සැකිල්ල:Ancient Greece topics

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
ප්‍රලේඛනය අයිකොනය සැකිලි ප්‍රලේඛනය[නරඹන්න] [සංස්කරණය] [ඉතිහාසය] [විරේචනය]

Initial visibility

To set the template's initial visibility, the |state= parameter may be used:

 • |state=collapsed: {{Ancient Greece topics|state=collapsed}} to show the template collapsed, i.e., hidden apart from its title bar
 • |state=expanded: {{Ancient Greece topics|state=expanded}} to show the template expanded, i.e., fully visible
 • |state=autocollapse: {{Ancient Greece topics|state=autocollapse}}
  • shows the template collapsed to the title bar if there is a {{navbar}}, a {{sidebar}}, or some other table on the page with the collapsible attribute
  • shows the template in its expanded state if there are no other collapsible items on the page

If the |state= parameter is not set, the template's initial visibility is taken from the |default= parameter in the template. For this template, that currently evaluates to autocollapse.


 • This template uses {{Navbox with collapsible groups}}. To show a particular section of the template while leaving the other sections collapsed, use {{Ancient Greece topics |expanded=Section}}, where Section is one of
  • HG
  • SPM
  • people
  • SC
  • colonies
  • lists
  . (Omit any speech or quotemarks.)
  For example, {{Ancient Greece topics |expanded=HG}}.

(Click [show] to see example)

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:Ancient_Greece_topics&oldid=457777" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි