සැකිල්ල:තොරතුරුකොටුව ක්‍රිකට් තරගාවලිය ප්‍රධාන/ලේඛය

විකිපීඩියා වෙතින්

Usage[සංස්කරණය]

තොරතුරුකොටුව ක්‍රිකට් තරගාවලිය ප්‍රධාන/ලේඛය

The Infobox cricket tournament main template may be used to summarise information about a general cricket article of Tournaments/series. However, do not use for specific tours, series or tournaments; please use Template:Infobox cricket tournament for a specific tournament, Template:Infobox cricket tour for a specific tour, and Template:Infobox cricket series for a specific series or 3-team tournament.

The infobox may be added by pasting the template as shown below into an article. None of the parameters are required to be included or filled for it to work, it is fully flexible and changeable. If the name parameter isn't included, the name shown at the top of the infobox will be the name of the Wikipedia page the infobox is on. If name is included but left blank, the infobox will not display a name.

{{Infobox cricket tournament main
| name = 
| image = 
| imagesize = 
| caption = 
| country = 
| administrator = 
| headquarters =
| cricket format = 
| first = 
| last = 
| next =
| tournament format = 
| participants = 
| champions = 
| trophyholder =
| most successful = 
| qualification = 
| most runs = 
| most wickets = 
| most catches = 
| TV =
| website = 
| current = 
}}

Example[සංස්කරණය]

Indian Premier League
Countriesඉන්දියාව India
පරිපාලනයBCCI
තරග ස්වරූපයTwenty20
පළමු තරගාවලිය2008
තරගාවලියේ ස්වරූපයDouble round-robin and Knockout
සහභාගීත්වය8
වර්තමාන ශූරතාවයසැකිල්ල:Cr-IPL
වැඩිම ජයග්‍රහණසැකිල්ල:Cr-IPL and

සැකිල්ල:Cr-IPL (1 title)
QualificationTwenty20 Champions League
වැඩිම ලකුණුAdam Gilchrist (931, සැකිල්ල:Cr-IPL)
වැඩිම විකට් ගණනR. P. Singh (38, සැකිල්ල:Cr-IPL)
TVList of broadcasters television
Websitewww.iplt20.com
2009 Indian Premier League
{{Infobox cricket tournament main
| name = Indian Premier League
| image = 
| imagesize = 300px
| caption = Logo of the Indian Premier League
| country = {{Flagicon|India}} [[India]]
| administrator = [[Board of Control for Cricket in India|BCCI]]
| headquarters =
| cricket format = [[Twenty20]]
| first = [[2008 Indian Premier League|2008]]
| last = 
| next =
| tournament format = [[Round-robin tournament|Double round-robin]] and [[Single-elimination tournament|Knockout]]
| participants = 8
| champions = {{Cr-IPL|decc}}
| most successful = {{Cr-IPL|raja|R}} and<br /><span style="line-height:50%;"><br /></span>{{Cr-IPL|decc}} (1 title)
| qualification = [[Twenty20 Champions League]]
| most runs = [[Adam Gilchrist]] (931, {{Cr-IPL|decc}})
| most wickets = [[R. P. Singh]] (38, {{Cr-IPL|decc}})
| most catches = [[Suresh Raina]]
| TV = [[Indian Premier League#Television rights|List of broadcasters television]]
| website = [http://www.iplt20.com/ www.iplt20.com]
| current = [[2009 Indian Premier League]]
}}