සැකිල්ල:Infobox World Heritage Site

විකිපීඩියා, නිදහස් විශ්වකෝෂය වෙතින්
වෙත පනින්න: සංචලනය, සොයන්න
යුනෙස්කෝ ලෝක උරුම අඩවිය
ප්‍රලේඛනය අයිකොනය සැකිලි ප්‍රලේඛනය[නරඹන්න] [සංස්කරණය] [ඉතිහාසය] [විරේචනය]

Syntax[සංස්කරණය]

{{Infobox World Heritage Site
| WHS     = <!-- name as inscribed on the World Heritage List -->
| image    = <!-- optional -->
| caption   = <!-- optional -->
| Location  = <!-- optional -->
| Type    = <!-- Cultural, Natural or Mixed --> 
| Criteria  =
| ID     =
| Link    = <!-- optional -->
| Region   = 
| Coordinates = <!-- optional; use {{coord}} -->
| Year    = 
| Session   = <!-- optional -->
| Extension  = <!-- optional -->
| Danger   = <!-- optional -->
| locmapin  = <!-- optional -->
| map_caption = <!-- optional -->
| map_width  = <!-- optional -->
| relief   = <!-- "1" for relief map - if available -->
| child    = <!-- optional; set to "yes" to embed this infobox within another infobox -->
| embedded  = <!-- optional; use to embed another infobox template within this one, e.g. {{Infobox mountain}} -->
}}

Notes[සංස්කරණය]

 • For Region, use the following UNESCO classifications[1]:
Africa encompassing Sub-Saharan Africa
Arab States Northern Africa and the Middle East
Asia-Pacific Asia and Oceania
Europe and North America Europe, Canada, USA
Latin America and the Caribbean entire Western Hemisphere minus Canada and the USA

Coordinates[සංස්කරණය]

For coordinates, use {{coord}} with display=inline,title. Please do not be overly precise.

Microformat[සංස්කරණය]

The HTML mark up produced by this template includes an hCard microformat, which makes the place-name and location parsable by computers, either acting automatically to catalogue article across Wikipedia, or via a browser tool operated by a person, to (for example) add the subject to an address book. Within the hCard is a Geo microformat, which additionally makes the coordinates (latitude & longitude) parsable, so that they can be, say, looked up on a map, or downloaded to a GPS unit. For more information about the use of microformats on Wikipedia, please see the microformat project.

hCard uses HTML classes including:

 • "adr"
 • "county-name"
 • "fn"
 • "label"
 • "locality"
 • "nickname"
 • "note"
 • "org"
 • "region"
 • "street-address"
 • "vcard"

Geo is produced by calling {{coord}}, and uses HTML classes:

 • "geo"
 • "latitude"
 • "longitude"

Please do not rename or remove these classes.

When giving coordinates, please don't be overly precise.

Examples[සංස්කරණය]

Example 1
Infobox World Heritage Site
යුනෙස්කෝ ලෝක උරුම අඩවිය
පිහිටීම Nepal
නිර්ණායක Cultural: iii, iv, vi
සමුද්දේශ 121
අභිලේඛනය 1979 (3වන සැසිය)
විස්තීර්ණ 2006
අන්තරායට ලක් වූ since 2003

This example has no image:

{{Infobox World Heritage Site
| WHS     = Kathmandu Valley
| Location  = [[Nepal]]
| Type    = Cultural
| Criteria  = iii, iv, vi
| ID     = 121
| Region   = Asia-Pacific
| Year    = 1979
| Danger   = since 2003
| Extension  = 2006
}}
Example 2
Infobox World Heritage Site
The Kathmandu Darbar Square
The Kathmandu Darbar Square
යුනෙස්කෝ ලෝක උරුම අඩවිය
පිහිටීම Nepal
නිර්ණායක Cultural: iii, iv, vi
සමුද්දේශ 121
අභිලේඛනය 1979 (3වන සැසිය)
විස්තීර්ණ 2006
අන්තරායට ලක් වූ since 2003

This example uses an image of width 270px:

{{Infobox World Heritage Site
| WHS     = Kathmandu Valley
| Image    = [[File:Basantapurpalace.JPG|270px|The Kathmandu Darbar Square]]
| Location  = [[Nepal]]
| Type    = Cultural
| Criteria  = iii, iv, vi
| ID     = 121
| Region   = Asia-Pacific
| Year    = 1979
| Danger   = since 2003
| Extension  = 2006
}}
Example 3
Infobox World Heritage Site
The Kathmandu Darbar Square
යුනෙස්කෝ ලෝක උරුම අඩවිය
පිහිටීම Nepal
ඛණ්ඩාංක 27°42′14″N 85°18′32″E / 27.704°N 85.309°E / 27.704; 85.309
නිර්ණායක Cultural: iii, iv, vi
සමුද්දේශ 121
අභිලේඛනය 1979 (3වන සැසිය)
විස්තීර්ණ 2006
අන්තරායට ලක් වූ since 2003

This example uses an image width of 230px:

{{Infobox World Heritage Site
| WHS     = Kathmandu Valley
| Image    = [[File:Basantapurpalace.JPG|230px|The Kathmandu Darbar Square]]
| Location  = [[Nepal]]
| Type    = Cultural
| Criteria  = iii, iv, vi
| ID     = 121
| Region   = Asia-Pacific
| Year    = 1979
| Danger   = since 2003
| Extension  = 2006
| locmapin  = Nepal
| relief   = 1
| coordinates = {{coord|27.704|85.309}}
| map_caption = Location in Nepal
}}

TemplateData[සංස්කරණය]

This is the TemplateData documentation for this template used by VisualEditor and other tools.

TemplateData for Infobox World Heritage Site

An Infobox for World Heritage Sites

Template parameters

Parameter Description Type Status
Name WHSName

name as inscribed on the World Heritage List

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String required
Image imageImage

An image of the site

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
Caption captionCaptionimagecaption

The image caption

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
Location Location

Location of the site

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
Type Type

The designated type: Cultural, Natural or Mixed

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String required
Criteria Criteria

The designated criteria i, ... ix or x

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String required
ID ID

The reference number

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Number required
Region Region

The UNESCO region: Africa, Arab States, Asia-Pacific, Asia and Oceania, Europe and North America, Latin America and the Caribbean

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String required
Link Link

A link, only used if no ID

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
Coordinates Coordinatescoordinates

Use the {{coord}} template with display=inline, do not be overly precise.

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
Year Year

Year site was listed

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
Session Session

Session site was inscribed: 1st – 40th

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
Extension Extension

Extension

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
Danger Danger

Period site has been in danger

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
Location map locmapin

Name of Location map to use, typically a country name

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
Map caption map_caption

Caption to use with the map

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
Map width map_width

Width of displayed the map

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Number optional
Relief relief

Use '1' for relief map - if available

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Number optional
Child child

set to 'yes' to embed this infobox within another infobox

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
Embedded embedded

Use to embed another infobox template within this one, e.g. {{Infobox mountain}}

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional

Tracking categories[සංස්කරණය]

See also[සංස්කරණය]

සැකිල්ල:UNESCO templates

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:Infobox_World_Heritage_Site&oldid=414812" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි