සැකිල්ල:තොරතුරුකොටුව ජනාවාසය

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
තොරතුරුකොටුව ජනාවාසය
ප්‍රලේඛනය අයිකොනය සැකිලි ප්‍රලේඛනය[නරඹන්න] [සංස්කරණය] [ඉතිහාසය] [විරේචනය]

This template is aliased or used as a sub-template for several infobox front-end templates. It should be used to produce an Infobox for human settlements (cities, towns, villages, communities) as well as other administrative districts, counties, provinces, et cetera—in fact, any subdivision below the level of a country, for which {{Infobox country}} should be used. Parameters are described in the table below. For questions, see the talk page. For a U.S. city guideline, see WP:USCITIES.

Usage[සංස්කරණය]

 • Important: Please enter all numeric values in a raw, unformatted fashion. References are to be included in their respective section footnotes field. Numeric values that are not "raw" may create an "Expression error". Raw values will be automatically formatted by the template. If you find a raw value is not formatted in your usage of the template, please post a notice on the discussion page for this template.
 • An expression error may also occur when any coordinate parameter has a value, but one or more coordinate parameters are blank or invalid.

Basic blank template, ready to cut and paste. See the next section for a copy of the template with all parameters and comments. See the table below that for a full description of each parameter.

Using metric units[සංස්කරණය]

{{Infobox settlement
| name          = 
| native_name       = 
| native_name_lang    = <!-- ISO 639-2 code e.g. "fr" for French. If more than one, use {{lang}} instead -->
| settlement_type     = 
| image_skyline      = 
| image_alt        = 
| image_caption      = 
| image_flag       = 
| flag_alt        = 
| image_seal       = 
| seal_alt        = 
| image_shield      = 
| shield_alt       = 
| etymology        = 
| nickname        = 
| motto          = 
| image_map        = 
| map_alt         = 
| map_caption       = 
| pushpin_map       = 
| pushpin_label_position = 
| pushpin_map_alt     = 
| pushpin_map_caption   = 
| coordinates       = <!-- {{Coord}} -->
| coor_pinpoint      = 
| coordinates_footnotes  = 
| subdivision_type    = Country
| subdivision_name    = 
| subdivision_type1    = 
| subdivision_name1    = 
| subdivision_type2    = 
| subdivision_name2    = 
| subdivision_type3    = 
| subdivision_name3    = 
| established_title    = 
| established_date    = 
| founder         = 
| seat_type        = 
| seat          = 
| government_footnotes  = 
| government_type     = 
| governing_body     = 
| leader_party      = 
| leader_title      = 
| leader_name       = 
| leader_title1      = 
| leader_name1      = 
| leader_title2      = 
| leader_name2      = 
| leader_title3      = 
| leader_name3      = 
| leader_title4      = 
| leader_name4      = 
| legislature =
| upper_house =
| lower_house =

| unit_pref        = Metric
<!-- ALL fields with measurements have automatic unit conversion -->
<!-- for references: use <ref> tags -->
| area_footnotes     = 
| area_urban_footnotes  = <!-- <ref> </ref> -->
| area_rural_footnotes  = <!-- <ref> </ref> -->
| area_metro_footnotes  = <!-- <ref> </ref> -->
| area_magnitude     = <!-- <ref> </ref> -->
| area_note        = 
| area_water_percent   = 
| area_rank        = 
| area_blank1_title    = 
| area_blank2_title    = 
<!-- square kilometers -->
| area_total_km2     = 
| area_land_km2      = 
| area_water_km2     = 
| area_urban_km2     = 
| area_rural_km2     = 
| area_metro_km2     = 
| area_blank1_km2     = 
| area_blank2_km2     = 
<!-- hectares -->
| area_total_ha      = 
| area_land_ha      = 
| area_water_ha      = 
| area_urban_ha      = 
| area_rural_ha      = 
| area_metro_ha      = 
| area_blank1_ha     = 
| area_blank2_ha     = 
| length_km        = 
| width_km        = 
| dimensions_footnotes  = 
| elevation_footnotes   = 
| elevation_m       = 
| population_as_of    = 
| population_footnotes  = 
| population_total    = 
| population_density_km2 = auto
| population_note     = 
| population_demonym   = 
| timezone1        = 
| utc_offset1       = 
| timezone1_DST      = 
| utc_offset1_DST     = 
| postal_code_type    = 
| postal_code       = 
| area_code_type     = 
| area_code        = 
| iso_code        = 
| website         = <!-- {{URL|example.com}} -->
| footnotes        = 
}}

Using non-metric units[සංස්කරණය]

{{Infobox settlement
| name          = 
| native_name       = 
| native_name_lang    = <!-- ISO 639-2 code e.g. "fr" for French. If more than one, use {{lang}} instead -->
| settlement_type     = 
| image_skyline      = 
| image_alt        = 
| image_caption      = 
| image_flag       = 
| flag_alt        = 
| image_seal       = 
| seal_alt        = 
| image_shield      = 
| shield_alt       = 
| etymology        = 
| nickname        = 
| motto          = 
| image_map        = 
| map_alt         = 
| map_caption       = 
| pushpin_map       = 
| pushpin_label_position = 
| pushpin_map_alt     = 
| pushpin_map_caption   = 
| coordinates       = <!-- {{Coord}} -->
| coor_pinpoint      = 
| coordinates_footnotes  = 
| subdivision_type    = Country
| subdivision_name    = 
| subdivision_type1    = 
| subdivision_name1    = 
| subdivision_type2    = 
| subdivision_name2    = 
| subdivision_type3    = 
| subdivision_name3    = 
| established_title    = 
| established_date    = 
| founder         = 
| seat_type        = 
| seat          = 
| government_footnotes  = 
| leader_party      = 
| leader_title      = 
| leader_name       = 
| unit_pref        = US<!-- or UK -->
<!-- ALL fields with measurements have automatic unit conversion -->
<!-- for references: use <ref> tags -->
| area_footnotes     = 
| area_urban_footnotes  = <!-- <ref> </ref> -->
| area_rural_footnotes  = <!-- <ref> </ref> -->
| area_metro_footnotes  = <!-- <ref> </ref> -->
| area_magnitude     = <!-- use only to set a special wikilink -->
| area_note        = 
| area_water_percent   = 
| area_rank        = 
| area_blank1_title    = 
| area_blank2_title    = 
<!-- square miles -->
| area_total_sq_mi    = 
| area_land_sq_mi     = 
| area_water_sq_mi    = 
| area_urban_sq_mi    = 
| area_rural_sq_mi    = 
| area_metro_sq_mi    = 
| area_blank1_sq_mi    = 
| area_blank2_sq_mi    = 
<!-- acres -->
| area_total_acre     = 
| area_land_acre     = 
| area_water_acre     = 
| area_urban_acre     = 
| area_rural_acre     = 
| area_metro_acre     = 
| area_blank1_acre    = 
| area_blank2_acre    = 
| length_mi        = 
| width_mi        = 
| dimensions_footnotes  = 
| elevation_footnotes   = 
| elevation_ft      = 
| population_as_of    = 
| population_footnotes  = 
| population_total    = 
| population_density_sq_mi= auto
| population_note     = 
| population_demonym   = 
| timezone1        = 
| utc_offset1       = 
| timezone1_DST      = 
| utc_offset1_DST     = 
| postal_code_type    = 
| postal_code       = 
| area_code_type     = 
| area_code        = 
| iso_code        = 
| website         = <!-- {{URL|example.com}} -->
| footnotes        = 
}}

Short version[සංස්කරණය]

{{Infobox settlement
| name          = 
| native_name       = 
| native_name_lang    = <!-- ISO 639-2 code e.g. "fr" for French. If more than one, use {{lang}} instead -->
| settlement_type     = 
| image_skyline      = 
| image_alt        = 
| image_caption      = 
| etymology        = 
| nickname        = 
| coordinates       = <!-- {{Coord}} -->
| population_total    = 
| subdivision_type    = Country
| subdivision_name    = 
| subdivision_type1    = 
| subdivision_name1    = 
| subdivision_type2    = 
| subdivision_name2    = 
| website         = <!-- {{URL|example.com}} -->
}}

Complete empty syntax, with comments[සංස්කරණය]

This copy of the template lists all parameters except for some of the repeating numbered parameters which are noted in the comments. Comments here should be brief; see the table below for full descriptions of each parameter.

{{Infobox settlement
| name          = <!-- at least one of the first two fields must be filled in -->
| official_name      =
| native_name       = <!-- if different from the English name -->
| native_name_lang    = <!-- ISO 639-2 code e.g. "fr" for French. If more than one, use {{lang}} instead -->
| other_name       =
| settlement_type     = <!-- such as Town, Village, City, Borough etc. -->
<!-- transliteration(s) -->
| translit_lang1     =
| translit_lang1_type   =
| translit_lang1_info   =
| translit_lang1_type1  =
| translit_lang1_info1  =
| translit_lang1_type2  =
| translit_lang1_info2  = <!-- etc., up to translit_lang1_type6 / translit_lang1_info6 -->
| translit_lang2     =
| translit_lang2_type   =
| translit_lang2_info   =
| translit_lang2_type1  =
| translit_lang2_info1  =
| translit_lang2_type2  =
| translit_lang2_info2  = <!-- etc., up to translit_lang2_type6 / translit_lang2_info6 -->
<!-- images, nickname, motto -->
| image_skyline      =
| imagesize        =
| image_alt        =
| image_caption      =
| image_flag       =
| flag_size        =
| flag_alt        =
| flag_border       =
| flag_link        =
| image_seal       =
| seal_size        =
| seal_alt        =
| seal_link        =
| seal_type        =
| image_shield      =
| shield_size       =
| shield_alt       =
| shield_link       =
| image_blank_emblem   =
| blank_emblem_type    = <!-- defaults to Logo -->
| blank_emblem_size    =
| blank_emblem_alt    =
| blank_emblem_link    =
| etymology        = 
| nickname        =
| motto          =
| anthem         =
<!-- maps and coordinates -->
| image_map        =
| mapsize         =
| map_alt         =
| map_caption       =
| image_map1       =
| mapsize1        =
| map_alt1        =
| map_caption1      =
| pushpin_map       = <!-- name of a location map as per Template:Location_map -->
| pushpin_label_position = <!-- position of the pushpin label: left, right, top, bottom, none -->
| pushpin_label      = <!-- only necessary if "name" or "official_name" are too long -->
| pushpin_map_alt     =
| pushpin_mapsize     =
| pushpin_relief     =
| pushpin_map_caption   =
| coordinates       = <!-- {{Coord}} -->
| coor_pinpoint      = <!-- to specify exact location of coordinates (was coor_type) -->
| coordinates_footnotes  = <!-- for references: use <ref> tags -->
| grid_name        = <!-- name of a regional grid system -->
| grid_position      = <!-- position on the regional grid system -->
<!-- location -->
| subdivision_type    = Country
| subdivision_name    = <!-- the name of the country -->
| subdivision_type1    =
| subdivision_name1    =
| subdivision_type2    =
| subdivision_name2    = <!-- etc., subdivision_type6 / subdivision_name6 -->
<!-- established -->
| established_title    = <!-- Founded -->
| established_date    =
| established_title1   = <!-- Incorporated (town) -->
| established_date1    =
| established_title2   = <!-- Incorporated (city) -->
| established_date2    =
| established_title3   =
| established_date3    =
| established_title4   =
| established_date4    =
| established_title5   =
| established_date5    =
| established_title6   =
| established_date6    =
| established_title7   =
| established_date7    =
| extinct_title      =
| extinct_date      =
| founder         =
| named_for        =
<!-- seat, smaller parts -->
| seat_type        = <!-- defaults to: Seat -->
| seat          =
| seat1_type       = <!-- defaults to: Former seat -->
| seat1          =
| parts_type       = <!-- defaults to: Boroughs -->
| parts_style       = <!-- list, coll (collapsed list), para (paragraph format) -->
| parts          = <!-- parts text, or header for parts list -->
| p1           =
| p2           = <!-- etc., up to p50: for separate parts to be listed-->
<!-- government type, leaders -->
| government_footnotes  = <!-- for references: use <ref> tags -->
| government_type     =
| governing_body     =
| leader_party      =
| leader_title      =
| leader_name       = <!-- add &nbsp; (no-break space) to disable automatic links -->
| leader_title1      =
| leader_name1      = <!-- etc., up to leader_title4 / leader_name4 -->
<!-- display settings -->
| total_type       = <!-- to set a non-standard label for total area and population rows -->
| unit_pref        = <!-- enter: Imperial, to display imperial before metric -->
<!-- area -->
| area_footnotes     = <!-- for references: use <ref> tags -->
| area_magnitude     = <!-- use only to set a special wikilink -->
| dunam_link       = <!-- If dunams are used, this specifies which dunam to link. -->
| area_total_km2     = <!-- ALL fields with measurements have automatic unit conversion -->
| area_total_sq_mi    = <!-- see table @ Template:Infobox settlement for details -->
| area_total_ha      =
| area_total_acre     =
| area_total_dunam    = <!-- used in Middle East articles only -->
| area_land_km2      =
| area_land_sq_mi     =
| area_land_ha      =
| area_land_acre     =
| area_land_dunam     = <!-- used in Middle East articles only -->
| area_water_km2     =
| area_water_sq_mi    =
| area_water_ha      =
| area_water_acre     =
| area_water_dunam    = <!-- used in Middle East articles only -->
| area_water_percent   =
| area_urban_footnotes  = <!-- for references: use <ref> tags -->
| area_urban_km2     =
| area_urban_sq_mi    =
| area_urban_ha      =
| area_urban_acre     =
| area_urban_dunam    = <!-- used in Middle East articles only -->
| area_rural_footnotes  = <!-- for references: use <ref> tags -->
| area_rural_km2     =
| area_rural_sq_mi    =
| area_rural_ha      =
| area_rural_acre     =
| area_rural_dunam    = <!-- used in Middle East articles only -->
| area_metro_footnotes  = <!-- for references: use <ref> tags -->
| area_metro_km2     =
| area_metro_sq_mi    =
| area_metro_ha      =
| area_metro_acre     =
| area_metro_dunam    = <!-- used in Middle East articles only -->
| area_rank        =
| area_blank1_title    =
| area_blank1_km2     =
| area_blank1_sq_mi    =
| area_blank1_ha     =
| area_blank1_acre    =
| area_blank1_dunam    = <!-- used in Middle East articles only -->
| area_blank2_title    =
| area_blank2_km2     =
| area_blank2_sq_mi    =
| area_blank2_ha     =
| area_blank2_acre    =
| area_blank2_dunam    = <!-- used in Middle East articles only -->
| area_note        =
<!-- dimensions -->
| dimensions_footnotes  = <!-- for references: use <ref> tags -->
| length_km        =
| length_mi        =
| width_km        =
| width_mi        =
<!-- elevation -->
| elevation_footnotes   = <!-- for references: use <ref> tags -->
| elevation_m       =
| elevation_ft      =
| elevation_point     = <!-- for denoting the measurement point -->
| elevation_max_footnotes = <!-- for references: use <ref> tags -->
| elevation_max_m     =
| elevation_max_ft    =
| elevation_max_point   = <!-- for denoting the measurement point -->
| elevation_max_rank   =
| elevation_min_footnotes = <!-- for references: use <ref> tags -->
| elevation_min_m     =
| elevation_min_ft    =
| elevation_min_point   = <!-- for denoting the measurement point -->
| elevation_min_rank   =
<!-- population -->
| population_as_of    =
| population_footnotes  = <!-- for references: use <ref> tags -->
| population_total    =
| pop_est_as_of      =
| pop_est_footnotes    =
| population_est     =
| population_rank     =
| population_density_km2 = <!-- for automatic calculation of any density field, use: auto -->
| population_density_sq_mi=
| population_urban_footnotes   =
| population_urban        =
| population_density_urban_km2  =
| population_density_urban_sq_mi =
| population_rural_footnotes   =
| population_rural        =
| population_density_rural_km2  =
| population_density_rural_sq_mi =
| population_metro_footnotes   =
| population_metro        =
| population_density_metro_km2  =
| population_density_metro_sq_mi =
| population_density       =
| population_density_rank    =
| population_blank1_title    =
| population_blank1       =
| population_density_blank1_km2 =
| population_density_blank1_sq_mi=
| population_blank2_title    =
| population_blank2       =
| population_density_blank2_km2 =
| population_density_blank2_sq_mi=
| population_demonym   = <!-- demonym, e.g. Liverpudlian for someone from Liverpool -->
| population_note     =
<!-- demographics (section 1) -->
| demographics_type1   =
| demographics1_footnotes = <!-- for references: use <ref> tags -->
| demographics1_title1  =
| demographics1_info1   = <!-- etc., up to demographics1_title7 / demographics1_info7 -->
<!-- demographics (section 2) -->
| demographics_type2   =
| demographics2_footnotes = <!-- for references: use <ref> tags -->
| demographics2_title1  =
| demographics2_info1   = <!-- etc., up to demographics2_title10 / demographics2_info10 -->
<!-- time zone(s) -->
| timezone1        =
| utc_offset1       =
| timezone1_DST      =
| utc_offset1_DST     =
| timezone2        =
| utc_offset2       =
| timezone2_DST      =
| utc_offset2_DST     =
<!-- postal codes, area code -->
| postal_code_type    = <!-- enter ZIP Code, Postcode, Post code, Postal code... -->
| postal_code       =
| postal2_code_type    = <!-- enter ZIP Code, Postcode, Post code, Postal code... -->
| postal2_code      =
| area_code_type     = <!-- defaults to: Area code(s) -->
| area_code        =
| geocode         =
| iso_code        =
| registration_plate_type =
| registration_plate   =
<!-- blank fields (section 1) -->
| blank_name_sec1     =
| blank_info_sec1     =
| blank1_name_sec1    =
| blank1_info_sec1    =
| blank2_name_sec1    =
| blank2_info_sec1    = <!-- etc., up to blank7_name_sec1 / blank7_info_sec1 -->
<!-- blank fields (section 2) -->
| blank_name_sec2     =
| blank_info_sec2     =
| blank1_name_sec2    =
| blank1_info_sec2    =
| blank2_name_sec2    =
| blank2_info_sec2    = <!-- etc., up to blank7_name_sec2 / blank7_info_sec2 -->
<!-- website, footnotes -->
| website         = <!-- {{URL|example.com}} -->
| footnotes        =
}}

Parameter names and descriptions[සංස්කරණය]

Name and transliteration[සංස්කරණය]

Parameter name Usage Description
name optional This is the usual name in English. If it's not specified, the infobox will use the official_name as a title unless this too is missing, in which case the page name will be used.
official_name optional The official name in English if different from name
native_name optional Name in the local language, if different from name, and if not English. This will display under the name/official name
native_name_lang optional Use ISO 639-2 code, e.g. "fr" for French. If there is more than one native name, in different languages, enter those names using {{lang}}, instead.
other_name optional For places with a former or more common name like Bombay or Saigon
settlement_type optional Any type can be entered, such as City, Town, Village, Hamlet, Municipality, Reservation, etc. If set, will be displayed under the names, provided that either name or official_name is filled in. Might also be used as a label for total population/area (defaulting to City), if needed to distinguish from Urban, Rural or Metro (if urban, rural or metro figures are not present, the label is Total unless total_type is set).
Transliteration(s)
translit_lang1 optional Will place the "entry" before the word "transliteration(s)". Can be used to specify a particular language like in Dêlêg or one may just enter "Other", like in Gaza's article.
translit_lang1_type
translit_lang1_type1
to
translit_lang1_type6
optional
translit_lang1_info
translit_lang1_info1
to
translit_lang1_info6
optional
translit_lang2 optional Will place a second transliteration. See Dêlêg
translit_lang2_type
translit_lang2_type1
to
translit_lang2_type6
optional
translit_lang2_info
translit_lang2_info1
to
translit_lang2_info6
optional

Images, nickname, motto[සංස්කරණය]

Parameter name Usage Description
Skyline image
image_skyline optional Despite the name it can be any image that an editor wishes.
imagesize optional Can be used to tweak the size of the image_skyline up or down. This can be helpful if an editor wants to make the infobox wider. If used, px must be specified; default size is 250px.
image_alt optional Alt text for the image, used by visually impaired readers who cannot see the image. See WP:ALT.
image_caption optional Will place a caption under the image_skyline (if present)
Flag image
image_flag optional Used for a flag.
flag_size optional Can be used to tweak the size of the image_flag up or down from 100px as desired. If used, px must be specified; default size is 100px.
flag_alt optional Alt text for the flag.
flag_border optional Set to 'no' to remove the border from the flag
flag_link optional
Seal image
image_seal optional If the place has an official seal.
seal_size optional If used, px must be specified; default size is 100px.
seal_alt optional Alt text for the seal.
seal_link
seal_type
optional
Coat of arms image
image_shield optional Can be used for a place with a coat of arms.
shield_size optional If used, px must be specified; default size is 100px.
shield_alt optional Alt text for the shield.
shield_link optional Can be used if a wiki article if known but is not automatically linked by the template. See Coquitlam, British Columbia's infobox for an example.
Logo or emblem image
image_blank_emblem optional Can be used if a place has an official logo, crest, emblem, etc. Logo is the default type. See Kingston upon Hull's infobox for an example.
blank_emblem_type optional To specify what type of emblem "image_blank_emblem" is. The default is Logo.
blank_emblem_size optional If used, px must be specified; default size is 100px.
blank_emblem_alt optional Alt text for blank emblem.
blank_emblem_link optional
Nickname, motto
etymology optional origin of name
nickname optional well-known nickname(s)
motto optional Will place the motto under the nicknames
anthem optional Will place the anthem (song) under the nicknames

Maps, coordinates[සංස්කරණය]

Parameter name Usage Description
Map images
image_map optional
mapsize optional If used, px must be specified; default is 250px.
map_alt optional Alt text for map.
map_caption optional
image_map1 optional A secondary map image. The field image_map must be filled in first. Example see: Bloomsburg, Pennsylvania.
mapsize1 optional If used, px must be specified; default is 250px.
map_alt1 optional Alt text for secondary map.
map_caption1 optional
Pushpin map(s), coordinates
pushpin_map optional The name of a location map as per Template:Location map (e.g. Indonesia or Russia). The coordinate fields (from |coordinates=) position a pushpin coordinate marker and label on the map automatically. Example: Padang, Indonesia. To show multiple pushpin maps, provide a list of maps separated by #, e.g., California#USA
pushpin_label_position optional The position of the label on the pushpin map relative to the pushpin coordinate marker. Valid options are {left, right, top, bottom, none}. If this field is not specified, the default value is right.
pushpin_map_alt optional Alt text for pushpin map.
pushpin_mapsize optional Must be entered as only a number—do not use px. The default value is 250.
pushpin_map_caption optional Fill out if a different caption from map_caption is desired.
pushpin_relief optional Set this to y or any non-blank value to use an alternative relief map provided by the selected location map (if a relief map is available).
pushpin_overlay optional Can be used to specify an image to be superimposed on the regular pushpin map.
coordinates optional Latitude and longitude. Use {{Coord}}. See the documentation for {{Coord}} for more details on usage.
coor_pinpoint optional If needed, to specify more exactly where (or what) coordinates are given (e.g. Town Hall) or a specific place in a larger area (e.g. a city in a county). Example: Masovian Voivodeship
coordinates_footnotes optional Reference(s) for coordinates, placed within <ref> </ref> tags, possibly using the citing format at {{Cite web}}
grid_name
grid_position
optional Name of a regional grid system and position on the regional grid

Location, established, seat, subdivisions, government, leaders[සංස්කරණය]

Parameter name Usage Description
Location
subdivision_type optional almost always Country
subdivision_name optional Depends on the subdivision_type—use the name in text form, sample: United States or United States, flag icons or flag templates can be used in this field.
subdivision_type1
to
subdivision_type6
optional Can be State/Province, region, county.
subdivision_name1
to
subdivision_name6
optional Use the name in text form, sample: Florida or [[Florida]]. Flag icons or flag templates can be used in this field per WP:MOSFLAG.
Established
established_title optional Example: Founded
established_date optional
established_title1 optional Example: Incorporated (town)
[Note that "established_title1" is distinct from "established_title"; you can think of "established_title" as behaving like "established_title0".]
established_date1 optional [See note for "established_title1".]
established_title2 optional Example: Incorporated (city)
established_date2 optional
established_title3 optional
established_date3 optional
established_title4 optional
established_date4 optional
established_title5 optional
established_date5 optional
established_title6 optional
established_date6 optional
established_title7 optional
established_date7 optional
extinct_title optional For when a settlement ceases to exist
extinct_date optional
founder optional Who the settlement was founded by
named_for optional The source of the name of the settlement (a person, a place, et cetera)
Seat of government
seat_type optional The label for the seat of government (defaults to Seat).
seat optional The seat of government.
Smaller parts (e.g. boroughs of a city)
parts_type optional The label for the smaller subdivisions (defaults to Boroughs).
parts_style optional Set to list to display as a collapsible list, coll as a collapsed list, or para to use paragraph style. Default is list for up to 5 items, otherwise coll.
parts optional Text or header of the list of smaller subdivisions.
p1
p2
to
p50
optional The smaller subdivisions to be listed. Example: Warsaw
Government type, leaders
government_footnotes optional Reference(s) for government, placed within <ref> </ref> tags, possibly using the citing format at {{Cite web}}
government_type optional Example: Mayor-council government
governing_body optional Name of the place's governing body
leader_party optional Political party of the place's leader
leader_title optional First title of the place's leader, e.g. Mayor
leader_name optional Name of the place's leader
leader_title1
to
leader_title4
optional
leader_name1
to
leader_name4
optional For long lists use {{Collapsible list}}. See Halifax for an example.

Geographic information[සංස්කරණය]

These fields have dual automatic unit conversion meaning that if only metric values are entered, the imperial values will be automatically converted and vice versa. If an editor wishes to over-ride the automatic conversion, e.g. if the source gives both metric and imperial or if a range of values is needed, they should enter both values in their respective fields.
Parameter name Usage Description
Display settings
total_type optional Specifies what "total" area and population figure refer to, e.g. Greater London. This overrides other labels for total population/area. To make the total area and population display on the same line as the words "Area" and "Population", with no "Total" or similar label, set the value of this parameter to  .
unit_pref optional To change the unit order to imperial (metric), enter imperial. The default display style is metric (imperial). However, the template will swap the order automatically if the subdivision_name equals some variation of the USA or the UK.
For the middle east, a unit preference of dunam can be entered (only affects total area).
All values must be entered in a raw format: no commas, spaces, or unit symbols. The template will format them automatically.
Area
area_footnotes optional Reference(s) for area, placed within <ref> </ref> tags, possibly using the citing format at {{Cite web}}
area_magnitude optional Setting this to any non-empty value will create a link to the appropriate order of magnitude of area page (e.g. 1 E+6 m²).
dunam_link optional If dunams are used, the default is to link the word dunams in the total area section. This can be changed by setting dunam_link to another measure (e.g. dunam_link=water). Linking can also be turned off by setting the parameter to something else (e.g. dunam_link=none or dunam_link=off).
area_total_km2 optional Total area in square kilometers—symbol: km2. Value must be entered in raw format, no commas or spaces. Auto-converted to display square miles if area_total_sq_mi is empty.
area_total_ha optional Total area in hectares—symbol: ha. Value must be entered in raw format, no commas or spaces. Auto-converted to display acres if area_total_acre is empty.
area_total_sq_mi optional Total area in square miles—symbol: sq mi. Value must be entered in raw format, no commas or spaces. Auto-converted to display square kilometers if area_total_km2 is empty.
area_total_acre optional Total area in acres. Value must be entered in raw format, no commas or spaces. Auto-converted to display hectares if area_total_ha is empty.
area_total_dunam optional Total area in dunams, which is wiki-linked. Used in middle eastern places like Israel, Gaza, and the West Bank. Value must be entered in raw format, no commas or spaces. Auto-converted to display square kilometers or hectares and square miles or acreds if area_total_km2, area_total_ha, area_total_sq_mi, and area_total_acre are empty. Examples: Gaza and Ramallah
area_land_km2 optional Land area in square kilometers—symbol: km2. Value must be entered in raw format, no commas or spaces. Auto-converted to display square miles if area_land_sq_mi is empty.
area_land_sq_mi optional Land area in square miles—symbol: sq mi. Value must be entered in raw format, no commas or spaces. Auto-converted to display square kilometers if area_land_km2 is empty.
area_land_ha optional similar to area_total_ha
area_land_dunam optional similar to area_total_dunam
area_land_acre optional similar to area_total_acre
area_water_km2 optional Water area in square kilometers—symbol: km2. Value must be entered in raw format, no commas or spaces. Auto-converted to display square miles if area_water_sq_mi is empty.
area_water_sq_mi optional Water area in square miles—symbol: sq mi. Value must be entered in raw format, no commas or spaces. Auto-converted to display square kilometers if area_water_km2 is empty.
area_water_ha optional similar to area_total_ha
area_water_dunam optional similar to area_total_dunam
area_water_acre optional similar to area_total_acre
area_water_percent optional percent of water without the "%"
area_urban_km2 optional
area_urban_sq_mi optional
area_urban_ha optional similar to area_total_ha
area_urban_dunam optional similar to area_total_dunam
area_urban_acre optional similar to area_total_acre
area_rural_km2 optional
area_rural_sq_mi optional
area_rural_ha optional similar to area_total_ha
area_rural_dunam optional similar to area_total_dunam
area_rural_acre optional similar to area_total_acre
area_metro_km2 optional
area_metro_sq_mi optional
area_metro_ha optional similar to area_total_ha
area_metro_dunam optional similar to area_total_dunam
area_metro_acre optional similar to area_total_acre
area_rank optional The settlement's area, as ranked within its parent sub-division
area_blank1_title optional Example see London
area_blank1_km2 optional
area_blank1_sq_mi optional
area_blank1_ha optional similar to area_total_ha
area_blank1_dunam optional similar to area_total_dunam
area_blank1_acre optional similar to area_total_acre
area_blank2_title optional
area_blank2_km2 optional
area_blank2_sq_mi optional
area_blank2_ha optional similar to area_total_ha
area_blank2_dunam optional similar to area_total_dunam
area_blank2_acre optional similar to area_total_acre
area_note optional A place for additional information such as the name of the source.
Dimensions
dimensions_footnotes optional Reference(s) for dimensions, placed within <ref> </ref> tags, possibly using the citing format at {{Cite web}}
length_km optional Raw number entered in kilometers. Will automatically convert to display length in miles if length_mi is empty.
length_mi optional Raw number entered in miles. Will automatically convert to display length in kilometers if length_km is empty.
width_km optional Raw number entered in kilometers. Will automatically convert to display width in miles if length_mi is empty.
width_mi optional Raw number entered in miles. Will automatically convert to display width in kilometers if length_km is empty.
Elevation
elevation_footnotes optional Reference(s) for elevation, placed within <ref> </ref> tags, possibly using the citing format at {{Cite web}}
elevation_m optional Raw number entered in meters. Will automatically convert to display elevation in feet if elevation_ft is empty. However, if a range in elevation (i.e. 5–50 m ) is desired, use the "max" and "min" fields below
elevation_ft optional Raw number, entered in feet. Will automatically convert to display the average elevation in meters if elevation_m field is empty. However, if a range in elevation (e.g. 50–500 ft ) is desired, use the "max" and "min" fields below
elevation_max_footnotes
elevation_min_footnotes
optional Same as above, but for the "max" and "min" elevations. See Leeds.
elevation_max_m
elevation_max_ft
elevation_max_rank
elevation_min_m
elevation_min_ft
elevation_min_rank
optional Used to give highest & lowest elevations and rank, instead of just a single value. Example: Halifax Regional Municipality.

Population, demographics[සංස්කරණය]

The density fields have dual automatic unit conversion meaning that if only metric values are entered, the imperial values will be automatically converted and vice versa. If an editor wishes to over-ride the automatic conversion, e.g. if the source gives both metric and imperial or if a range of values is needed, they can enter both values in their respective fields. To calculate density with respect to the total area automatically, type auto in place of any density value.
Parameter name Usage Description
Population
population_total optional Actual population (see below for estimates) preferably consisting of digits only (without any commas)
population_as_of optional The year for the population total (usually a census year)
population_footnotes optional Reference(s) for population, placed within <ref> </ref> tags
population_density_km2 optional
population_density_sq_mi optional
population_est optional Population estimate.
pop_est_as_of optional The year or month & year of the population estimate
pop_est_footnotes optional Reference(s) for population estimate, placed within <ref> </ref> tags
population_urban optional
population_urban_footnotes optional Reference(s) for urban population, placed within <ref> </ref> tags
population_density_urban_km2 optional
population_density_urban_sq_mi optional
population_rural optional
population_rural_footnotes optional Reference(s) for rural population, placed within <ref> </ref> tags
population_density_rural_km2 optional
population_density_rural_sq_mi optional
population_metro optional
population_metro_footnotes optional Reference(s) for metro population, placed within <ref> </ref> tags
population_density_metro_km2 optional
population_density_metro_sq_mi optional
population_rank optional The settlement's population, as ranked within its parent sub-division
population_density_rank optional The settlement's population density, as ranked within its parent sub-division
population_blank1_title optional Can be used for estimates. Example: Windsor, Ontario
population_blank1 optional The population value for blank1_title
population_density_blank1_km2 optional
population_density_blank1_sq_mi optional
population_blank2_title optional
population_blank2 optional
population_density_blank2_km2 optional
population_density_blank2_sq_mi optional
population_demonym optional A demonym or gentilic is a word that denotes the members of a people or the inhabitants of a place. For example, a citizen in Liverpool is known as a Liverpudlian.
population_note optional A place for additional information such as the name of the source. See Windsor, Ontario for example.
Demographics (section 1)
demographics_type1 optional Section Header. For example: Ethnicity
demographics1_footnotes optional Reference(s) for demographics section 1, placed within <ref> </ref> tags, possibly using the citing format at {{Cite web}}
demographics1_title1
to
demographics1_title7
optional Titles related to demographics_type1. For example: White, Black, Hispanic...
demographics1_info1
to
demographics1_info7
optional Information related to the "titles". For example: 50%, 25%, 10%...
Demographics (section 2)
demographics_type2 optional A second section header. For example: Languages
demographics2_footnotes optional Reference(s) for demographics section 2, placed within <ref> </ref> tags, possibly using the citing format at {{Cite web}}
demographics2_title1
to
demographics2_title10
optional Titles related to demographics_type2. For example: English, French, Arabic...
demographics2_info1
to
demographics2_info10
optional Information related to the "titles" for type2. For example: 50%, 25%, 10%...

Other information[සංස්කරණය]

Parameter name Usage Description
Time zone(s)
timezone1 optional
utc_offset1 optional
timezone1_DST optional
utc_offset1_DST optional
timezone2 optional A second timezone field for larger areas such as a Province.
utc_offset2 optional
timezone2_DST optional
utc_offset2_DST optional
Postal code(s) & area code
postal_code_type optional
postal_code optional
postal2_code_type optional
postal2_code optional
area_code_type optional If left blank/not used template will default to "Area code(s)"
area_code optional
geocode optional See Geocode
iso_code optional See ISO 3166
registration_plate_type optional If left blank/not used template will default to "Vehicle registration"
registration_plate optional See Vehicle registration plate
Blank fields (section 1)
blank_name_sec1 optional Fields used to display other information. The name is displayed in bold on the left side of the infobox.
blank_info_sec1 optional The information associated with the blank_name heading. The info is displayed on right side of infobox, in the same row as the name. For an example, see: Warsaw
blank1_name_sec1
to
blank7_name_sec1
optional Up to 7 additional fields (8 total) can be displayed in this section
blank1_info_sec1
to
blank7_info_sec1
optional
Blank fields (section 2)
blank_name_sec2 optional For a second section of blank fields
blank_info_sec2 optional Example: Beijing
blank1_name_sec2
to
blank7_name_sec2
optional Up to 7 additional fields (8 total) can be displayed in this section
blank1_info_sec2
to
blank7_info_sec2
optional
Website, footnotes
website optional External link to official website, Use {{URL}}, thus: {{URL|example.com}}
footnotes optional Text to be displayed at the bottom of the infobox
short_description optional specify custom short description; if not specified, one will be automatically generated, e.g. "Place in Israel".

Examples[සංස්කරණය]

Example 1
ලන්ඩන්
London
එංගලන්තයේ සහ එක්සත් රාජධානියේ අග නගරය
හැරන් කුළුණ42 කුළුණශාන්ත මේරි අහස් කුළුණලීඩන්හෝල් ගොඩනැගිල්ලවිලිස් ගොඩනැගිල්ලලොයිඩ් ගොඩනැගිල්ලකැනරි රේගුවඅංක 20, ෆෙන්කර්ච් වීදියලන්ඩන් නගර මධ්‍යයඑලිසබෙත් කුළුණට්‍රැෆල්ගාර් චතුරශ්‍රයලන්ඩන් අයි කතුරු ඔන්චිල්ලාවටවර් පාලමතේම්ස් නදියLondon montage. Clicking on an image in the picture causes the browser to load the appropriate article.
මෙම රූපය පිළිබඳ
ලන්ඩන් Red pog.svg

එක්සත් රාජධානිය තුල ලන්ඩන් හි පිහිටීම
ඛණ්ඩාංක: 51°30′26″N 0°7′39″W / 51.50722°N 0.12750°W / 51.50722; -0.12750ඛණ්ඩාංක: 51°30′26″N 0°7′39″W / 51.50722°N 0.12750°W / 51.50722; -0.12750
ස්වෛරීය රාජ්‍යයඑක්සත් රාජධානිය
රටඑංගලන්තය
දිස්ත්‍රික්කයමහා ලන්ඩන්
ස්ථාපනයක්‍රි.පූ. 47 දී
රෝමානු ජාතිකයින් විසින්[1]
ලන්ඩිනියම් ලෙසින්
ප්‍රාන්තලන්ඩන් පැරණි නගරය සහ මහා ලන්ඩන්
දිස්ත්‍රික්කනව නගර දිස්ත්‍රික්කය සහ කොට්ඨාස 32
රජය
 • අධිකරණ වර්ගයපවරන ලද අධිකාරිත්වය
 • ඉහළම අධිකරණයමහා ලන්ඩන් අධිකරණය
 • පත්කරගනු ලබන ආයතනයලන්ඩන් මන්ත්‍රණ සභාව
 • නගරාධිපතිසදික් ඛාන්
(කම්කරු පක්ෂය)
 • ලන්ඩන් මන්ත්‍රණ සභාවමන්ත්‍රී ආසන 14
 • පාර්ලි‌‌මේන්තුවමන්ත්‍රී ආසන 73
 • යුරෝපියානු පාර්ලි‌‌මේන්තුවලන්ඩන් මැතිවරණ කොට්ඨාසය
සරිය
 • මහා ලන්ඩන්1,572 කිමී2 (607 සතරැස් සැත)
 • නගරබද ප්‍රදේශ‍ය1,737.9 කිමී2 (671.0 සතරැස් සැත)
 • අග නගර ප්‍රදේශ‍ය8,382 කිමී2 (3,236 සතරැස් සැත)
උස[2]11 මී (36 අඩි)
ජනගහණය(2017)[4]
 • මහා ලන්ඩන්8,825,000
 • ඝණත්වය5,590/කිමී2 (14,500/වර්ග සැත)
 • නගරබද ප්‍රදේශ‍ය9,787,426
 • අග නගර ප්‍රදේශ‍ය14,040,163[3]
දළ දේශීය නිෂ්පාදිතය (2016)[5]
 • මුළු ගණන£ බිලියන 396 (ඇ.ඩො.$531)[6]
 • ඒක පුද්ගල£ 45,046
(ඇ.ඩො.$ 60,394)[7]
වේලා කලාපග්‍රිනිච් මධ්‍යහන වේලාව
(UTC 00:00)
 • ගිම්හානය (DST)බ්‍රිතාන්‍ය ගිම්හාන වේලාව (UTC+1)
තැපැල් කේතය(න්)
දුරකථන කේතය(න්)
පොලිස්නාගරික පොලීසිය
රාජධානි පොලීසිය
ජාත්‍යන්තර ගුවන්තොටුපළහීත්රෝ ගුවන්තොටුපළ (LHR)
පුරවර ගුවන්තොටුපළ (LCY)
මහා ලන්ඩනයෙන් පිටත:
ගැට්වික් ගුවන්තොටුපළ (LGW)
ස්ටැන්ස්ටඩ් ගුවන්තොටුපළ (STN)
ලූටන් ගුවන්තොටුපළ (LTN)
දක්ෂිණ ගුවන්තොටුපළ (SEN)
භු කේතය.london
වෙබ් අඩවියlondon.gov.uk
<!-- NOTE: This differs from the actual London infobox in order to provide examples. -->
{{තොරතුරුකොටුව ජනාවාසය
| name       = ලන්ඩන්
| native_name    = London
<!-- NOTE: Do not add or change images without consensus. -->
|image_skyline = <center><imagemap>
File:London Montage L.jpg|275px|alt=London montage. Clicking on an image in the picture causes the browser to load the appropriate article.
rect 217 123 282 330 [[හැරන් කුළුණ]]
rect 322 123 380 330 [[42 කුළුණ]]
rect 441 154 498 330 [[ශාන්ත මේරි අහස් කුළුණ]]
rect 505 87 572 330 [[ලීඩන්හෝල් ගොඩනැගිල්ල]]
rect 638 208 699 251 [[විලිස් ගොඩනැගිල්ල (ලන්ඩන්)|විලිස් ගොඩනැගිල්ල]]
rect 596 251 715 332 [[ලොයිඩ් ගොඩනැගිල්ල]]
rect 740 217 851 275 [[කැනරි රේගුව (ලන්ඩන්)|කැනරි රේගුව]]
rect 888 168 940 330 [[අංක 20, ෆෙන්කර්ච් වීදිය]]
rect 0 330 1200 450 [[ලන්ඩන් නගර මධ්‍යය]]
rect 330 460 622 1420 [[එලිසබෙත් කුළුණ]]
rect 632 460 1200 951 [[ට්‍රැෆල්ගාර් චතුරශ්‍රය]]
rect 632 961 1200 1420 [[ලන්ඩන් අයි කතුරු ඔන්චිල්ලාව]]
rect 0 1429 1200 1765 [[ටවර් පාලම]]
rect 0 1765 1200 1809 [[තේම්ස් නදිය]]
</imagemap></center>
| image_caption = '''ඉහළ වම් කෙලවරේ සිට පහළට:''' [[ලන්ඩන් නගර මධ්‍යය]], [[එලිසබෙත් කුළුණ]], [[ට්‍රැෆල්ගාර් චතුරශ්‍රය]], [[ලන්ඩන් අයි කතුරු ඔන්චිල්ලාව]] සහ [[ටවර් පාලම]]
<!-- maps and coordinates -->
| image_map      = <center>{{Image label begin|image=SVG locator map of England in the United Kingdom (location map scheme).svg|width=180}}{{Image label small|x=0.61|y=1.48|scale=180|text=ලන්ඩන්&thinsp;[[File:Red pog.svg|link=|6px]]}}{{Image label end}}</center>
| map_caption     = එක්සත් රාජධානිය තුල ලන්ඩන් හි පිහිටීම
| coordinates     = {{coord|51|30|26|N|0|7|39|W|region:GB|display=inline,title}}
| pushpin_map     = 
| settlement_type   = [[අග නගරය|එංගලන්තයේ සහ එක්සත් රාජධානියේ අග නගරය]]
| subdivision_type   = [[ස්වෛරීය රාජ්‍යය]]
| subdivision_name   = [[එක්සත් රාජධානිය]]
| subdivision_type1  = [[එක්සත් රාජධානියට අයත් රටවල්|රට]]
| subdivision_type2  = [[එංගලන්තයේ දිස්ත්‍රික්ක|දිස්ත්‍රික්කය]]
| subdivision_name1  = [[එංගලන්තය]]
| subdivision_name2  = [[මහා ලන්ඩන්]]
| established_title  = ස්ථාපනය
| established_date   = ක්‍රි.පූ. 47 දී<br> [[රෝමානු අධිරාජ්‍යය|රෝමානු ජාතිකයින්]] විසින්<ref name="auto1">[http://archaeologydataservice.ac.uk/archives/view/no1poultry_molas_2007/ Number 1 Poultry (ONE 94), Museum of London Archaeology, 2013]. Archaeology Data Service, The University of York.</ref> <br/>''[[ලන්ඩිනියම්]]'' ලෙසින්
| seat_type      = [[එංගලන්තයේ ප්‍රාන්ත|ප්‍රාන්ත]]
| seat         = [[ලන්ඩන් ඓතිහාසික නගරය|ලන්ඩන් පැරණි නගරය]] සහ [[මහා ලන්ඩන්]]
| parts_type      = [[එංගලන්තයේ දිස්ත්‍රික්ක|දිස්ත්‍රික්ක]]
| parts        = නව නගර දිස්ත්‍රික්කය සහ [[ලන්ඩනයේ කොට්ඨාස#කොට්ඨාස ලැයිස්තුව|කොට්ඨාස 32]]
| government_type   = [[ලන්ඩන් නගරය එක්සත් රාජධානියට පැවරීම|පවරන ලද]] අධිකාරිත්වය
| governing_body    = [[මහා ලන්ඩන් අධිකරණය]]
| leader_title     = පත්කරගනු ලබන ආයතනය
| leader_name     = [[ලන්ඩන් මන්ත්‍රණ සභාව]]
| leader_title1    = [[ලන්ඩන් නගරාධිපති|නගරාධිපති]]
| leader_name1     = [[සදික් ඛාන්]]<br> ([[කම්කරු පක්ෂය (එක්සත් රාජධානිය)|කම්කරු පක්ෂය]])<!-- Please do not change this until the mayoral election results have officially been announced and the new mayor installed, which happens on the SECOND day after the election results -->
| total_type      = [[මහා ලන්ඩන්]]
| area_footnotes    = 
| area_total_km2    = 1572
| area_metro_km2    = 
| area_blank1_title  = [[මහා ලන්ඩන් නගරබද ප්‍රදේශ‍ය|නගරබද ප්‍රදේශ‍ය]]
| area_blank1_km2   = 1737.9
| area_blank2_title  = [[ලන්ඩන් අග නගර ප්‍රදේශ‍ය|අග නගර ප්‍රදේශ‍ය]]
| area_blank2_km2   = 8382
| elevation_footnotes =<ref name = Elevation>
{{Cite web |url=https://www.metoffice.gov.uk/public/weather/forecast/map/gcpvj0v07 |title=London weather map |publisher=The Met Office |accessdate=26 August 2018 |archiveurl=http://www.webcitation.org/71y6Y1m1O |archivedate=26 August 2018}}</ref>
| elevation_m     = 11
| population_total   = 8,825,000
| population_as_of   = 2017
| population_footnotes = <ref name="ons-pop-estimates"/>
| population_density_km2 = 5,590
| population_blank1_title = නගරබද ප්‍රදේශ‍ය
| population_blank1    = 9,787,426
| population_blank2_title = අග නගර ප්‍රදේශ‍ය
| population_blank2    = 14,040,163<ref name="appsso.eurostat.ec.europa.eu show">{{cite web |url=http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=met_pjanaggr3&lang=en |title=Metropolitan Area Populations |publisher=Eurostat |date=16 November 2017 |accessdate=17 November 2017}}</ref>
| population_demonym   = 
| demographics_type1 = දළ දේශීය නිෂ්පාදිතය {{nobold|(2016)}}
| demographics1_footnotes = <ref>{{cite web|url=https://www.ons.gov.uk/economy/grossvalueaddedgva/datasets/regionalgrossvalueaddedincomeapproach|title=Regional gross value added (income approach) - Office for National Statistics|website=www.ons.gov.uk}}</ref>
| demographics1_title1 = මුළු ගණන
| demographics1_info1 = [[ස්ටර්ලින් පවුම්|£]] බිලියන 396 ([[ඇමරිකානු ඩොලර්|ඇ.ඩො.$]]531)<ref>{{cite web|url=http://www.xe.com/currencyconverter/convert/?Amount=378&From=GBP&To=USD|title=XE: Convert GBP/USD. United Kingdom Pound to United States Dollar|website=www.xe.com}}</ref>
| demographics1_title2 = ඒක පුද්ගල
| demographics1_info2 = [[ස්ටර්ලින් පවුම්|£]] 45,046<br> ([[ඇමරිකානු ඩොලර්|ඇ.ඩො.$]] 60,394)<ref>{{cite web|url=http://www.xe.com/currencyconverter/convert/?Amount=45046&From=GBP&To=USD|title=XE: Convert GBP/USD. United Kingdom Pound to United States Dollar|website=www.xe.com}}</ref>
| postal_code_type   = [[තැපැල් කේතය(න්)]]
| postal_code     =
 {{collapsible list
 | titlestyle = background:transparent;text-align:left;font-weight:normal;
 | title = [[එක්සත් රාජධානියේ තැපැල් කේත ලැයිස්තුව|කේත 22]]
 | {{postcode|E}}, {{postcode|EC}}, {{postcode|N}}, {{postcode|NW}}, {{postcode|SE}}, {{postcode|SW}}, {{postcode|W}}, {{postcode|WC}}, {{postcode|BR}}, {{postcode|CR}}, {{postcode|DA}}, {{postcode|EN}}, {{postcode|HA}}, {{postcode|IG}}, {{postcode|KT}}, {{postcode|RM}}, {{postcode|SM}}, {{postcode|TW}}, {{postcode|UB}}, {{postcode|WD}}
 | ({{postcode|CM}}, {{postcode|TN}}; ''සුළු වශයෙන්'')
 }}
| area_code      =
 {{collapsible list
 | titlestyle = background:transparent;text-align:left;font-weight:normal;
 | title = [[ලන්ඩන් නගරයේ දුරකථන අංක|කේත 9]]
 | 020, 01322, 01689, 01708, 01737, 01895, 01923, 01959, 01992
 }}
| leader_title2    = ලන්ඩන් මන්ත්‍රණ සභාව
| leader_name2    = [[ලන්ඩන් මන්ත්‍රණ සභාව|මන්ත්‍රී ආසන 14]]
| leader_title3    = පාර්ලි‌‌මේන්තුව
| leader_name3    = [[එක්සත් රාජධානියේ පාර්ලි‌‌මේන්තුව|මන්ත්‍රී ආසන 73]]
| leader_title4    = [[යුරෝපියානු පාර්ලි‌‌මේන්තුව]]
| leader_name4    = [[ලන්ඩන් (යුරෝපියානු පාර්ලි‌‌මේන්තු මැතිවරණ කොට්ඨාසය)|ලන්ඩන් මැතිවරණ කොට්ඨාසය]]
| timezone      = [[ග්‍රිනිච් මධ්‍යහන වේලාව]]<br>
| utc_offset     = ±00:00{{!}}UTC 00:00
| timezone_DST    = [[බ්‍රිතාන්‍ය ගිම්හාන වේලාව]]
| utc_offset_DST   = +1
| blank_name_sec1   = පොලිස් 
| blank_info_sec1   = [[ලන්ඩන් නාගරික පොලීසිය|නාගරික පොලීසිය]]<br> [[රාජධානි පොලිස් සේවය|රාජධානි පොලීසිය]]
| blank1_name_sec1 = [[ජාත්‍යන්තර ගුවන්තොටුපළ]]
| blank1_info_sec1   = [[ලන්ඩන් හීත්රෝ ගුවන්තොටුපළ|හීත්රෝ ගුවන්තොටුපළ]] ([[ජාත්‍යන්තර ගුවන් ප්‍රවාහන සංගම් කේතය|LHR]])<br> [[ලන්ඩන් පුරවර ගුවන්තොටුපළ|පුරවර ගුවන්තොටුපළ]] ([[ජාත්‍යන්තර ගුවන් ප්‍රවාහන සංගම් කේතය|LCY]])<br> මහා ලන්ඩනයෙන් පිටත:<br> [[ගැට්වික් ගුවන්තොටුපළ]] ([[ජාත්‍යන්තර ගුවන් ප්‍රවාහන සංගම් කේතය|LGW]])<br> [[ලන්ඩන් ස්ටැන්ස්ටඩ් ගුවන්තොටුපළ|ස්ටැන්ස්ටඩ් ගුවන්තොටුපළ]] ([[ජාත්‍යන්තර ගුවන් ප්‍රවාහන සංගම් කේතය|STN]])<br>[[ලූටන් ගුවන්තොටුපළ]] ([[ජාත්‍යන්තර ගුවන් ප්‍රවාහන සංගම් කේතය|LTN]])<br>[[ලන්ඩන් දක්ෂිණ ගුවන්තොටුපළ|දක්ෂිණ ගුවන්තොටුපළ]] ([[ජාත්‍යන්තර ගුවන් ප්‍රවාහන සංගම් කේතය|SEN]])
| blank_name_sec2   = [[භු කේතය]]
| blank_info_sec2   = [[.london]]
| website       = [https://london.gov.uk/ london.gov.uk]
}}
References
 1. Number 1 Poultry (ONE 94), Museum of London Archaeology, 2013. Archaeology Data Service, The University of York.
 2. "London weather map". The Met Office. Archived from the original on 26 August 2018. Retrieved 26 August 2018.
 3. "Metropolitan Area Populations". Eurostat. 16 November 2017. Retrieved 17 November 2017.
 4. උපුටාදැක්වීම් දෝෂය: අනීතික <ref> ටැගය; ons-pop-estimates නමැති ආශ්‍රේයන් සඳහා කිසිදු පෙළක් සපයා නොතිබුණි
 5. "Regional gross value added (income approach) - Office for National Statistics". www.ons.gov.uk.
 6. "XE: Convert GBP/USD. United Kingdom Pound to United States Dollar". www.xe.com.
 7. "XE: Convert GBP/USD. United Kingdom Pound to United States Dollar". www.xe.com.

Example 2
ලන්ඩන්
London
එංගලන්තයේ සහ එක්සත් රාජධානියේ අග නගරය
හැරන් කුළුණ42 කුළුණශාන්ත මේරි අහස් කුළුණලීඩන්හෝල් ගොඩනැගිල්ලවිලිස් ගොඩනැගිල්ලලොයිඩ් ගොඩනැගිල්ලකැනරි රේගුවඅංක 20, ෆෙන්කර්ච් වීදියලන්ඩන් නගර මධ්‍යයඑලිසබෙත් කුළුණට්‍රැෆල්ගාර් චතුරශ්‍රයලන්ඩන් අයි කතුරු ඔන්චිල්ලාවටවර් පාලමතේම්ස් නදියLondon montage. Clicking on an image in the picture causes the browser to load the appropriate article.
මෙම රූපය පිළිබඳ
ලන්ඩන් Red pog.svg

එක්සත් රාජධානිය තුල ලන්ඩන් හි පිහිටීම
ඛණ්ඩාංක: 51°30′26″N 0°7′39″W / 51.50722°N 0.12750°W / 51.50722; -0.12750ඛණ්ඩාංක: 51°30′26″N 0°7′39″W / 51.50722°N 0.12750°W / 51.50722; -0.12750{{#coordinates:}}: cannot have more than one primary tag per page
ස්වෛරීය රාජ්‍යයඑක්සත් රාජධානිය
රටඑංගලන්තය
දිස්ත්‍රික්කයමහා ලන්ඩන්
ස්ථාපනයක්‍රි.පූ. 47 දී
රෝමානු ජාතිකයින් විසින්[1]
ලන්ඩිනියම් ලෙසින්
ප්‍රාන්තලන්ඩන් පැරණි නගරය සහ මහා ලන්ඩන්
දිස්ත්‍රික්කනව නගර දිස්ත්‍රික්කය සහ කොට්ඨාස 32
රජය
 • අධිකරණ වර්ගයපවරන ලද අධිකාරිත්වය
 • ඉහළම අධිකරණයමහා ලන්ඩන් අධිකරණය
 • පත්කරගනු ලබන ආයතනයලන්ඩන් මන්ත්‍රණ සභාව
 • නගරාධිපතිසදික් ඛාන්
(කම්කරු පක්ෂය)
 • ලන්ඩන් මන්ත්‍රණ සභාවමන්ත්‍රී ආසන 14
 • පාර්ලි‌‌මේන්තුවමන්ත්‍රී ආසන 73
 • යුරෝපියානු පාර්ලි‌‌මේන්තුවලන්ඩන් මැතිවරණ කොට්ඨාසය
සරිය
 • මහා ලන්ඩන්1,572 කිමී2 (607 සතරැස් සැත)
 • නගරබද ප්‍රදේශ‍ය1,737.9 කිමී2 (671.0 සතරැස් සැත)
 • අග නගර ප්‍රදේශ‍ය8,382 කිමී2 (3,236 සතරැස් සැත)
උස[2]11 මී (36 අඩි)
ජනගහණය(2017)[4]
 • මහා ලන්ඩන්8,825,000
 • ඝණත්වය5,590/කිමී2 (14,500/වර්ග සැත)
 • නගරබද ප්‍රදේශ‍ය9,787,426
 • අග නගර ප්‍රදේශ‍ය14,040,163[3]
දළ දේශීය නිෂ්පාදිතය (2016)[5]
 • මුළු ගණන£ බිලියන 396 (ඇ.ඩො.$531)[6]
 • ඒක පුද්ගල£ 45,046
(ඇ.ඩො.$ 60,394)[7]
වේලා කලාපග්‍රිනිච් මධ්‍යහන වේලාව
(UTC 00:00)
 • ගිම්හානය (DST)බ්‍රිතාන්‍ය ගිම්හාන වේලාව (UTC+1)
තැපැල් කේතය(න්)
දුරකථන කේතය(න්)
පොලිස්නාගරික පොලීසිය
රාජධානි පොලීසිය
ජාත්‍යන්තර ගුවන්තොටුපළහීත්රෝ ගුවන්තොටුපළ (LHR)
පුරවර ගුවන්තොටුපළ (LCY)
මහා ලන්ඩනයෙන් පිටත:
ගැට්වික් ගුවන්තොටුපළ (LGW)
ස්ටැන්ස්ටඩ් ගුවන්තොටුපළ (STN)
ලූටන් ගුවන්තොටුපළ (LTN)
දක්ෂිණ ගුවන්තොටුපළ (SEN)
භු කේතය.london
වෙබ් අඩවියlondon.gov.uk
{{තොරතුරුකොටුව ජනාවාසය
| name       = ලන්ඩන්
| native_name    = London
<!-- NOTE: Do not add or change images without consensus. -->
|image_skyline = <center><imagemap>
File:London Montage L.jpg|275px|alt=London montage. Clicking on an image in the picture causes the browser to load the appropriate article.
rect 217 123 282 330 [[හැරන් කුළුණ]]
rect 322 123 380 330 [[42 කුළුණ]]
rect 441 154 498 330 [[ශාන්ත මේරි අහස් කුළුණ]]
rect 505 87 572 330 [[ලීඩන්හෝල් ගොඩනැගිල්ල]]
rect 638 208 699 251 [[විලිස් ගොඩනැගිල්ල (ලන්ඩන්)|විලිස් ගොඩනැගිල්ල]]
rect 596 251 715 332 [[ලොයිඩ් ගොඩනැගිල්ල]]
rect 740 217 851 275 [[කැනරි රේගුව (ලන්ඩන්)|කැනරි රේගුව]]
rect 888 168 940 330 [[අංක 20, ෆෙන්කර්ච් වීදිය]]
rect 0 330 1200 450 [[ලන්ඩන් නගර මධ්‍යය]]
rect 330 460 622 1420 [[එලිසබෙත් කුළුණ]]
rect 632 460 1200 951 [[ට්‍රැෆල්ගාර් චතුරශ්‍රය]]
rect 632 961 1200 1420 [[ලන්ඩන් අයි කතුරු ඔන්චිල්ලාව]]
rect 0 1429 1200 1765 [[ටවර් පාලම]]
rect 0 1765 1200 1809 [[තේම්ස් නදිය]]
</imagemap></center>
| image_caption = '''ඉහළ වම් කෙලවරේ සිට පහළට:''' [[ලන්ඩන් නගර මධ්‍යය]], [[එලිසබෙත් කුළුණ]], [[ට්‍රැෆල්ගාර් චතුරශ්‍රය]], [[ලන්ඩන් අයි කතුරු ඔන්චිල්ලාව]] සහ [[ටවර් පාලම]]
<!-- maps and coordinates -->
| image_map      = <center>{{Image label begin|image=SVG locator map of England in the United Kingdom (location map scheme).svg|width=180}}{{Image label small|x=0.61|y=1.48|scale=180|text=ලන්ඩන්&thinsp;[[File:Red pog.svg|link=|6px]]}}{{Image label end}}</center>
| map_caption     = එක්සත් රාජධානිය තුල ලන්ඩන් හි පිහිටීම
| coordinates     = {{coord|51|30|26|N|0|7|39|W|region:GB|display=inline,title}}
| pushpin_map     = 
| settlement_type   = [[අග නගරය|එංගලන්තයේ සහ එක්සත් රාජධානියේ අග නගරය]]
| subdivision_type   = [[ස්වෛරීය රාජ්‍යය]]
| subdivision_name   = [[එක්සත් රාජධානිය]]
| subdivision_type1  = [[එක්සත් රාජධානියට අයත් රටවල්|රට]]
| subdivision_type2  = [[එංගලන්තයේ දිස්ත්‍රික්ක|දිස්ත්‍රික්කය]]
| subdivision_name1  = [[එංගලන්තය]]
| subdivision_name2  = [[මහා ලන්ඩන්]]
| established_title  = ස්ථාපනය
| established_date   = ක්‍රි.පූ. 47 දී<br> [[රෝමානු අධිරාජ්‍යය|රෝමානු ජාතිකයින්]] විසින්<ref name="auto1">[http://archaeologydataservice.ac.uk/archives/view/no1poultry_molas_2007/ Number 1 Poultry (ONE 94), Museum of London Archaeology, 2013]. Archaeology Data Service, The University of York.</ref> <br/>''[[ලන්ඩිනියම්]]'' ලෙසින්
| seat_type      = [[එංගලන්තයේ ප්‍රාන්ත|ප්‍රාන්ත]]
| seat         = [[ලන්ඩන් ඓතිහාසික නගරය|ලන්ඩන් පැරණි නගරය]] සහ [[මහා ලන්ඩන්]]
| parts_type      = [[එංගලන්තයේ දිස්ත්‍රික්ක|දිස්ත්‍රික්ක]]
| parts        = නව නගර දිස්ත්‍රික්කය සහ [[ලන්ඩනයේ කොට්ඨාස#කොට්ඨාස ලැයිස්තුව|කොට්ඨාස 32]]
| government_type   = [[ලන්ඩන් නගරය එක්සත් රාජධානියට පැවරීම|පවරන ලද]] අධිකාරිත්වය
| governing_body    = [[මහා ලන්ඩන් අධිකරණය]]
| leader_title     = පත්කරගනු ලබන ආයතනය
| leader_name     = [[ලන්ඩන් මන්ත්‍රණ සභාව]]
| leader_title1    = [[ලන්ඩන් නගරාධිපති|නගරාධිපති]]
| leader_name1     = [[සදික් ඛාන්]]<br> ([[කම්කරු පක්ෂය (එක්සත් රාජධානිය)|කම්කරු පක්ෂය]])<!-- Please do not change this until the mayoral election results have officially been announced and the new mayor installed, which happens on the SECOND day after the election results -->
| total_type      = [[මහා ලන්ඩන්]]
| area_footnotes    = 
| area_total_km2    = 1572
| area_metro_km2    = 
| area_blank1_title  = [[මහා ලන්ඩන් නගරබද ප්‍රදේශ‍ය|නගරබද ප්‍රදේශ‍ය]]
| area_blank1_km2   = 1737.9
| area_blank2_title  = [[ලන්ඩන් අග නගර ප්‍රදේශ‍ය|අග නගර ප්‍රදේශ‍ය]]
| area_blank2_km2   = 8382
| elevation_footnotes =<ref name = Elevation>
{{Cite web |url=https://www.metoffice.gov.uk/public/weather/forecast/map/gcpvj0v07 |title=London weather map |publisher=The Met Office |accessdate=26 August 2018 |archiveurl=http://www.webcitation.org/71y6Y1m1O |archivedate=26 August 2018}}</ref>
| elevation_m     = 11
| population_total   = 8,825,000
| population_as_of   = 2017
| population_footnotes = <ref name="ons-pop-estimates"/>
| population_density_km2 = 5,590
| population_blank1_title = නගරබද ප්‍රදේශ‍ය
| population_blank1    = 9,787,426
| population_blank2_title = අග නගර ප්‍රදේශ‍ය
| population_blank2    = 14,040,163<ref name="appsso.eurostat.ec.europa.eu show">{{cite web |url=http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=met_pjanaggr3&lang=en |title=Metropolitan Area Populations |publisher=Eurostat |date=16 November 2017 |accessdate=17 November 2017}}</ref>
| population_demonym   = 
| demographics_type1 = දළ දේශීය නිෂ්පාදිතය {{nobold|(2016)}}
| demographics1_footnotes = <ref>{{cite web|url=https://www.ons.gov.uk/economy/grossvalueaddedgva/datasets/regionalgrossvalueaddedincomeapproach|title=Regional gross value added (income approach) - Office for National Statistics|website=www.ons.gov.uk}}</ref>
| demographics1_title1 = මුළු ගණන
| demographics1_info1 = [[ස්ටර්ලින් පවුම්|£]] බිලියන 396 ([[ඇමරිකානු ඩොලර්|ඇ.ඩො.$]]531)<ref>{{cite web|url=http://www.xe.com/currencyconverter/convert/?Amount=378&From=GBP&To=USD|title=XE: Convert GBP/USD. United Kingdom Pound to United States Dollar|website=www.xe.com}}</ref>
| demographics1_title2 = ඒක පුද්ගල
| demographics1_info2 = [[ස්ටර්ලින් පවුම්|£]] 45,046<br> ([[ඇමරිකානු ඩොලර්|ඇ.ඩො.$]] 60,394)<ref>{{cite web|url=http://www.xe.com/currencyconverter/convert/?Amount=45046&From=GBP&To=USD|title=XE: Convert GBP/USD. United Kingdom Pound to United States Dollar|website=www.xe.com}}</ref>
| postal_code_type   = [[තැපැල් කේතය(න්)]]
| postal_code     =
 {{collapsible list
 | titlestyle = background:transparent;text-align:left;font-weight:normal;
 | title = [[එක්සත් රාජධානියේ තැපැල් කේත ලැයිස්තුව|කේත 22]]
 | {{postcode|E}}, {{postcode|EC}}, {{postcode|N}}, {{postcode|NW}}, {{postcode|SE}}, {{postcode|SW}}, {{postcode|W}}, {{postcode|WC}}, {{postcode|BR}}, {{postcode|CR}}, {{postcode|DA}}, {{postcode|EN}}, {{postcode|HA}}, {{postcode|IG}}, {{postcode|KT}}, {{postcode|RM}}, {{postcode|SM}}, {{postcode|TW}}, {{postcode|UB}}, {{postcode|WD}}
 | ({{postcode|CM}}, {{postcode|TN}}; ''සුළු වශයෙන්'')
 }}
| area_code      =
 {{collapsible list
 | titlestyle = background:transparent;text-align:left;font-weight:normal;
 | title = [[ලන්ඩන් නගරයේ දුරකථන අංක|කේත 9]]
 | 020, 01322, 01689, 01708, 01737, 01895, 01923, 01959, 01992
 }}
| leader_title2    = ලන්ඩන් මන්ත්‍රණ සභාව
| leader_name2    = [[ලන්ඩන් මන්ත්‍රණ සභාව|මන්ත්‍රී ආසන 14]]
| leader_title3    = පාර්ලි‌‌මේන්තුව
| leader_name3    = [[එක්සත් රාජධානියේ පාර්ලි‌‌මේන්තුව|මන්ත්‍රී ආසන 73]]
| leader_title4    = [[යුරෝපියානු පාර්ලි‌‌මේන්තුව]]
| leader_name4    = [[ලන්ඩන් (යුරෝපියානු පාර්ලි‌‌මේන්තු මැතිවරණ කොට්ඨාසය)|ලන්ඩන් මැතිවරණ කොට්ඨාසය]]
| timezone      = [[ග්‍රිනිච් මධ්‍යහන වේලාව]]<br>
| utc_offset     = ±00:00{{!}}UTC 00:00
| timezone_DST    = [[බ්‍රිතාන්‍ය ගිම්හාන වේලාව]]
| utc_offset_DST   = +1
| blank_name_sec1   = පොලිස් 
| blank_info_sec1   = [[ලන්ඩන් නාගරික පොලීසිය|නාගරික පොලීසිය]]<br> [[රාජධානි පොලිස් සේවය|රාජධානි පොලීසිය]]
| blank1_name_sec1 = [[ජාත්‍යන්තර ගුවන්තොටුපළ]]
| blank1_info_sec1   = [[ලන්ඩන් හීත්රෝ ගුවන්තොටුපළ|හීත්රෝ ගුවන්තොටුපළ]] ([[ජාත්‍යන්තර ගුවන් ප්‍රවාහන සංගම් කේතය|LHR]])<br> [[ලන්ඩන් පුරවර ගුවන්තොටුපළ|පුරවර ගුවන්තොටුපළ]] ([[ජාත්‍යන්තර ගුවන් ප්‍රවාහන සංගම් කේතය|LCY]])<br> මහා ලන්ඩනයෙන් පිටත:<br> [[ගැට්වික් ගුවන්තොටුපළ]] ([[ජාත්‍යන්තර ගුවන් ප්‍රවාහන සංගම් කේතය|LGW]])<br> [[ලන්ඩන් ස්ටැන්ස්ටඩ් ගුවන්තොටුපළ|ස්ටැන්ස්ටඩ් ගුවන්තොටුපළ]] ([[ජාත්‍යන්තර ගුවන් ප්‍රවාහන සංගම් කේතය|STN]])<br>[[ලූටන් ගුවන්තොටුපළ]] ([[ජාත්‍යන්තර ගුවන් ප්‍රවාහන සංගම් කේතය|LTN]])<br>[[ලන්ඩන් දක්ෂිණ ගුවන්තොටුපළ|දක්ෂිණ ගුවන්තොටුපළ]] ([[ජාත්‍යන්තර ගුවන් ප්‍රවාහන සංගම් කේතය|SEN]])
| blank_name_sec2   = [[භු කේතය]]
| blank_info_sec2   = [[.london]]
| website       = [https://london.gov.uk/ london.gov.uk]
}}

Redirects and calls[සංස්කරණය]

At least 0 other templates call this one and many templates redirect here.

Supporting templates[සංස්කරණය]

The following is a list of sub-templates used by Infobox settlement. See the current list of all sub-templates for documentation, sandboxes, testcases, etc.

 1. {{Infobox settlement/areadisp}}
 2. {{Infobox settlement/densdisp}}
 3. {{Infobox settlement/dunam}}
 4. {{Infobox settlement/dunam/mag}}
 5. {{Infobox settlement/impus}}
 6. {{Infobox settlement/impus/mag}}
 7. {{Infobox settlement/lengthdisp}}
 8. {{Infobox settlement/link}}
 9. {{Infobox settlement/metric}}
 10. {{Infobox settlement/metric/mag}}
 11. {{Infobox settlement/pref}}

Microformat[සංස්කරණය]

The HTML mark up produced by this template includes an hCard microformat, which makes the place-name and location parsable by computers, either acting automatically to catalogue article across Wikipedia, or via a browser tool operated by a person, to (for example) add the subject to an address book. Within the hCard is a Geo microformat, which additionally makes the coordinates (latitude & longitude) parsable, so that they can be, say, looked up on a map, or downloaded to a GPS unit. For more information about the use of microformats on Wikipedia, please see the microformat project.

hCard uses HTML classes including:

 • "adr"
 • "county-name"
 • "fn"
 • "label"
 • "locality"
 • "nickname"
 • "note"
 • "org"
 • "region"
 • "street-address"
 • "vcard"

Geo is produced by calling {{coord}}, and uses HTML classes:

 • "geo"
 • "latitude"
 • "longitude"

Please do not rename or remove these classes.

When giving coordinates, please don't be overly precise.

TemplateData
This is the TemplateData documentation for this template used by VisualEditor and other tools.

TemplateData for තොරතුරුකොටුව ජනාවාසය

Syntax error in JSON.

Tracking categories[සංස්කරණය]

 1. Number 1 Poultry (ONE 94), Museum of London Archaeology, 2013. Archaeology Data Service, The University of York.
 2. "London weather map". The Met Office. Archived from the original on 26 August 2018. Retrieved 26 August 2018.
 3. "Metropolitan Area Populations". Eurostat. 16 November 2017. Retrieved 17 November 2017.
 4. උපුටාදැක්වීම් දෝෂය: අනීතික <ref> ටැගය; ons-pop-estimates නමැති ආශ්‍රේයන් සඳහා කිසිදු පෙළක් සපයා නොතිබුණි
 5. "Regional gross value added (income approach) - Office for National Statistics". www.ons.gov.uk.
 6. "XE: Convert GBP/USD. United Kingdom Pound to United States Dollar". www.xe.com.
 7. "XE: Convert GBP/USD. United Kingdom Pound to United States Dollar". www.xe.com.