සැකිල්ල:Chembox/doc/parameter list

විකිපීඩියා වෙතින්
This parameter list:
{{Chembox
| Chembox_ref =
<!-- Names -->
| Name =
| pronounce =
| IUPACName =
| IUPACNames = <!-- -s for plural -->
| PIN =
| SystematicName =
| OtherNames =
<!-- Image parameters: see below -->
<!-- Sections --> 
| Section1 = 
| Section2 = 
| Section3 = 
| Section4 = 
| Section5 = 
| Section6 = 
| Section7 = 
| Section8 = 
| Section9 = 
<!-- Style settings -->
| style =
| width =
<!-- Bot parameter. Do not add, change or remove -->
| Verifiedfields = 
| Watchedfields = 
| verifiedrevid =
<!-- IMAGE row 1/7 -->
| ImageFile = 
| ImageSize = 
| ImageAlt = 
| ImageCaption = 
| ImageName = 
<!-- IMAGE row 2/7 -->
| ImageFile1 = 
| ImageSize1 = 
| ImageAlt1 = 
| ImageCaption1 = 
| ImageName1 = 
<!-- IMAGE (L1, R1) row 3/7 -->
| ImageFileL1 = 
| ImageSizeL1 = 
| ImageAltL1 = 
| ImageCaptionL1 = 
| ImageNameL1 = 
| ImageFileR1 = 
| ImageSizeR1 = 
| ImageAltR1 = 
| ImageCaptionR1 = 
| ImageNameR1 = 
| ImageCaptionLR1 = 
<!-- IMAGE row 4/7 -->
| ImageFile2 = 
| ImageSize2 = 
| ImageAlt2 = 
| ImageCaption2 = 
| ImageName2 = 
<!-- IMAGE (L2, R2) row 5/7 -->
| ImageFileL2 = 
| ImageSizeL2 = 
| ImageAltL2 = 
| ImageCaptionL2 = 
| ImageNameL2 = 
| ImageFileR2 = 
| ImageSizeR2 = 
| ImageAltR2 = 
| ImageCaptionR2 = 
| ImageNameR2 = 
| ImageCaptionLR2= 
<!-- IMAGE row 6/7 -->
| ImageFile3 = 
| ImageSize3 = 
| ImageAlt3 = 
| ImageCaption3 = 
| ImageName3 = 
<!-- IMAGE (L3, 3R) row 7/7 -->
| ImageFileL3 = 
| ImageSizeL3 = 
| ImageAltL3 = 
| ImageCaptionL3 = 
| ImageNameL3 = 
| ImageFileR3 = 
| ImageSizeR3 = 
| ImageAltR3 = 
| ImageCaptionR3 = 
| ImageNameR3 = 
| ImageCaptionLR3= 
<!-- -->
| ImageCaptionAll =
<!-- non-default (data page) pagename (link in Supplement) -->
| data page pagename =
<!-- footer settings -->
| container_only =
| show_footer =

| show_ss_note =
| show_infobox_ref =
| general_note =
}}
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:Chembox/doc/parameter_list&oldid=538605" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි