සැකිල්ල:තොරතුරුකොටුව චක්‍රාවාටය

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
{{{name}}}
[[File:{{{image}}}|frameless]]
{{{caption}}}
නිරික්ෂණ දත්ත ({{{epoch}}} කාලාරම්භය)
ශබ්ද නැගීම{{{pronounce}}}
තාරකා මණ්ඩලය{{{constellation name}}}
විෂුවදුංශය{{{ra}}}
ක්‍රාන්තිය{{{dec}}}
රක්ත විස්ථාපනය{{{z}}}
සූර්ය අරීය ප්‍රවේගය{{{h_radial_v}}}
චක්‍රාවාට-කේන්ද්‍රීය ප්‍රවේගය{{{gal_v}}}
දුර{{{dist_ly}}}
කාණ්ඩය හෝ රැස{{{group_cluster}}}
වර්ගය{{{type}}}
ස්කන්ධය{{{mass}}} M
ස්කන්ධය/ආලෝකය අනුපාතය{{{mass_light_ratio}}} M/L
විශාලත්වය (ly){{{size}}}
තාරකා සංඛ්‍යාව{{{stars}}}
දෘශ්‍ය මිමි (V){{{size_v}}}
දෘශ්‍ය විශාලත්වය (V){{{appmag_v}}}
දෘශ්‍ය විශාලත්වය (B){{{appmag_b}}}
නිරපේක්ෂ විශාලත්වය (V){{{absmag_v}}}
සංගණ්‍ය ලක්ෂණ{{{notes}}}
{{{names}}}
මෙයද බලන්න: චක්‍රාවාටය, චක්‍රාවාට ලැයිස්තුව
ප්‍රලේඛනය අයිකොනය සැකිලි ප්‍රලේඛනය[තනන්න]