සැකිල්ල:පැතිතීරුව මාර්ග ආමානය

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
මාර්ග ආමානය
ප්‍රවාහන මාදිලිය අනුව
ට්‍රෑම් • සීඝ්‍ර මාර්ගස්ථ මාර්ග
ක්ෂුද්‍රරූපී  • පරිමාණ ආකෘතිය
ප්‍රමාණය අනුව (ලැයිස්තුව)
මාර්ග ආමාන චිත්‍රණ ලැයිස්තුව

අවම
  අඟල් පහළොව 381 මිමී (15 අඟ)

පටු
  600 මිමී,
අඩි දෙක
597 මිමී
600 මිමී
603 මිමී
610 මිමී
(1 අඩි​11 12 අඟ)
(1 අඩි ​11 58 අඟ)
(1 අඩි ​11 34 අඟ)
(2 අඩි)
  750 මිමී,
බොස්නියානු,
අඩි දෙක අඟල් හය,
800 මිමී
750 මිමී
760 මිමී
762 මිමී
800 මිමී
(2 අඩි ​5 12 අඟ)
(2 අඩි ​5 1516 අඟ)
(2 අඩි 6 අඟ)
(2 අඩි ​7 12 අඟ)
  ස්වීඩන අඩි තුන,
900 මිමී,
අඩි තුන
891 මිමී
900 මිමී
914 මිමී
(2 අඩි​11 332 අඟ)
(2 අඩි ​11 716 අඟ)
(3 අඩි)
  මීටර 1,000 මිමී (3 අඩි ​3 38 අඟ)
  අඩි තුන අඟල් හය,
කේප්, සීඒපී, ක්යෝකි
1,067 මිමී (3 අඩි 6 අඟ)
  අඩි හතර අඟල් හය 1,372 මිමී (4 අඩි 6 අඟ)

  සම්මත 1,435 මිමී (4 අඩි ​8 12 අඟ)

පුළුල්
  රුසියානු,
අඩි පහ
1,520 මිමී
1,524 මිමී
(4 අඩි ​11 2732 අඟ)
(5 අඩි)
  අයිරිෂ් 1,600 මිමී (5 අඩි 3 අඟ)
  අයිබීරියානු 1,668 මිමී (5 අඩි ​5 2132 අඟ)
  ඉන්දියානු 1,676 මිමී (5 අඩි 6 අඟ)
  අඩි හය 1,829 මිමී (6 අඩි)
  බෲනෙල් 2,140 මිමී (7 අඩි ​14 අඟ)
ආමානය වෙනස්කිරීම
ආමාන භේදය  • ද්විත්ව  ආමානය  •
පෙරළුම (ලැයිස්තුව)  • බූගි හුවමාරුව  • විචල්‍ය ආමානය
පිහිටුම අනුව
උතුරු ඇමරිකාව  • දකුණු ඇමරිකාව  • යුරෝපය  • ඕස්ට්‍රේලියාව
ලෝක සිතියම, ප්‍රදේශය අනුව දුම්රිය මාර්ග ආමානය
ප්‍රලේඛනය අයිකොනය සැකිලි ප්‍රලේඛනය[නරඹන්න] [සංස්කරණය] [ඉතිහාසය] [විරේචනය]

භාවිතාව[සංස්කරණය]

ආශ්‍රිත[සංස්කරණය]