සැකිල්ල:Navbar-ශීර්ෂකය/ලේඛය

විකිපීඩියා වෙතින්


භාවිතය[සංස්කරණය]

කිසියම් සැකිල්ලක ශීර්ෂක කොටසෙහි පහත කේතය සරල ලෙසින් බහාලීමෙන් දතුණු පේළි ගැස්සූ නරඹන්න/සාකච්ඡා/සංස්කරණ බැඳි ශ්‍රීතියතාව සහිත මධ්‍යගත ශීර්ෂයක් එක්ක කල හැකිවෙයි.

{{Navbar-ශීර්ෂකය|ශීර්ෂය|සැකිල්ලේ නම }}

පරාමිති[සංස්කරණය]

අනිවාර්ය[සංස්කරණය]

1
(පළමු නම් නොයෙදූ පරාමිතිය) ශීර්ෂක පටියෙහි (භහළ පටියෙහි) මධ්‍යයෙහි පෙනී සිටින පෙළ.
2
(දෙවන නම් නොයෙදූ පරාමිතිය) සැකිල්ල භාවිතා කරන සියළු පිටු වල බැඳි හරියාකාර ක්‍රියාත්මක වීමට අවශ්‍ය සැකිල්ලේ නම. මෙම අගය සඳහා කෙටිමගත් ලෙසින් {{subst:PAGENAME}} යන්න ඔබ විසින් ඇතුළු කල හැක.

වෛකල්පික[සංස්කරණය]

plain
plain=1 ලෙස අනුයෝග කර ඇත්නම්, ප්‍රකාරයේ සිට දක්වා මං මාරුවෙයි.
fontcolor
ශීර්ෂ පෙළ වර්ණය නියම කර දක්වයි

නිදසුන[සංස්කරණය]

නිදසුනක් සඳහා {{Article Alerts Navheader}}, බලන්න.

See also[සංස්කරණය]

{{navbar}}
This template transcludes navbar, the source is more customizable.
{{Tnavbar-navframe}}
For use in conjunction with Navframe divs, positions opposite of the [hide]/[show] feature.
{{Navbar-collapsible}}
For use in conjunction with Collapsible tables, floats opposite of the [hide]/[show] feature

Make use of meta-template to reduce code bloat and simplify editing:

Navigation templates comparison
Collapsible Header color Image Groups Style (body)
parameter/s
Examples
{{Navbox}} collapsible navbox Left/right of body Yes Yes
{{Navbox with collapsible groups}} collapsible navbox Left/right of body and/or in each list Yes Yes
{{Navbox with columns}} collapsible navbox Left/right of columns No Yes
Collapsible attributes
Type CSS classes JavaScript Collapses when Custom
initial state
Nesting
Collapsible tables collapsible Defined in Common.js 2 or more autocollapse on page Yes Yes