සැකිල්ල:ජන ගනත්වය

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
ප්‍රලේඛනය අයිකොනය සැකිලි ප්‍රලේඛනය[නරඹන්න] [සංස්කරණය] [ඉතිහාසය] [විරේචනය]

Usage[සංස්කරණය]

This template converts a population and area to a density.

{{Pop density|number of people|numerical value of area|unit of area|area unit to convert to}}

Examples[සංස්කරණය]

  • {{Pop density|120|240|km2|sqmi}} → "0.500/km2 (1.29/sq mi)"
  • {{Pop density|1600|600|sqmi|km2}} → "2.67/sq mi (1.03/km2)"
rounding
  • {{Pop density|120|240|km2|sqmi|prec=1}} → "0.5/km2 (1.3/sq mi)"
no conversion
  • {{Pop density|120|240|km2}} → "0.500/km2"
reverse outputs
  • {{Pop density|1600|600|sqmi|km2|flip=on}} → "1.03/km2 (2.67/sq mi)"
give only raw numerical output
  • {{Pop density|120|240|km2|disp=num}} → "0.500"
  • {{Pop density|1600|600|sqmi|disp=num}} → "2.67"
  • {{Pop density|120|240|km2|sqmi|disp=num}} → "1.29"
  • {{Pop density|1600|600|sqmi|km2|disp=num}} → "1.03"
table
{| class="wikitable"
! Population !! Area (km<sup>2</sup>) !! Density (/km<sup>2</sup>)
|-
| {{pop density|120|2400|km2|disp=table}}
|}
Population Area (km2) Density (/km2)
120 2400 0.0500
{| class="wikitable"
! Population !! Area (km<sup>2</sup>) !! Density (/km<sup>2</sup>) !! Density (/sqmi)
|-
| {{pop density|120|2400|km2|sqmi|disp=table}}
|}
Population Area (km2) Density (/km2) Density (/sqmi)
120 2400 0.0500 0.129

See also[සංස්කරණය]

සැකිල්ල:Math templates

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:ජන_ගනත්වය&oldid=439088" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි