සැකිල්ල:Madurai Nayak Dynasty

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
මදුරෛ නායක් රාජවංශයේ
රජවරු සහ රාජ්‍යාධිකාරී රැජිනියෝ
තමිල් නාඩුවේ ඉතිහාසය පිළිබඳ ලිපි මාලාවේ කොටසකි
තිරුමලෛ නායක් මාලිගය
මදුරෛ නායක් පාලකයින්
විශ්වනාථ නායක්1529–1563
කුමාර ක්‍රිෂ්ණප්පා නායක්1563–1573
හවුල් පාලකයින් සමූහය I1573–1595
හවුල් පාලකයින් සමූහය II1595–1602
මුත්තු ක්‍රිෂ්ණප්පා නායක්1602–1609
මුත්තු වීරප්පා නායක්1609–1623
තිරුමලෛ නායක්1623–1659
මුතු අලකාඩ්රි නායක්1659–1662
චොක්කනාථ නායක්1662–1682
රංගක්‍රිෂ්ණා මුතු වීරප්පා නායක්1682–1689
මංගම්මාල් රැජින1689–1704
විජය රංග චොක්කනාථ නායක්1704–1731
මීනාක්ෂි රැජින1731–1736
‡ රාජ්‍යාධීකාරී රැජිනියන්
අගනුවරවල්
මදුරෛ1529–1616
තිරුචිරපල්ලි1616–1634
මදුරෛ1634–1665
තිරුචිරපල්ලි1665–1736
ප්‍රධාන බලකොටු
මදුරෛ 72 අට්ටාල බලකොටුව
තිරුචිරපල්ලි ගල් බලකොටුව
ඩින්ඩිගුල් බලකොටුව
තිරුනෙල්වෙල්ලි බලකොටුව
වෙනත් යුධ බලකොටු
නාමක්කාල් බලකොටුව
සංකගිරි බලකොටුව
අතූර් බලකොටුව
මාලිගා
තිරුමලෛ නායක් මහල්, මදුරෛ
චොක්කනාථ නායක් මාලිගය හෙවත් දර්බාර් ශාලාව, තිරුචිරපල්ලි
රාණි මංගම්මාල් තමුක්කම් මාලිගය, මදුරෛ
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:Madurai_Nayak_Dynasty&oldid=398531" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි