සැකිල්ල:Pp-semi-blp

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
ප්‍රලේඛනය අයිකොනය සැකිලි ප්‍රලේඛනය[නරඹන්න] [සංස්කරණය] [ඉතිහාසය] [විරේචනය]

Usage[සංස්කරණය]

This template is used for articles about living persons which are semi-protected, either temporarily or indefinitely, due to excessive violations of the biographies of living persons policy (e.g. George W. Bush).

This template categorizes articles into Category:Wikipedia indefinitely semi-protected biographies of living people, or Category:Wikipedia temporarily semi-protected biographies of living people, if an expiry is specified. For talk pages that are semi-protected, use {{pp-vandalism}}.

This template will not be visible on pages that are not protected. Adding this template to an article does not protect it. Protection can only be applied by administrators, and can be requested at Wikipedia:Requests for page protection.

See also[සංස්කරණය]

  • {{Pp-semi-indef}} - intended for non-BLP cases which require indef protection
{{pp-meta}} පූර්ණ අර්ධ ගෙනයාම්
Dispute: {{pp-dispute}} N/A {{pp-move-dispute}}
Vandalism: {{pp-vandalism}} {{pp-move-vandalism}}
High visibility templates and images: {{pp-template}} N/A
User talk of blocked user: {{pp-usertalk}} {{pp-semi-usertalk}} N/A
Sockpuppetry: N/A {{pp-semi-sock}} N/A
WP:BLP: N/A {{pp-semi-blp}} N/A
Long-term: N/A {{pp-semi-indef}} {{pp-move-indef}}
Generic (other protection): {{pp-protected}} {{pp-move}}
Scrutiny of the Office: {{pp-office}} {{reset}} N/A
Talk page info: {{permanently protected}} {{temporarily protected}} N/A
Create protection: {{pp-create}} N/A
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:Pp-semi-blp&oldid=158382" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි