සැකිල්ල:රටේ දත්ත ඉතාලිය/ලේඛය

විකිපීඩියා වෙතින්

ඉතාලියේ පළාත් විස්ස අතුරින් එකිනෙකටද රටේ_දත්ත සැකිලි ඇත :

සැකිල්ල:රටේ දත්ත අබ්රූසෝ  අබ්රූසෝ
සැකිල්ල:රටේ දත්ත අවෝස්ටා වැලි  අවෝස්ටා වැලි
සැකිල්ල:රටේ දත්ත අපූලියා  අපූලියා
සැකිල්ල:රටේ දත්ත බැසිලිකාටා  බැසිලිකාටා
සැකිල්ල:රටේ දත්ත කලාබ්‍රියා  කලාබ්‍රියා
සැකිල්ල:රටේ දත්ත කම්පානියා  කම්පානියා
සැකිල්ල:රටේ දත්ත එමිලියා–රොමාග්නා  එමිලියා–රොමාග්නා
සැකිල්ල:රටේ දත්ත ෆ්‍රියුලි–වෙනෙසියා ගියුලියා  ෆ්‍රියුලි–වෙනෙසියා ගියුලියා


සැකිල්ල:රටේ දත්ත ලෙසියෝ  ලෙසියෝ
සැකිල්ල:රටේ දත්ත ලිගුරියා  ලිගුරියා
සැකිල්ල:රටේ දත්ත ලොම්බාඩි  ලොම්බාඩි
සැකිල්ල:රටේ දත්ත මාචේ  මාචේ
සැකිල්ල:රටේ දත්ත මොලීස්  මොලීස්
සැකිල්ල:රටේ දත්ත පෙඩ්මොන්ට්  පෙඩ්මොන්ට්
සැකිල්ල:රටේ දත්ත සාඩීනියා  සාඩීනියා
සැකිල්ල:රටේ දත්ත සිසිලිය  සිසිලිය
සැකිල්ල:රටේ දත්ත ට්‍රෙන්ටිනෝ-ඇල්ටෝ ඇඩිගේ/සුඩ්ටිරෝල්  ට්‍රෙන්ටිනෝ-ඇල්ටෝ ඇඩිගේ/සුඩ්ටිරෝල්
සැකිල්ල:රටේ දත්ත ටස්කනි  ටස්කනි
සැකිල්ල:රටේ දත්ත අම්බ්‍රියා  අම්බ්‍රියා
සැකිල්ල:රටේ දත්ත වෙනෙටෝ  වෙනෙටෝ