සැකිල්ල:තොරතුරුකොටුව ඒකල ගායනය/ලේඛය

විකිපීඩියා වෙතින්

Usage[සංස්කරණය]

This is the template for a single (A- or B-side), not a song.

Code[සංස්කරණය]

"Country House"
ගීතය ගයන්නේ Blur
The Great Escape ඇල්බමයෙනි
මුදාහැරුණේඅගෝස්තු 14, 1995 (1995-08-14) (UK)
ආකෘතිය
පටිගත කළේ1995
ගණයBritpop
දිග3:57
ලේබලය
Producer(s)Stephen Street
{{Infobox single <!-- See Wikipedia:WikiProject_Songs -->
| Name     = 
| Cover     = <!-- just the file name -->
| Border    = 
| Alt      = 
| Caption    = 
| Artist    = 
| Album     = 
| A-side    = 
| B-side    = 
| Released   = <!-- {{Start date|YYYY|MM|DD}} -->
| Format    = 
| Recorded   = 
| Genre     = 
| Length    = <!-- {{Duration|m=MM|s=SS}} -->
| Label     = 
| Writer    = 
| Producer   = 
| Certification = 
| Chronology  = 
| Last single  = 
| This single  = 
| Next single  = 
| Misc     = 
}}

Parameters[සංස්කරණය]

Name
This field should contain the name of the single. This field is mandatory.
Cover
Upload a copy of the single cover (under fair use—use the tag "{{Non-free album cover}}"). Ideally the image should be 200px wide. Enter the file name only into the field: <Image Name>.jpg.
Border
Type "yes" in this field to place a 1px border around the single's cover.
Alt
Alt text for the cover image, to describe it to visually impaired readers. See WP:ALT.
Artist
This field should contain the name of the artist. This field is mandatory.
Album
If the single was also released on an album, enter the name of the album. If the album has a Wikipedia article, link the article name as usual. The template will italicize the album name. For guidelines on whether a single should be described as being from a particular album, see template:infobox album#Template:Singles.
A-side
Use this field to display the A-side song title appearing on the opposite side of the single. If it has a Wikipedia article use a link.
B-side
Use this field to display the B-side song title appearing on the opposite side of the single. If it has a Wikipedia article use a link. Only one of the fields "A-side" or "B-side" should be used.
Released
This field should refer to the earliest known commercial release date, using a single occurrence of {{Start date}} as {{Start date|YYYY|MM|DD}}, for example "{{Start date|2007|7|31}}". (Use "{{Start date|YYYY|MM}}" if only year and month are known, or "{{Start date|YYYY}}" for just a year).
Recorded
This field should include details on when and where the song was recorded. Separate multiple values using {{Plainlist}}.
Format
the way that the single was released; i.e. 7-inch single, 12-inch single, CD single, cassette single, digital download (note the piped download link). Separate multiple values using {{Flatlist}}.
Genre
the music genre(s) that the single is from. These must not be original research, and should be stated and referenced in a 'Composition' section of the article. Separate multiple values using {{Flatlist}}.
Length
The length should use {{Duration}} thus: {{Duration|m=3|s=45}}, renders as 3:45, for 3 minutes 45 seconds
Label
This field should refer to the label on which the single/album was originally released. Where significantly different versions have been released (featuring alternate track listings) e.g. U.S. vs. UK, the later release date and/or record label should be mentioned in the article. Drop words like "Records" from the end of the label's name (e.g. use [[Universal Records|Universal]] rather than [[Universal Records]]). Separate multiple values using {{Flatlist}}.
Producer
This field allows display of the song's producer(s). Separate multiple values using {{Flatlist}}.
Writer
This field allows display of the song's writer(s). Separate multiple values using {{Flatlist}}.
Misc
This field allows you to provide more infobox data such as additional chronologies using {{Extra chronology}}, a track listing using {{Extra track listing}}, extra covers using {{Extra album cover}}, or a sample of the music using {{Audiosample}}. Set |Type=single on those templates so the section titles use the same background color as the rest of the infobox.

Chronology[සංස්කරණය]

The chronology section should link to the previous single on the left and the next single on the right. Songs should be ordered based on the first release dates of their official singles.

 • For first singles the left box (the "Last single=" field) should be left blank.
 • For latest singles, the right box (the "Next single=" field) should be left blank.

By default, the chronology section begins with an "artist Chronology" header. If you specify the optional "Chronology=" field, the text you supply will replace the "artist" portion of that header. This is useful when a single is released by two or more artists and you want to supply a chronology for each using the built-in chronology for one artist and the {{Extra chronology}} template for the other(s).

Wikipedia's date style guidelines recommend that years should not be linked within the chronology section.

 • Note: album cover images should NOT be used in this section as they do not meet Wikipedia fair use requirements.

Examples[සංස්කරණය]

Here are some examples of articles using the infoboxes:

Microformat

The HTML mark up produced by this template includes an hCalendar microformat, which makes the event details parsable by computers, either acting automatically to catalogue articles across Wikipedia, or via a browser tool operated by a person, to (for example) add the subject to a calendar or diary application. For more information about the use of microformats on Wikipedia, please see the microformat project.

Dates will only appear if you use {{Start date}} or {{End date}} (use the former for single dates; but do not use any of these if the date is before 1583 CE). URLs will only be included if you use {{Url}}

hCalendar uses HTML classes including:

 • attendee
 • contact
 • description
 • dtend
 • dtstart
 • location
 • organiser
 • summary
 • url
 • vevent

Please do not rename or remove these classes; nor collapse nested elements which use them.

TemplateData[සංස්කරණය]

This is the TemplateData for this template used by TemplateWizard, VisualEditor and other tools. Click here to see a monthly parameter usage report for this template based on this TemplateData.

TemplateData for තොරතුරුකොටුව ඒකල ගායනය

An Infobox for singles

Template parameters[Edit template data]

ParameterDescriptionTypeStatus
NameName

The name of the single.

Default
(PAGENAME)
Stringoptional
ArtistArtist

This field should contain the name of the artist.

Stringrequired
CoverCover

An image of the single cover, a file name, e.g. 'Relax_single.jpg'. The image should be uploaded under fair—use tag {{Non-free album cover}}.

Stringoptional
AltAlt

Alt text for the cover image, to describe it to visually impaired readers.

Stringoptional
CaptionCaption

Caption for the cover image.

Stringoptional
BorderBorder

Set to yes to put a 1 pixel border around the cover image.

Stringoptional
AlbumAlbum from Album

If the single was also released on an album, enter the name of the album. If the album has a Wikipedia article, link the article name as usual. The template will italicize the album name. For guidelines on whether a single should be described as being from a particular album, see [[Template:infobox album#Template:Singles]].

Stringoptional
A-sideA-side

The A-side song title if different from the name. If it has a Wikipedia article use a link. Only one of the fields 'A-side' or 'B-side' should be used.

Stringoptional
B-sideB-side

Use this field to display the B-side song title appearing on the opposite side of the single. If it has a Wikipedia article use a link. Only one of the fields 'A-side' or 'B-side' should be used.

Stringoptional
ReleasedReleased

The earliest known date of commercial release, using a single occurrence of {{Start date}} as {{Start date|YYYY|MM|DD}}, for example {{Start date|2007|7|31}}. (Use {{Start date|YYYY|MM}} if only year and month are known, or {{Start date|YYYY}} for just a year).

Stringoptional
RecordedRecorded

This field should include details on when and where the song was recorded. Separate multiple values using {{Plainlist}}.

Stringoptional
FormatFormat

The way that the single was released; i.e. 7-inch single, 12-inch single, CD single, cassette single, digital download (note the piped download link). Separate multiple values using {{Flatlist}}.

Stringoptional
GenreGenre

The music genres that the single is from. These must not be original research, and should be stated and referenced in a 'Composition' section of the article. Separate multiple values using {{Flatlist}}.

Stringoptional
LengthLength

The length should use {{Duration}} thus: {{Duration|m=3|s=45}}, renders as 3:45, for 3 minutes 45 seconds

Stringoptional
LabelLabel

This field should refer to the label on which the single/album was originally released. Where significantly different versions have been released (featuring alternate track listings) e.g. U.S. vs. UK, the later release date and/or record label should be mentioned in the article. Drop words like 'Records' from the end of the label's name (e.g. use [[Universal Records|Universal]] rather than [[Universal Records]]). Separate multiple values using {{Flatlist}}.

Stringoptional
WriterWriter

The song's writer(s). Separate multiple values using {{Flatlist}}.

Stringoptional
ProducerProducer

The song's producer(s). Separate multiple values using {{Flatlist}}.

Stringoptional
CertificationCertification

Music recording sales certification. Example :Platinum <small>([[Recording Industry Association of America|RIAA]])</small>

Stringoptional
ChronologyChronology

Header for chronology section

Default
(Artist name)
Stringoptional
Previous singleLast single

Previous single in the artists chronology. Use wiki-link when appropriate. Example: "[[Relax (song)|Relax]]"<br />(1983)

Stringoptional
Next singleNext single

Next single in the artists chronology. Use wiki-link when appropriate. Example: "[[The Power of Love (Frankie Goes to Hollywood song)|The Power Of Love]]"<br />(1984)

Stringoptional
This singleThis single

Name and year of this single for the chronology. Example: "Two Tribes"<br />(1984)

Stringoptional
MiscMisc

This field allows you to provide more infobox data such as additional chronologies using {{Extra chronology}}, a track listing using {{Extra track listing}}, extra covers using {{tl|Extra album cover}}, or a sample of the music using {{tl|Audiosample}}. Set 'Type=single' on those templates so the section titles use the same background color as the rest of the infobox.

Stringoptional
Clip requested?Clip requested?

Set to 'yes' to add article to [[Category:Song articles missing an audio sample]]

Stringoptional

See also[සංස්කරණය]