සැකිල්ල:Source-attribution/doc

විකිපීඩියා වෙතින්

Usage[සංස්කරණය]

This template should be placed in the References section of an article if the article incorporates text from a source that is not under copyright and there is no source specific template listed in Category:Attribution templates.

{{Source-attribution|source and other details|no-icon=y |pl=y |inline=y}}

The four parametersare are:

 • 1 (unnamed) = source name and other identifying details — The name of the source, along with any other details which are needed to identify the work (the argument (the text) can also be another template such as {{cite book}})
 • no-icon=y — remove the leading icon (alternative noicon and the argument can be any any string such as yes or 1 etc)
 • pl=y — changes the wording from "from a publication" to "from publications" (alternative plural and the argument can be any any string such as yes or 1 etc).
 • inline=y — change the wording of the prescript from "This article..." to "One or more of the preceding sentences..." (alternative sentence and the argument can be any any string such as yes or 1 etc). It is intenced for use in inline citations.

TemplateData[සංස්කරණය]

Adds a notice that an article incorporates information from a public domain source

Template parameters

ParameterDescriptionTypeStatus
Source1

The name of the source, along with any other details which are needed to identify the work

Contentsuggested
No icon?no-icon noicon

Set to y to remove the leading icon

Booleanoptional
Plural?pl plural

Set to y to change "from a publication" to "from publications"

Booleanoptional
Inline?inline sentence

Set to y to change "This article" to "One or more of the preceding sentences"

Booleanoptional

Examples[සංස්කරණය]

 1. Using |no-icon=y, as in <ref>{{Source-attribution|no-icon=y}}</ref>, removes the leading icon [1]
 2. A text string with no parameters (and followed by a citation), such as <ref>{{Source attribution}} {{cite book|last=Offa |first=Anne |year=1066|title=An Old Book}}</ref>, would display as [2]
 3. The template with a citation as the unnamed parameter, e.g. <ref>{{Source-attribution|{{cite book |title= Handbook to the cathedrals of England |first=Richard |last=John |date=1869}} }}</ref>, shows as [3]
 4. Using |pl=y, as in <ref>{{Source-attribution|pl=y|John, Richard (1869). ''Handbook to the cathedrals of England''; and {{cite book|last=Offa |first=Anne |year=1066|title=An Old Book}}}}</ref>, shows as [4]
 5. Using |inline=y, as in <ref>{{Source-attribution|inline=y|''Handbook to the cathedrals of England'', by Richard John (1869)}}</ref>, shows as [5]
 6. Using all four parameters simultaniously <ref>{{Source-attribution|''sources and other details''|no-icon=y |pl=y |inline=y}}</ref>[6]

In the references section, these appear as

References

 1. මෙම ලිපිය තුළ, පොදු වසම තුළ පවතින මෙම ප්‍රභවයේ පෙළ ඇතුළත්වෙයි.
 2. Public Domain මෙම ලිපිය තුළ, පොදු වසම තුළ පවතින මෙම ප්‍රභවයේ පෙළ ඇතුළත්වෙයි. Offa, Anne (1066). An Old Book.
 3. Public Domain මෙම ලිපිය තුළ, පොදු වසම තුළ පවතින මෙම ප්‍රභවයේ පෙළ ඇතුළත්වෙයි: John, Richard (1869). Handbook to the cathedrals of England.
 4. Public Domain මෙම ලිපිය තුළ, පොදු වසම තුළ පවතින these sources පෙළ ඇතුළත්වෙයි: John, Richard (1869). Handbook to the cathedrals of England; and Offa, Anne (1066). An Old Book.
 5. Public Domain One or more of the preceding sentences තුළ, පොදු වසම තුළ පවතින මෙම ප්‍රභවයේ පෙළ ඇතුළත්වෙයි: Handbook to the cathedrals of England, by Richard John (1869)
 6. One or more of the preceding sentences තුළ, පොදු වසම තුළ පවතින these sources පෙළ ඇතුළත්වෙයි: sources and other details

Hidden category[සංස්කරණය]

This template includes a hidden category—Category:Source attribution—which does not appear at the bottom of an article page but does contain any article page that contains this template.

See also[සංස්කරණය]


"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:Source-attribution/doc&oldid=530002" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි