සැකිල්ල:තොරතුරු

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
විස්තරය
මූලාශ්‍රය

මූලාශ්‍රය නිරූපිත නොවේ. කරුණාකර පින්තූරය සංස්කාරණය කර විස්තර කිරීමක් සහ මූලාශ්‍රය එක් කරන්න.

දිනය
කර්තෘ
අවසරය
(මෙම රෑපය නැවත භාවිතය)

පහත බලන්න.


ප්‍රලේඛනය අයිකොනය සැකිලි ප්‍රලේඛනය[නරඹන්න] [සංස්කරණය] [ඉතිහාසය] [විරේචනය]

Usage[සංස්කරණය]

Full Without optional fields
{{Information
| description = 
| source   = 
| date    = 
| author   = 
| permission = 
| other_versions = 
| additional_information = 
}}
{{Information
| description = 
| source   = 
| date    = 
| author   = 
}}

Syntax description[සංස්කරණය]

Mandatory parameters[සංස්කරණය]

description
Describe of the content, (historical) background, and in the case of scientific data, a brief scientific analysis of the media file.
author
Author(s) of the image. If no individual person is known, use the name of the institution that owns, published or released the file.

Other parameters[සංස්කරණය]

source
Explain where the image is acquired from. Please specify accurately. For instance:
 1. Work of the uploader himself/herself: Specify {{Own}}.
 2. Acquired from a website: Specify the URL of the web page from which it is acquired. Optionally, include a direct link to the image. (Never include a direct link alone.)
 3. Scanned from a book or magazine: Specify the title, author, publisher, publication year, ISBN and page of the book or title, issue, volume, publication month and year, ISSN (if available) and page of the journal. You can use {{cite book}} and {{cite journal}}.
date
Date of creation, or date of publication. Although not compulsory, it is advised to stick to the recommendations of Wikipedia:Manual of Style/Dates and numbers § Dates. Specifically, please avoid ambiguous dates like 02/03/04 which can refer to 2 March 2004, 3 February 2004, 4 March 2002 or 3 April 2002, depending on the geographical origin of the person who sees it.
permission
Optional. Not to be mistaken with license. Description of the permissions granted by the copyright holder. Use only when the accompanying license tag is not enough. Note that the media file must still be tagged with the appropriate license template. Select a copyright tag from Wikipedia:Image copyright tags/All.
other versions
Optional. Links to other versions of this image. The links may be in form of a list of links or thumbnails of the other versions of the image. Please only link to images that can be used instead of the image at hand; do not use this field as a mean of grouping related files. Instead, use categories.
additional information
Optional. Contains other information about this image that doesn't fit somewhere else. For example, information that might be relevant to determining a file's proper copyright status (e.g. weblinks) might be provided this way.

Example[සංස්කරණය]

Example for File:Anders-Celsius-Head.jpg:


විස්තරය

Part of an oil painting of Anders Celsius. Painting by Olof Arenius (1701 - 1766). The original painting is placed in the astronomical observatory of Uppsala University.

මූලාශ්‍රය

Astronomical observatory of Uppsala University

දිනය

between 1701 - 1766

කර්තෘ

Olof Arenius

අවසරය
(මෙම රෑපය නැවත භාවිතය)

Copyright expired as artist died more than 70 years ago

Other versions File:Anders-Celsius.jpeg (full image)

TemplateData[සංස්කරණය]

This template is used to make a standardized table providing information about files, including a description, its copyright status, and its source.

Template parameters

ParameterDescriptionTypeStatus
Descriptiondescription Description

Describe of the content, (historical) background, and in the case of scientific data, a brief scientific analysis of the media file.

Stringrequired
Sourcesource Source

Explain where the image is acquired from. Please specify accurately. (If it is the work of the uploader himself/herself, use {{Own}}. If it was acquired from a website, specify the URL of the web page from which it is acquired. Optionally, include a direct link to the image. (Never include a direct link alone.) If it was scanned from a book or magazine, specify the title, author, publisher, publication year, ISBN and page of the book or title, issue, volume, publication month and year, ISSN (if available) and page of the journal. You can use {{cite book}} and {{cite journal}}.)

Stringrequired
Datedate Date

Date of creation or date of publication. Although not compulsory, it is advised to stick to the Manual of Style recommendations. Specifically, please avoid ambiguous dates like 02/03/04 which can refer to 2 March 2004, 3 February 2004, 4 March 2002 or 3 April 2002, depending on the geographical origin of the person who sees it.

Stringoptional
Authorauthor Author

Author(s) of the image. If no individual person is known, use the name of the institution that owns, published or released the file.

Stringrequired
Permission (extra information)permission Permission

Not to be mistaken with license. Description of the permissions granted by the copyright holder. Use only when the accompanying license tag is not enough. Note that the media file must still be tagged with the appropriate license template.

Stringoptional
Other versionsother_versions Other_versions other versions

Links to other versions of this image. The links may be in form of a list of links or thumbnails of the other versions of the image. Please only link to images that can be used instead of the image at hand; do not use this field as a mean of grouping related files. Instead, use categories.

Stringoptional
Additional informationadditional_information Additional_information Additional information additional information

Contains other information about this image that doesn't fit somewhere else. For example, information that might be relevant to determining a file's proper copyright status (e.g. weblinks) might be provided this way.

Stringoptional

See also[සංස්කරණය]

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:තොරතුරු&oldid=458420" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි