සැකිල්ල:COinS safe/ලේඛය

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

භාවිතය[සංස්කරණය]

මෙම සැකිල්ල, උපහරණ සැකිලි තුල භාවිතා කල හැකි සැකිලි සඳහා දැන්වීමකි. පෙරනිමියෙන්, ඉහත පෙන්වන ආකාරයට, සැකිල්ල ආරක්ෂිත බව එය විසින් දක්වයි.

උපහරණ සැකිලි තුල සැකිල්ලක් භාවිතා නොකල යුතු බව දැක්වීම සඳහා:

{{COinS safe|n}}

  • |addtext= — ප්‍රධාන දැන්වීමට පසුව දැක්වෙන අමතර පෙළ

ආරක්ෂිත නොවන බවට සැකිල්ල ගලපා ඇති විටෙක, Cat:උපහරණ සැකිලි වල භාවිතය ආරක්ෂිත නොවන සැකිලි.හී පිටුව බහාලනු ලැබේ

ප්‍රස්තූතය[සංස්කරණය]

Citation Style 1 සහCitation Style 2 වැනි උපහරණ සැකිලි විසින් COinS පාරදත්ත නිපැයෙනු ලැබේ. උපහරණ සැකිලි ක්ෂේත්‍රයක සැකිල්ලක් භාවිතා කල විට , එවිට එය විසින්, පාරදත්ත වෙත HTML නික්ෂේපණය කෙරෙයි.

|author= සමග {{උපන්‍යාස පොත}} සඳහා, සැකිල්ලක් භාවිතා නොටකාට සහ {{smallcaps}} භාවිතා කරමින් යන අවස්ථා දෙකෙහිදී සැදහෙන HTML සංසන්දනය කරන්න.

Markup Renders as
{{උපන්‍යාස පොත |author=Sam Drucker |title=Title}} 

Sam Drucker. Title. 

<span class="citation book" >Sam Drucker.&#32;''Title''.</span><span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&rft.genre=book&rft.btitle=Title&rft.aulast=Sam+Drucker&rft.au=Sam+Drucker&rfr_id=info:sid/en.wikipedia.org:%E0%B7%83%E0%B7%90%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B6%BD:COinS_safe/%E0%B6%BD%E0%B7%9A%E0%B6%9B%E0%B6%BA"><span style="display: none;">&nbsp;</span></span>

{{උපන්‍යාස පොත |author={{smallcaps|Sam Drucker}} |title=Title}} 

Sam Drucker. Title. 

<span class="citation book" ><span class="smallcaps" style="font-variant:small-caps;">Sam Drucker</span>.&#32;''Title''.</span><span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&rft.genre=book&rft.btitle=Title&rft.aulast=%3Cspan+class%3D%22smallcaps%22+style%3D%22font-variant%3Asmall-caps%3B%22%3ESam+Drucker%3C%2Fspan%3E&rft.au=%3Cspan+class%3D%22smallcaps%22+style%3D%22font-variant%3Asmall-caps%3B%22%3ESam+Drucker%3C%2Fspan%3E&rfr_id=info:sid/en.wikipedia.org:%E0%B7%83%E0%B7%90%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B6%BD:COinS_safe/%E0%B6%BD%E0%B7%9A%E0%B6%9B%E0%B6%BA"><span style="display: none;">&nbsp;</span></span>

The author metadata is in the rft.aulast field. In this case, it is percent-encoded and is rendered as <span class="smallcaps" style="font-variant:small-caps;">Sam Drucker</span>

Reference management software will interpret the entire span as the author name.

See also[සංස්කරණය]

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:COinS_safe/ලේඛය&oldid=321294" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි