සැකිල්ල:Precision

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

4

ප්‍රලේඛනය අයිකොනය සැකිලි ප්‍රලේඛනය[නරඹන්න] [සංස්කරණය] [ඉතිහාසය] [විරේචනය]

Given a decimal value, return the precision, as an integer of the number of digits past the decimal point. Negative numbers are returned for precision left of the decimal point.

Note that floating point values have a maximum number of digits total, so 1111111111.11111111 is equivalent to 1111111111.1111111 (one less digit after decimal point), so the output of {{precision}} for both of those is 7.

Examples[සංස්කරණය]

{{Precision|1111.123456789}} 9
{{Precision|1111.12345678}} 8
{{Precision|1111.1234567}} 7
{{Precision|1111.123456}} 6
{{Precision|1111.12345}} 5
{{Precision|1111111111.12345678}} 8
{{Precision|1111111111.1234567}} 7
{{Precision|1111111111.123456}} 6
{{Precision|1111111111.12345}} 5
{{Precision|1111111111.1234}} 4
{{Precision|1111111111.123}} 3
{{Precision|1111111111.12}} 2
{{Precision|1111111111.1}} 1
{{Precision|1111111111.10}} 2
{{Precision|1111111111.100}} 3
{{Precision|1111111111.1000}} 4
{{Precision|1111111111.10000}} 5
{{Precision|1111111111}} 0
{{Precision|1111111110}} -1
{{Precision|1111111100}} -2
{{Precision|1111111000}} -3
{{Precision|1111110000}} -4
{{Precision|1111100000}} -5
{{Precision|1111000000}} -6
{{Precision|1110000000}} -7
{{Precision|1100000000}} -8

See also[සංස්කරණය]

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:Precision&oldid=201680" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි