සැකිල්ල:තෝරාගත් සේයාරුව/10

විකිපීඩියා වෙතින්
Internet map 1024.jpg

අන්තර්ජාලයෙහි කුඩා භාගික සිතියමක්. අන්තර්ජාල ලිපිනයන් දෙකක් නිරූපණය කරන, පුරුක් දෙකක් අතර එක් එක් රේඛාව ඇඳ ඇත. මෙම සිතියමෙහි පුරුක් 40,000 කට වැඩි ගණනක් ඇති අතර, C පංතියෙහි ජාල ලිපින අවකාශයෙන් 2% ක පමණ ප්‍රමාණයක් නිරූපණය කරයි.

ඡායාරූපය: Magnus Manske