සැකිල්ල:ප්‍රාසාංගික කලා

විකිපීඩියා වෙතින්
ප්‍රාසාංගික කලා (Performing arts)
Major forms

නර්ථනය (Dance) · සංගීතය (Music) · ඔපෙරා (Opera) · Theatre

Minor forms

Circus Arts · Magic · Puppetry

Genres

Drama · Tragedy · Comedy · Tragicomedy · Romance · Satire · Epic · Lyric