සැකිල්ල:Percentage

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
ප්‍රලේඛනය අයිකොනය සැකිලි ප්‍රලේඛනය[නරඹන්න] [සංස්කරණය] [ඉතිහාසය] [විරේචනය]

Usage[සංස්කරණය]

{{percentage | numerator | denominator | decimals to round to (zero or greater) }}

Examples[සංස්කරණය]

  • {{Percentage | 1 | 3 | 0 }} yields &0000000000000033.00000033%
  • {{Percentage | 1 | 3 | 2 }} yields &0000000000000033.33000033.33%

Negative values can be used:

  • {{Percentage | -1 | 3 }} yields &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-4-4.1000000−33%

Nornal operation is to cut off all decimal zeroes from right in rounding:

  • {{Percentage | 1 | 5 | 2 }} yields &0000000000000020.00000020%
  • {{Percentage | 1111 | 10000 | 4 }} yields &0000000000000011.11000011.11%

Add |pad=yes to always get as many decimals as specified, padding with zeroes where needed:

  • {{Percentage | 1 | 5 | 2 | pad=yes }} yields &0000000000000020.00000020.00%
  • {{Percentage | 1111 | 10000 | 4 | pad=yes }} yields &0000000000000011.11000011.1100%

Third parameter can also be given through |pad=N:

  • {{Percentage | 111 | 1000 | pad=4 }} is same as {{Percentage | 111 | 1000 | 4 | pad=yes }} and yields &0000000000000011.10000011.1000%

Default denominator is 100:

  • {{Percentage | 20 }} yields &0000000000000020.00000020%

Default precision is zero:

  • {{Percentage | 1 | 3 }} yields &0000000000000033.00000033%

Override the percent symbol

  • {{Percentage | 1 | 3 | % =  percent}} yields &0000000000000033.00000033 percent

Aliases[සංස්කරණය]

  • {{pct}}
  • {{percent}}
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:Percentage&oldid=415585" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි