සැකිල්ල:ශ්‍රී ලාංකික ජනාධිපතිවරණය, 2005

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
සං • සා 2005 ශ්‍රී ලාංකික ජනාධිපතිවරණයේ සාරාංශය
අපේක්ෂකයා පක්ෂය / සන්ධානය ඡන්ද %
  මහින්ද රාජපක්ෂ එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය 4,887,152 50.29%
  රනිල් වික්‍රමසිංහ එක්සත් ජාතික පක්ෂය 4,706,366 48.43%
  සිරිතුංග ජයසූරිය එක්සත් සමාජවාදි පක්ෂය 35,425 0.36%
ඒ. ඒ. සුරවීර ජාතික සංවර්ධන පෙරමුණ 31,238 0.32%
වික්ටර් හෙට්ටිගොඩ එක්සත් ලංකා ජනතා පක්ෂය 14,458 0.15%
  චමිල් ජයනෙත්ති නව වාමාංශික පෙරමුණ 9,296 0.10%
අරුණ ද සොයිසා රුහුණු ජනතා පක්ෂය 7,685 0.08%
විමල් ගීගනගේ ශ්‍රී ලංකා ජාතික පෙරමුණ 6,639 0.07%
අනුර දි සිල්වා එක්සත් ලලිත් පෙරමුණ 6,357 0.07%
  අජිත් ආරච්චිගේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී එක්සත් සන්ධානය 5,082 0.05%
  විජේ ඩයස් සමාජවාදී සමානතා පක්ෂය 3,500 0.04%
  නෙල්සන් පෙරේරා ශ්‍රී ලංකා ප්‍රගතශීලි පෙරමුණ 2,525 0.03%
හේවාහීනිපෙල්ලගේ ධර්මවජ එක්සත් ජාතික විකල්ප පෙරමුණ 1,316 0.01%
වලංගු ඡන්ද 9,717,039 100.00%
ප්‍රතික්ෂේපිත ඡන්ද ප්‍රමාණය 109,739
සම්පූර්ණ ඡන්ද ප්‍රමාණය 9,826,778
ලියාපදිංචි ඡන්දදායකයෝ 13,327,160
ඡන්දය ප්‍රකාශ කිරීම 73.73%
මූලාශ්‍රය: මැතිවරණ දෙපාර්තමේන්තුව, ශ්‍රී ලංකාව