සැකිල්ල:Pp-move-indef

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
ප්‍රලේඛනය අයිකොනය සැකිලි ප්‍රලේඛනය[නරඹන්න] [සංස්කරණය] [ඉතිහාසය] [විරේචනය]

Usage[සංස්කරණය]

The template will add a category only and has no visible effect.

It should be used on high-visibility pages indefinitely move-protected. For articles move-protected due to disputes, including high-visibility articles, use {{pp-move-dispute}}. For other articles move-protected due to vandalism, use {{pp-move-vandalism}}. For other cases, use the generic {{pp-move}}.

Please note that only administrators can protect pages.

This template will categorize articles, portals and templates into Cat:Wikipedia indefinitely move-protected pages.
Other pages will be categorized depending on their namespace into Cat:Wikipedia move-protected project pages, Cat:Wikipedia move-protected user and user talk pages and Cat:Wikipedia move-protected talk pages.

See also[සංස්කරණය]

Wikipedia:Protection policy

{{pp-meta}} පූර්ණ අර්ධ ගෙනයාම්
Dispute: {{pp-dispute}} N/A {{pp-move-dispute}}
Vandalism: {{pp-vandalism}} {{pp-move-vandalism}}
High visibility templates and images: {{pp-template}} N/A
User talk of blocked user: {{pp-usertalk}} {{pp-semi-usertalk}} N/A
Sockpuppetry: N/A {{pp-semi-sock}} N/A
WP:BLP: N/A {{pp-semi-blp}} N/A
Long-term: N/A {{pp-semi-indef}} {{pp-move-indef}}
Generic (other protection): {{pp-protected}} {{pp-move}}
Scrutiny of the Office: {{pp-office}} {{reset}} N/A
Talk page info: {{permanently protected}} {{temporarily protected}} N/A
Create protection: {{pp-create}} N/A

Indefinitely protects a high-visibility, important page from being moved.

Template parameters

ParameterDescriptionTypeStatus
No parameters specified
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:Pp-move-indef&oldid=452246" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි