සැකිල්ල:Commons category multi

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
ප්‍රලේඛනය අයිකොනය සැකිලි ප්‍රලේඛනය[නරඹන්න] [සංස්කරණය] [ඉතිහාසය] [විරේචනය]

Usage[සංස්කරණය]

This template is similar to {{Commons category}} but shows 2, 3, 4, 5 or 6 categories, and allows changing width or floating the box to the left.

Usage: {{Commons category multi | topic1 | topic2 | align=left | width=20em}}
Usage: {{Commons category multi | topic1 | topic2 | topic3}}
Usage: {{Commons category multi | topic1 | topic2 | topic3 | topic4}}
Usage: {{Commons category multi | topic1 | t2 | t3 | t4 | t5 | t6}}

The template will state "Wikimedia Commons has media related to (category):..." and then display the first 2 topic names in bold/italics as "topic1 or topic2" (as links). The optional topics 3 or 4 would be on the next line ("or topic3 or topic4"). Optional topics 5 and 6 would be on a third line.

The optional |align=left shifts the box to the left margin. The template is on the right margin by default.

|delimiter= specifies which delimiter is used to separate each entry. Be careful, as this parameter accepts wikicode as well. So, to specify semicolon (;) as the delimiter (which is the Wikicode for definition list), use {{;}} instead. Because the leading and trailing spaces are ignored, use   to indicate space.

Note that the topic names should exist as category names in Wikimedia Commons (edited using a Wikimedia login name).

Location[සංස්කරණය]

Incorrect usage

X mark.svgN Do not place this template in a section all by itself.

X mark.svgN Do not place this template in a section containing columns.

In articles, this template should be placed in the External links section, if one exists, or at the top of the last section on the page, if no external links section exists. However, uf using a large, graphical template produces odd layout problems, like the excessive white space shown on the right of this screenshot, then switch to a different sister template.

Examples[සංස්කරණය]

The following examples show the results of the template uasge.

{{Commons category multi | Gold | Silver}}
This example shows the use of |align=left

{{Commons category multi | Red | Pale Green | align=left}}

{{Commons category multi | Los Angeles | New York}}
This example shows links to misspelled words, in this case "Les Angles".

{{Commons category multi | Les Angles | Now York}}

{{Commons category multi | Ludwig van Beethoven | Richard Strauss}}
{{Commons category multi | Gold | Silver | Bronze}}
{{Commons category multi | Gold | Silver | Bronze | Iron}}
This example shows the use of delimiters. See "Usage" section above for explanation.

{{Commons category multi | Gold | Silver | Bronze | Iron | Copper | Brass |delimiter={{;}} }}

See also[සංස්කරණය]

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:Commons_category_multi&oldid=483148" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි