සැකිල්ල:Chinese/doc

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
Chinese/doc
image 1 tooltip
Put caption here
Mediawiki-logo.png
Put caption here
චීන නාමය
චීන c
සම්ප්‍රදායික චීන t
සරල චීන අක්ෂර s
Postalpsp
සාහිත්‍යමය අර්ථයl
altname
චීන c2
සම්ප්‍රදායික චීන t2
සරල චීන අක්ෂර s2
Postalpsp2
සාහිත්‍යමය අර්ථයl2
සැකිල්ල:Infobox Chinese/Burmese
ටිබෙට් නාමය
ටිබෙට් tib
සැකිල්ල:Infobox Chinese/Dunganese
වියට්නාම නාමය
වියට්නාමvie
වියට්නාම වර්ණමාලාවqn
Chữ Nômchunom
තායි නාමය
තායි tha
RTGS rtgs
සැකිල්ල:Infobox Chinese/Zhuang
කොරියානු නාමය
හංගුල්hangul
හන්ජාhanja
සාහිත්‍යමය අර්ථයlk
මොංගෝලියානු නාමය
මොංගෝලියානු mon
ජපන් නාමය
කන්ජි kanji
Kana kana
හිරගන hiragana
Kyūjitai kyujitai
Shinjitai shinjitai
මැලේ නාමය
මැලේmsa
id නාමය
idind
Filipino name
tltgl
සැකිල්ල:Infobox Chinese/Uyghurසැකිල්ල:Infobox Chinese/Manchu
දෙමළ නාමය
දෙමළtam
හින්දි නාමය
හින්දිhin
පෘතුගීසි නාමය
පෘතුගීසිpor
සැකිල්ල:Infobox Chinese/Russian
lang2 නාමය
lang2lang2_content
lang3 නාමය
lang3lang3_content

Usage[සංස්කරණය]

Use this template to show a Chinese name, word, term or phrase in various renderings.

{{Chinese
|title=Box title    (Default is the article title)
|float=left|right|none (Default float position is right)
|collapse=yes|no 
|pic=pic
|piccap=piccap
|picsize=200px		(Default is 260px)
|pictooltip=image 1 tooltip
|pic2=addition pic
|piccap2=additional pic caption
|picsize2=200px		(Default is 260px)
|pic2tooltip=image 2 tooltip
|c=Chinese		(Use when traditional = simplified)
|t=Traditional
|s=Simplified
|l=Literal Meaning
|tp=Tongyong pinyin
|p=Mandarin Hanyu Pinyin
|w=Wade Giles
|psp=Chinese postal map
|my=Mandarin Yale
|gr=Gwoyeu Romatzyh
|bpmf=Bopomofo
|mps=Mandarin Phonetic Symbols 2
|xej=Xiao'erjing
|zh-dungan=Mandarin Cyrillic
|j=Cantonese Jyutping
|y=Cantonese Yale
|i=IPA
|toi=Taishanese
|gan=Gan romanization
|wuu=Wu romanization
|hsn=Xiang romanization
|h=Hakka
|poj=Taiwanese POJ
|buc=Min Dong BUC
|lmz=Latin Phonetic Shanghainese
|teo=Teochew
|altname=Alternate name
|c2=Chinese2		
|t2=Traditional2
|s2=Simplified2
|l2=Literal Meaning2
|tp2=Tongyong pinyin2
|p2=Mandarin Hanyu Pinyin2
|w2=Wade Giles2
|psp2=Chinese postal map2
|my2=Mandarin Yale2
|gr2=Gwoyeu Romatzyh2
|mps2=Mandarin Phonetic Symbols 2/2
|bpmf2=Bopomofo2
|xej2=Xiao'erjing2
|zh-dungan2=Mandarin Cyrillic2
|j2=Cantonese Jyutping2
|i2=IPA2
|toi2=Taishanese2
|gan2=Gan romanization
|wuu2=Wu romanization
|hsn2=Xiang romanization
|y2=Cantonese Yale2
|h2=Hakka2
|poj2=Taiwanese POJ 2
|buc2=Min Dong BUC 2
|lmz2=Latin Phonetic Shanghainese2
|teo2=Teochew2
|hangul=Korean Hangul
|hanja=Korean Hanja
|rr=Revised Romanization of Korean
|mr=McCune-Reischauer Romanization of Korean
|northkorea=yes        (hangul becomes Chosŏn'gŭl)
|lk=Literal meaning in Korean
|kanji=Japanese Kanji
|kyujitai=Japanese Kanji in Kyujitai
|shinjitai=Japanese Kanji in Shinjitai
|kana=Japanese Kana
|hiragana=Japanese Hiragana
|romaji=Romaji
|revhep=Revised Hepburn romanization of Japanese
|tradhep=Traditional Hepburn romanization of Japanese
|kunrei=Kunrei-shiki romanization of Japanese
|nihon=Nihon-shiki romanization of Japanese
|tgl=Filipino Tagalog
|hin=Hindi language
|ind=Indonesian language
|msa=Malay language
|mnc=Manchu language
|mon=Mongolian language
|por=Portugese language
|rus=Russian language in Cyrillic alphabet
|rusr=Russian language in Latin alphabet
|tam=Tamil language
|tha=Thai language
|rtgs=Royal Thai General System of Transcription
|tib=Tibetan language
|wylie=Wylie transliteration of Tibetan
|thdl=THDL Simplified Phonetic Transcription of Tibetan
|zwpy=Zangwen Pinyin (PRC's official Tibetan translieration)
|lhasa=Lhasa dialect of Tibetan in IPA
|uig=Uyghur language
|vie=Vietnamese language (generic)
|qn=Vietnamese in Quoc Ngu script
|chunom=Vietnamese Chu Nom
|hantu=Vietnamese Han Tu
|zha=Zhuang language
|dungan=Dungan language
|dungan-xej=Dungan Xiao'erjing
|dungan-han=Dungan Hanzi
|dungan-latin=Dungan Romanization
|my=Burmese language
|IPA=IPA in Burmese
|lang2=Additional language2
|lang2_content=Contents of lang2
|lang3=Additional language3 
|lang3_content=Contents of lang3 (you can go in order until lang11)
...
|lang11=Additional language11
|lang11_content=Contents of lang11
}}


Chinese/doc
Mediawiki-logo.png
In this sample, the template is using showflag=jp with order=st. Simplified Chinese is shown first in order. Jyutping and pinyin is displayed outside of the alphabetized hide area.
සරල චීන අක්ෂර Simplified text
සම්ප්‍රදායික චීන Traditional text
කැන්ටනීස් ජ්‍යුට්පිංjyutping
හන්‍යු පින්යින්pinyin
සාහිත්‍යමය අර්ථයLiteral text

Optional Flags

 • order=st - By default Traditional Chinese comes first on display. If this flag is called, Simplified Chinese will be displayed first. This is for articles having to do with PRC, Singapore, Malaysia, or Simplified Chinese.
 • hide=no - By default all romanizations and transliterations are hidden. If this flag is called, all the transliteration will be shown.

Optional Showflag[සංස්කරණය]

By default no romanization will show outside of the hide area. You can call this flag when using the template to have certain romanizations appear permanently in favor of certain regions.

 • showflag=j - this will show jyutping outside of the hide area.
 • showflag=h - this will show hakka outside of the hide area.
 • showflag=p - this will show pinyin outside of the hide area.
 • showflag=poj - this will show Taiwanese poj outside of the hide area.
 • showflag=pj - this will show pinyin then jyutping outside of the hide area.
 • showflag=jp - this will show jyutping then pinyin outside of the hide area.
 • showflag=wuu - this will show Wu outside of the hide area.
 • showflag=hsn - this will show Xiang outside of the hide area.
 • showflag=gan - this will show Gan outside of the hide area.
 • showflag=bpmf - this will show Bopomofo outside of the hide area
 • showflag=xej - this will show Xiao'erjing outside of the hide area


Using the collapse parameter[සංස්කරණය]

Chinese/doc
Mediawiki-logo.png
Put caption here
Mediawiki-logo.png
Put caption here
චීන නාමය
චීන c
සම්ප්‍රදායික චීන t
සරල චීන අක්ෂර s
Postalpsp
සාහිත්‍යමය අර්ථයl
altname
චීන c2
සම්ප්‍රදායික චීන t2
සරල චීන අක්ෂර s2
Postalpsp2
සාහිත්‍යමය අර්ථයl2
සැකිල්ල:Infobox Chinese/Burmese
ටිබෙට් නාමය
ටිබෙට් tib
සැකිල්ල:Infobox Chinese/Dunganese
වියට්නාම නාමය
වියට්නාමvie
වියට්නාම වර්ණමාලාවqn
Chữ Nômchunom
තායි නාමය
තායි tha
RTGS rtgs
සැකිල්ල:Infobox Chinese/Zhuang
කොරියානු නාමය
හංගුල්hangul
හන්ජාhanja
සාහිත්‍යමය අර්ථයlk
මොංගෝලියානු නාමය
මොංගෝලියානු mon
ජපන් නාමය
කන්ජි kanji
Kana kana
හිරගන hiragana
Kyūjitai kyujitai
Shinjitai shinjitai
මැලේ නාමය
මැලේmsa
id නාමය
idind
Filipino name
tltgl
සැකිල්ල:Infobox Chinese/Uyghurසැකිල්ල:Infobox Chinese/Manchu
දෙමළ නාමය
දෙමළtam
හින්දි නාමය
හින්දිhin
පෘතුගීසි නාමය
පෘතුගීසිpor
සැකිල්ල:Infobox Chinese/Russian
lang2 නාමය
lang2lang2_content
lang3 නාමය
lang3lang3_content

The collapse parameter allows abbreviated, expandable versions of this template. At right is the same template as above, with collapse set to yes.

 • collapse=yes (collapsable template, initially in collapsed state)
 • collapse=no (collapsable template, initially in expanded state state)
 • if the parameter is omitted, the standard (non-collapsable) version is used.


Related templates[සංස්කරණය]

All {{zh-xx}} templates have been merged into {{zh}}, which can do anything. Consult that template's documentation for more details.

Ruby templates[සංස්කරණය]

{{{1}}}({{{2}}})

{{{1}}}({{{2}}})


See also[සංස්කරණය]


"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:Chinese/doc&oldid=126369" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි