සැකිල්ල:තෝරාගත් සේයාරුව/06

විකිපීඩියා වෙතින්
Australasian Darter

සියඹලා මලක්: සියඹලා ගසේ නිජබිම ගැන පැහැදිලි සඳහනක් නොමැත. ඉන්දියාව, සියඹලා ශාකයේ නිජ භූමිය වශයෙන් ඇතැම් විටක හඳුන්වා දී ඇත.

ඡායාරූපය: J.M.Garg