සැකිල්ල:තොරතුරුකොටුව තනතුරුධාරි/ලේඛය

විකිපීඩියා වෙතින්

{{තොරතුරුකොටුව තනතුරුධාරි}} විසින් පහත සැකිලි අන්තර්ගත කෙරෙයි (එනම්, මෙහි ලැයිස්තු ගත කර ඇති සියළු සැකිලි). පිටුවක මෙම සැකිල්ල බහාලන විට වඩාත් සුදුසු නම භාවිතා කරන්න.

භාවිතය[සංස්කරණය]

පාර්ලිමේන්තු සාමාජික[සංස්කරණය]

මෙම කොටස පහල කොටසට සම්බන්ධ කරන්න.

 {{තොරතුරුකොටුව පාම
 | honorific-prefix = 
 | name    = 
 | honorific-suffix = 
 | image    = 
 | alt     = 
 | caption   = 
 | constituency_MP = <!--Can be repeated up to eight times by adding a number-->
 | parliament = <!--Can be repeated up to 16 times by adding a number-->
 | majority  = <!--Can be repeated up to 16 times by adding a number-->
 | term_start = <!--Can be repeated up to 16 times by adding a number-->
 | term_end  = <!--Can be repeated up to 16 times by adding a number-->
 | predecessor = <!--Can be repeated up to 16 times by adding a number-->
 | successor  = <!--Can be repeated up to 16 times by adding a number-->
 | prior_term =