සැකිල්ල:කොමන්ස් වෙතට පින්තූර ගෙනයාම/doc

විකිපීඩියා වෙතින්

භාවිතය[සංස්කරණය]

භාවිතය සඳහා විකිපීඩියා:කොමන්ස් වෙතට පින්තූර ගෙනයාම බලන්න.

The style this template has above is meant for image pages. This template automatically detects if it is used on an article page (main space) and then it looks like this:

This template will categorise tagged pages into Category:කොමන්ස් වෙතට පින්තූර ගෙනයාම. A legacy name for this template is {{mtc}}.

Please do not subst: this template. Please do not insert {{...}} characters into the edit summary of the target pages, as this causes formatting problems after the edit history is transwikied. This template is a self-reference.

See also[සංස්කරණය]