that the Speciesbox template does not require or make use of a taxonomy template for the species; it only uses the taxonomy template for the parent taxon, normally the genus.

Usage[සංස්කරණය]

Usage is basically the same as {{Automatic taxobox}} (with a few variations noted below).

There are five main cases to consider in using this template:

Simple cases[සංස්කරණය]

If the article is about a species whose binomial and genus name are both straightforward (e.g. no rank between the species and its genus, no hybrid symbol, no parenthesized disambiguation in the genus name), then the minimum requirement is to specify the taxon parameter:[note 1]

 • |taxon=name of the species without any formatting (e.g. Quercus major, Lobatus gigas)
(Alternatively you can use the genus and species parameters separately – this is different from {{Automatic taxobox}}:
 • |genus=name of the genus without any formatting (e.g. Quercus, Lobatus)
 • |species=specific epithet or name without any formatting (e.g. major, gigas)
This slightly reduces the processing needed.)

If necessary, you can also use:

 • |subgenus=link to subgenus – deprecated, use |parent=see below

It's not necessary to include {{italic title}} in the article; this will be added automatically by the Speciesbox template if needed.

For more complicated cases, see the other sections below.

Simple examples[සංස්කරණය]

 • Page at the binomial name; displayed taxobox to have the binomial name as its title, e.g. Lobatus gigas.
{{Speciesbox
| taxon = Lobatus gigas --recommended [note 1]
| authority = (Linnaeus, 1758) --optional; this is the authority for the binomial (species) name
... --other optional parameters, e.g. for an image
}}
 • Page at the binomial name; displayed taxobox to have the common name as its title, e.g. Allium moly.
{{Speciesbox
| name = Golden garlic --required if title of taxobox ≠ taxon name
| taxon = Allium moly
| authority = L. --optional; this is the authority for the binomial (species) name
... --other optional parameters, e.g. for an image
}}
 • Page at the common name; displayed taxobox to have the same common name as its title, e.g. Lily of the valley.
{{Speciesbox
| name = Lily of the valley --optional (defaults to page title)
| taxon = Convallaria majalis --essential
... --other optional parameters, e.g. for an image
}}

Extinct species[සංස්කරණය]

If the genus is extinct, the extinct status will be picked up automatically from the taxonomy template for the genus, and a † placed before the species name in the taxobox.

If the species is extinct, but the genus is not, then to achieve the same effect, use one of

 • |extinct=yes (true is also accepted)
 • |extinct=DATE – for recently extinct species, such as the Dodo, to show when it became extinct.

Hybrid species[සංස්කරණය]

Care is needed to obtain the correct italicization of hybrid species names in the displayed taxobox since the hybrid sign, ×, should not be italicized, whereas the rest of the binomial should be. The example below shows one way of achieving the desired effect. Assume that the name of the article is "Polygonatum × hybridum", which should display as the title "Polygonatum × hybridum".

{{DISPLAYTITLE:''Polygonatum'' × ''hybridum''}}
{{Speciesbox
| taxon = Polygonatum {{hybrid}} hybridum
| ...
}}

Notes:

 • Use {{hybrid}} rather than the × character in the value of the taxon parameter; this ensures that it will not be italicized in the displayed taxobox.
 • In the article body, you can either use ''Polygonatum'' × ''hybridum'' or ''Polygonatum {{hybrid}} hybridum'' to obtain the correct italicization.

Genus names duplicated across kingdoms[සංස්කරණය]

A special case is where the name of the genus is duplicated in different kingdoms, e.g. Acanthocarpus, which is used for a plant and a crab. The taxonomy template for the plant has to be at Template:Taxonomy/Acanthocarpus (plant) to allow there to be a separate page at "Template:Taxonomy/Acanthocarpus (crab)". Consider the page Acanthocarpus preissii. The taxobox has to be set up in this way:

{{Speciesbox
| genus = Acanthocarpus (plant)
| species = preissii
| ...
}}

The corresponding taxonomy template for the genus, Template:Taxonomy/Acanthocarpus (plant), contains the line:

| link = Acanthocarpus (plant)|Acanthocarpus

to ensure that wikilinks are to "Acanthocarpus (plant)" whereas the displayed genus name is "Acanthocarpus".

Note that this approach is only necessary when the disambiguation is needed because genus names are duplicated across kingdoms.

Monospecific genera[සංස්කරණය]

Another special case is where the article is about a genus with only one species. The article will be at the genus name, but the final taxon to be displayed in the taxobox should be the species. An example is Aphyllanthes, with the sole species Aphyllanthes monspeliensis.

{{Speciesbox
|taxon = Aphyllanthes monspeliensis
|parent_authority = L. --authority for genus
|authority = L. --authority for binomial (i.e. the species)
|... --other optional parameters
}}

The use of the Speciesbox template with the taxon parameter set to the species name ensures that the taxobox ends with the binomial name even though the page title is the genus name. The mediawiki software automatically replaces the generated wikilink [[Aphyllanthes]] by bold text since it goes to the same page. In this case we want to display the authority for both the species and the genus, since there is no other article. The parameters parent_authority, grandparent_authority, etc. are the way to display authorities up the classification hierarchy.

Parent taxon is not the genus[සංස්කරණය]

By default, the Speciesbox template uses the genus name as the name of the parent taxon. If this is not the case, because the parent taxon is at a rank between the species and its genus, such as subgenus or botanical section, then use:

 • |parent=parent_taxon

"Template:Taxonomy/parent_taxon" must then exist. Conventions for the name of a taxonomy template at a rank between species and genus include:

Thus if a zoological subgenus is to be shown, then the taxobox is set up in this way:

{{Speciesbox
| name = House mouse
| parent = Mus (Mus)
| taxon = Mus musculus
| ...
}}

Italicizing the article title[සංස්කරණය]

The template can normally determine whether the page title matches the species or the genus in the taxobox, and if so outputs {{italic title}}, so usually it is not necessary to add this template. In a very few cases the automatic italicization will be wrong (e.g. if the article is at the English name and this is the same as the genus name). Automatic italicization can be over-ridden by setting |italic_title=no.

Requirement for correct display[සංස්කරණය]

The template will generate a taxobox which will display correctly only if the taxonomy for the genus (or |parent=) has already been created (i.e. "Template:Taxonomy/genusname" or "Template:Taxonomy/parent" already exists). If it does not, you will be asked to create it. One way is to look for the "fix" link and open it.

See also[සංස්කරණය]

Notes[සංස්කරණය]

 1. 1.0 1.1 If the taxon or genus/species parameters are omitted, the template will try to use the page title as the taxon name. This is deprecated, since it is not self-documenting, so is confusing to editors not familiar with the template, and causes problems if the page is moved.

Template Data[සංස්කරණය]

This is the TemplateData documentation for this template used by VisualEditor and other tools; see the monthly parameter usage report for this template.

TemplateData for Speciesbox

An infobox for species of organisms where {{tl|Automatic taxobox}} is used at the genus and higher ranks

Template parameters

This template prefers block formatting of parameters.

ParameterDescriptionTypeStatus
color_ascolor_as

no description

Stringoptional
namename

no description

Stringoptional
fossil_rangefossil_range

no description

Unknownoptional
imageimage

no description

Filesuggested
image_widthimage_width

no description

Stringdeprecated
image_uprightimage_upright

no description

Unknownoptional
image_altimage_alt

no description

Stringoptional
image_captionimage_caption

no description

Stringoptional
image2image2

no description

Fileoptional
image2_widthimage2_width

no description

Stringdeprecated
image2_uprightimage2_upright

no description

Numberoptional
image2_altimage2_alt

no description

Stringoptional
image2_captionimage2_caption

no description

Stringoptional
statusstatus

no description

Unknownoptional
status_systemstatus_system

no description

Unknownoptional
status_refstatus_ref

no description

Unknownoptional
status2status2

no description

Unknownoptional
status2_systemstatus2_system

no description

Unknownoptional
status2_refstatus2_ref

no description

Unknownoptional
extinctextinct

no description

Unknownoptional
classification_statusclassification_status

no description

Unknownoptional
display_parentsdisplay_parents

no description

Unknownoptional
greatgrandparent_authoritygreatgrandparent_authority

no description

Unknownoptional
grandparent_authoritygrandparent_authority

no description

Unknownoptional
parent_authorityparent_authority

no description

Unknownoptional
taxontaxon

no description

Stringoptional
genusgenus

no description

Stringoptional
subgenussubgenus

no description

Stringoptional
parentparent

no description

Unknownoptional
speciesspecies

no description

Stringoptional
authorityauthority

no description

Stringsuggested
subdivision_rankssubdivision_ranks

no description

Stringoptional
subdivisionsubdivision

no description

Unknownoptional
range_maprange_map

no description

Fileoptional
range_map_widthrange_map_width

no description

Stringdeprecated
range_map_uprightrange_map_upright

no description

Unknownoptional
range_map_altrange_map_alt

no description

Stringoptional
range_map_captionrange_map_caption

no description

Stringoptional
range_map2range_map2

no description

Fileoptional
range_map2_widthrange_map2_width

no description

Stringdeprecated
range_map2_uprightrange_map2_upright

no description

Numberoptional
range_map2_altrange_map2_alt

no description

Stringoptional
range_map2_captionrange_map2_caption

no description

Stringoptional
පර්යාය නාම(ය)පර්යාය නාම(ය)

no description

Unknownoptional
synonyms_refsynonyms_ref

no description

Unknownoptional
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:Speciesbox&oldid=455885" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි