සැකිල්ල:තොරතුරුකොටුව ගිවිසුම

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
ප්‍රලේඛනය අයිකොනය සැකිලි ප්‍රලේඛනය[නරඹන්න] [සංස්කරණය] [ඉතිහාසය] [විරේචනය]

Usage[සංස්කරණය]

{{Infobox treaty
| name        = 
| long_name      = 
|
| rep         = <!-- [[File:Example.png|200px|alt=Example alt text]] OR: -->
| image        = <!-- Example.png -->
| image_width     = <!-- 200px -->
| image_alt      = <!-- alt-text here for accessibility; see [[MOS:ACCESS]] -->
| caption       = <!-- Example caption for either image style -->
|
| type        = 
| context       = 
|
| date_drafted    = 
| date_signed     = <!-- {{Start date|YYYY|MM|DD}} -->
| location_signed   = 
| date_sealed     = 
| date_effective   = 
| condition_effective = 
| date_expiration   = <!-- {{End date|YYYY|MM|DD}} OR: -->
| date_expiry     = <!-- {{End date|YYYY|MM|DD}} -->
| mediators      = <!-- format this as a bullet list -->
| negotiators     = <!-- format this as a bullet list -->
| signatories     = <!-- format this as a bullet list -->
| parties       = <!-- format this as a bullet list -->
| ratifiers      = <!-- format this as a bullet list -->
| depositor      = <!-- OR: -->
| depositories    = <!-- format this as a bullet list -->
| citations      = <!-- format as XX [[Article on Treaty Series|TS]] YYY -->
|
| language      = <!-- OR: -->
| languages      = <!-- format this as a bullet list -->
|
| wikisource     = <!-- OR: -->
| wikisource1     = <!-- Up to 5 wikisourceN variables may be specified -->
}}
 1. යළියොමුව සැකිල්ල:Infobox treaty
{{Infobox treaty
| name        = Treaty of Versailles
| long_name      = Treaty of Peace between the Allied and Associated Powers and Germany
| image        = Treaty of Versailles, English version.jpg
| image_width     = 180px
| caption       = Front page of the version in English
| type        = 
| date_drafted    = 
| date_signed     = {{Start date|1919|06|28|df=y}}
| location_signed   = [[Palace of Versailles|Versailles]], France
| date_sealed     = 
| date_effective   = 10 January 1920
| condition_effective = [[Ratification]] by Germany and three Principal Allied Powers
| date_expiration   = 
| negotiators     = 
| signatories     = 
* {{flagicon|Germany|Weimar}} [[Weimar Republic|German Reich]] <hr/>
* {{flag|British Empire}}
* {{flagicon|France}} [[French Third Republic|France]]
* {{flag|United States|1912}}
| depositor      = French Government
| citations      = 
| languages      = 
* French
* English
| wikisource     = Treaty of Versailles
}}

Microformat[සංස්කරණය]

The HTML mark up produced by this template includes an hCalendar microformat, which makes the event details parsable by computers, either acting automatically to catalogue article across Wikipedia, or via a browser tool operated by a person, to (for example) add the subject to a calendar or diary applciation. Within the hCalendar is a Geo microformat, which additionally makes the coordinates (latitude & longitude) parsable, so that they can be, say, looked up on a map, or downloaded to a GPS unit. For more information about the use of microformats on Wikipedia, please see the microformat project.

Dates will only appear if you use {{Start date}} or {{End date}} (use the former for single dates; (but do not use any of these if the date is before 1583 CE).

To include a URL, use {{Url}}.

hCalendar uses HTML classes including:

 • attendee
 • dtend
 • dtstart
 • location
 • summary
 • url
 • vevent

Geo is produced by calling {{coord}}, and uses HTML classes:

 • geo
 • latitude
 • longitude

Please do not rename or remove these classes; nor collapse nested elements which use them.

When giving coordinates, please don't be overly precise.

සැකිල්ල:Infobox treaty/TemplateData