සැකිල්ල:Non-free use rationale biog

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
නො-නිදහස් මාධ්‍ය භාවිත තාර්කිකත්වය – ලිපි නාමය අවශ්‍යයි
විස්තරය

Photograph or image of ( – )

ප්‍රභවය

ප්‍රභවය දක්වා නොමැත. මෙම රූප විස්තරය සංස්කරණය කොට ප්‍රභවයක් සපයන්න.

ලිපිය

[[]]

භාවිත වන කොටස

A single small image or extract sufficient for the intended purpose without being excessive.

මන්ද විසර්ජනය?

The image is of a size consistent with fair-use.

භාවිතයේ අරමුණ

හේතුව දක්වා නොමැත. මෙම රූප විස්තරය සංස්කරණය කොට හේතුවක් සපයන්න.

ප්‍රතිස්ථාප්‍ය?
වෙනත් තොරතුරු

Use of the image is consistent with fair-use provisions.

Fair useFair use of copyrighted material in the context of [[{{{Article}}}]]//si.wikipedia.org/wiki/%E0%B7%83%E0%B7%90%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B6%BD:Non-free_use_rationale_biog
ප්‍රලේඛනය අයිකොනය සැකිලි ප්‍රලේඛනය[නරඹන්න] [සංස්කරණය] [ඉතිහාසය] [විරේචනය]

Description[සංස්කරණය]

This template is intended to assist in the creation of "fair use" rationales for images of people that are used in a biographical context.

Usage[සංස්කරණය]

To use the template, copy the empty template to an image where the content is considered non-free, and fill in applicable fields (described below).

The minimum required for a deceased person is:

{{Non-free use rationale biog
| name       = 
| birth       = 
| death       = 
| use        = <!-- Choose: Infobox / Header / Section -->
| source      = 
| article      = 
| purpose      = 
}}

The minimum required for a living person is:

{{Non-free use rationale biog
| name       = 
| birth       = 
| use        = <!-- Choose: Infobox / Header / Section -->
| source      = 
| article      = 
| purpose      = 
| replaceability  = 
}}

The full version is:

{{Non-free use rationale biog
| name       = 
| birth       = 
| death       = 
| description    = 
| source      = 
| article      = 
| portion      = 
| low resolution  = 
| use        = <!-- Choose: Infobox / Header / Section -->
| purpose      = 
| replaceability  = 
| other information = 
}}
name
the full name of the person in the biography concerned
birth
(optional) date of birth (in any format), if known
death
(optional) date of death (in any format), if known
description
(optional) other descriptive information, including the copyright holder if known
source
Where you acquired the copyrighted material, or how you recreated it
article
The exact name of the Wikipedia article in which the media is to be used (unlinked, i.e. do not include brackets [[]], as the template will link automatically).
portion
(optional) How much copyrighted material is used? The amount used must not make the work as a whole less valuable to the copyright holder. If this parameter is left blank, the template will display "A single small image or extract sufficient for the intended purpose without being excessive."
low resolution
(optional) Is the material in a lower resolution that would be unlikely to impact the copyright owner's ability to resell or otherwise profit from the work? For raster images, this would be the resolution (in pixels) of the picture used. If this parameter is left blank, the template will display "The image is of a size consistent with fair-use."
use
(optional) enter one of Infobox, Header or Section
purpose
(optional, but required if Use is not one of the standard options) Alternative or additional explanation of how the image contributes significantly to the article in which it is used
replaceability
Explain why sourced text or equivalent free content media (perhaps to be obtained or created) could not adequately convey the article subject. If anything was entered for the parameter "death", the template will display "Subject of image is deceased, so creation of recent free image is impossible."
other information
(optional) If applicable, provide any other information that justifies the current use of this non-free media. If this parameter is left blank, the template will display "Use of the image is consistent with fair-use provisions."

Example[සංස්කරණය]

{{Non-free use rationale biog
| name       = Sir Isaac Shoenberg
| birth       = 1 March 1880
| death       = 25 January 1963
| source      = http://www.doramusic.com/Shoenberg.jpg
| article      = Isaac Shoenberg
| use        = Header
| other information = 
}}

will display as:

නො-නිදහස් මාධ්‍ය භාවිත තාර්කිකත්වය – අවවාදයයි: Isaac Shoenberg පවතින බවක් නොපෙනෙයි!
ලොකුකරු භාවිතය (ඉංග්‍රීසි) ගැන විමිසිලිමත් වන්න. [[සබැඳි වරහන්]] හෝ අනෙකුත් ආකෘතිකරන නොමැතිව එක් ලිපියක නියමාකාර ශීර්ෂකය පමණක් ඇතුලත් කරන්න. නම් කර ඇති ලිපිය මකා දැමුමට ලක්වී තිබීමද සිදු විය හැක්කකි.
විස්තරය

Photograph or image of Sir Isaac Shoenberg (1 March 1880 – 25 January 1963)

ප්‍රභවය

http://www.doramusic.com/Shoenberg.jpg

ලිපිය

Isaac Shoenberg

භාවිත වන කොටස

A single small image or extract sufficient for the intended purpose without being excessive.

මන්ද විසර්ජනය?

The image is of a size consistent with fair-use.

භාවිතයේ අරමුණ

Identification of the subject of the image in the lead or header section of an article.

ප්‍රතිස්ථාප්‍ය?

The subject of this image is deceased so creation of a free replacement would be difficult.

Fair useFair use of copyrighted material in the context of [[{{{Article}}}]]//si.wikipedia.org/wiki/%E0%B7%83%E0%B7%90%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B6%BD:Non-free_use_rationale_biog

See also[සංස්කරණය]

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:Non-free_use_rationale_biog&oldid=458473" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි