සාන්ත ජෝසප් (බහුරුත්හරණය)

විකිපීඩියා වෙතින්

සාන්ත ජෝසප් is a New Testament figure, the husband of Mary and legal father of Jesus.

Saint Joseph may also refer to:

In religion[සංස්කරණය]

Geography[සංස්කරණය]

Places[සංස්කරණය]

Canada[සංස්කරණය]

France[සංස්කරණය]

United States[සංස්කරණය]

Caribbean[සංස්කරණය]

Rivers[සංස්කරණය]

In the United States:

Islands[සංස්කරණය]

Landmarks[සංස්කරණය]

In Canada[සංස්කරණය]

In the United States[සංස්කරණය]

In Turkey[සංස්කරණය]

Other place names[සංස්කරණය]

In the United States:

Business[සංස්කරණය]

Biology[සංස්කරණය]

Sports[සංස්කරණය]

අමතර අවධානයට[සංස්කරණය]