සැකිල්ල:නො-නිදහස් භාවිත තාර්කිකත්ව මෘදුකාංග තිරරාමුව

විකිපීඩියා වෙතින්
මාධ්‍ය දත්ත සහ නො-නිදහස් භාවිත තාර්කිකත්වය
විස්තරය A description of this image should be provided.
කර්තෘ හෝ
කර්තෘ හිමිකම් දරන්නා
The author or copyright holder of this image should be specified.
ප්‍රභවය (WP:NFCC#4) https://example.com
භාවිත වන ලිපිය (WP:NFCC#7) සැකිල්ල:නො-නිදහස් භාවිත තාර්කිකත්ව මෘදුකාංග තිරරාමුව
ලිපියෙහි භාවිතා කිරීමේ අරමුණ (WP:NFCC#8) This image is intended to illustrate the software in question.
නිදහස් මාධ්‍ය වෙතින්
ප්‍රතිස්ථාප්‍ය නොහැක්කේ
(WP:NFCC#1)
No free alternative exists.
අවම භාවිතය (WP:NFCC#3) This image should only include as much of the screenshot as necessary to illustrate the software.
වාණිජ අවස්ථා
සඳහා සැලකිල්ල
(WP:NFCC#2)
This image should be resized to lower its resolution.
Fair useFair use of copyrighted material in the context of සැකිල්ල:නො-නිදහස් භාවිත තාර්කිකත්ව මෘදුකාංග තිරරාමුව//si.wikipedia.org/wiki/%E0%B7%83%E0%B7%90%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B6%BD:%E0%B6%B1%E0%B7%9C-%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B6%AF%E0%B7%84%E0%B7%83%E0%B7%8A_%E0%B6%B7%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%AD_%E0%B6%AD%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B7%80_%E0%B6%B8%E0%B7%98%E0%B6%AF%E0%B7%94%E0%B6%9A%E0%B7%8F%E0%B6%82%E0%B6%9C_%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B6%BB%E0%B7%8F%E0%B6%B8%E0%B7%94%E0%B7%80