සැකිල්ල:Infobox martial artist

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
ප්‍රලේඛනය අයිකොනය සැකිලි ප්‍රලේඛනය[නරඹන්න] [සංස්කරණය] [ඉතිහාසය] [විරේචනය]
Joe Schmo
Joe is a pirate.
BornJoseph Q. Schmo IV
ජනවාරි 1, 1970(1970-01-01)
New York City, United States
DiedJune 1, 2007(2007-06-01) (වයස 37)
Chicago, United States
Other namesThe Can
ResidenceLos Angeles, United States
NationalityUnited States
Height6 ft 2 in (1.88 m)
Weight175 lb (79.4 kg; 12.5 st)
DivisionLight heavyweight
Reach75 in (191 cm)
StyleDrunken boxing, Dim Mak
StanceOrthodox
TeamKronk Gym
TrainerEmanuel Steward
RankWhite belt Karate
WrestlingNCAA Division I Wrestling
Years active2001–present
Professional boxing record
Total6
Wins2
By knockout1
Losses2
By knockout1
Draws1
No contests1
MMA record
Total6
Wins2
By knockout1
By submission1
Losses2
By knockout1
By submission1
Draws1
No contests1
Amateur career
Total6
Wins2
By knockout1
By submission1
Losses2
By knockout1
By submission1
Draws1
No contests1
Other information
OccupationTaxicab driver
UniversityNYU
Notable relativesJohn Schmo
Notable studentsJoe Blow
Websiteexample.com
Boxing record from Boxrec
Mixed martial arts record from Sherdog
last updated on: May 1, 2005

Usage[සංස්කරණය]

Blank template[සංස්කරණය]

{{Infobox martial artist 
| name     = 
| image     = 
| imagesize   = 
| alt      = 
| caption    = 
| birth_name  = 
| birth_date  = {{Birth date and age|YYYY|MM|DD}}
| birth_place  = 
| death_date  = <!-- {{Death date and age|YYYY|MM|DD|YYYY|MM|DD}} -->
| death_place  = 
| death_cause  = 
| other_names  = 
| residence   = 
| nationality  = 
| height    = 
| weight    = 
| weightclass  = 
| reach     = 
| style     = 
| stance    = 
| fightingoutof = 
| team     = 
| trainer    = 
| rank     = 
| wrestling   = 
| yearsactive  = 
| boxingwins     = 
| boxingkowins    = 
| boxinglosses    = 
| boxingkolosses   = 
| boxingdraws    = 
| boxingncs     = 
| kickboxingwins   = 
| kickboxingkowins  = 
| kickboxinglosses  = 
| kickboxingkolosses = 
| kickboxingdraws  = 
| kickboxingncs   = 
| mmawins      = 
| mmakowins     = 
| mmasubwins     = 
| mmadecwins     = 
| mmadqwins     = 
| mmalosses     = 
| mmakolosses    = 
| mmasublosses    = 
| mmadeclosses    = 
| mmadqlosses    = 
| mmadraws      = 
| mmancs       = 
| amwins       = 
| amkowins      = 
| amsubwins     = 
| amlosses      = 
| amkolosses     = 
| amsublosses    = 
| amdraws      = 
| amncs       = 
| occupation = 
| university = 
| spouse   = 
| relatives  = 
| students  = 
| club    = 
| school   = 
| website   = <!-- [http://www.example.com example.com] -->
| boxrec   = 
| sherdog   = 
| footnotes  = 
| updated   = 
}}

Parameters[සංස්කරණය]

Do not use all these parameters for any one person. The list is long to cover a wide range of person. Only use those parameters that convey essential or notable information about the subject. Any parameters left blank or omitted will not be displayed. If a data field has more than one parameter name which can be used, the preferred name is listed first in bold print.


 • name, the name of the martial artist
 • image, an image of the person (placed using the syntax "imagename.ext").
 • imagesize, the size of the image (if no value is placed, 200px is used)
 • alt,
 • caption, a caption to be used with the image
 • birth_name, birth name, if different from current name
 • birth_date, date of birth, using {{birth date and age}} if alive or {{birth date}} if dead
 • birth_place, place of birth, including city, and country
 • death_date, date of death, using {{death date and age}}
 • death_place, place of death, including city, and country
 • death_cause, cause of death
 • other_names, other names known by
 • residence, current location, including city, and country
 • nationality, this person's current nationality - holds a valid passport from this country
 • height, height, using {{convert}}
 • weight, weight, using {{convert}}
  or weightlb, weight in lbs (without units); will be converted into kg
  or weightkg, weight in kg (without units); will be converted into lbs
 • weightclass, weight class (division)
 • reach, reach length, using {{convert}}
  or reachin, reach in inches (without units); will be converted into centimetres.
  or reachcm, reach in centimetres (without units); will be converted into inches.
 • style, the name of the martial art style practised
 • stance, either "orthodox" or "southpaw"
 • fightingoutof, the place the fighter fights out of
 • team, name of the team or gym used by the martial artist
 • trainer, the person's trainer
 • rank, current martial arts ranks and titles, eg: black belt Karate
 • wrestling, level of experience in amateur wrestling, eg: NCAA Division I Wrestling
 • yearsactive, the span of years that the person was active in his/her career.
  Use the format: 2012–2022 or 2012–present
 • occupation, the person's occupation, if retired, state retired
 • university, name of university attended by the person
 • spouse, name of spouse (linked only if prominent)
 • relatives, notable relatives of the person
 • students, notable students of the person
 • club, notable clubs of the person (use either club or school)
 • school, notable schools of the person (use either club or school)
 • website, URL of the person's official website, using [http://www.example.com example.com]
 • boxrec, the boxer's ID at boxrec.com
 • sherdog, the fighter's ID at sherdog.com
 • footnotes, notes
 • updated, date when the infobox was last updated
 • Boxing career
boxingwins, number of fights won under boxing rules.
boxingkowins, number of fights won by KO/TKO.
boxinglosses, number of fights lost.
boxingkolosses, number of fights lost by KO/TKO.
boxingdraws, number of draws.
boxingncs, number of no contests.
kickboxingwins, number of fights won under kickboxing rules.
kickboxingkowins, number of fights won by KO/TKO.
kickboxinglosses, number of fights lost.
kickboxingkolosses, number of fights lost.
kickboxingdraws, number of draws.
kickboxingncs, number of no contests.
 • Mixed Martial Arts career
mmawins, number of fights won under mixed martial arts rules.
mmakowins, number of fights won by KO/TKO.
mmasubwins, number of fights won by submission.
mmadecwins, number of fights won by decision.
mmadqwins, number of fights won by the opponent being disqualified.
mmalosses, number of fights lost.
mmakolosses, number of fights lost by KO/TKO.
mmasublosses, number of fights lost by submission.
mmadqwins, number of fights lost by decision.
mmadqlosses, number of fights lost by being disqualified.
mmadraws, number of draws.
mmancs, number of no contests.
 • Amateur career
amwins, number of amateur wins
amkowins, number of amateur fights won by KO/TKO.
amsubwins, number of amateur MMA fights won by submission.
amlosses, number of amateur fights lost.
amkolosses, number of amateur fights lost by KO/TKO.
amdraws, number of amateur draws.
amncs, number of amateur no contests.

Microformat[සංස්කරණය]

The HTML markup produced by this template includes an hCard microformat, which makes the person's details parsable by computers, either acting automatically to catalogue articles across Wikipedia or via a browser tool operated by a reader, to (for example) add the subject to an address book. For more information about the use of microformats on Wikipedia, please see the microformat project.

Date-of-birth ("bday") parameters will only be included in the microformat if {{Birth date}} or {{Birth date and age}} are used in the infobox.

hCard uses HTML classes including:

 • adr
 • bday
 • county-name
 • fn (required)
 • honorific-prefix
 • honorific-suffix
 • label
 • locality
 • nickname
 • note
 • org
 • role
 • vcard

Please do not rename or remove these classes.

Style guide[සංස්කරණය]

Density of information[සංස්කරණය]

Try to always consider that an infobox exists to support an article and provide a quick synopsis of important facts. This becomes vital when considering that the amount of space available within an infobox is significantly less than that available outside of it. Adding all seventy three nicknames that a fighter might have is highly informative, but will defeat the purpose of the infobox.

Wikilinking[සංස්කරණය]

As per the manual of style entry on linking, years should not be linked as they do not provide much benefit to the user.

See also[සංස්කරණය]

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:Infobox_martial_artist&oldid=273673" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි