සාකච්ඡාව:ශ්‍රී ලංකා‍ෙවි ‍ලෝක උරැමයන්

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

මකාදැමීම් යෝජනාව අභියෝගයට ලක්කිරීම[සංස්කරණය]

Anuradhapura- Anuradhapura is one of the ancient capitals of Sri Lanka, world famous for its well preserved ruins of the Great Sri Lankan Civilization.

Dambulla- The city of Dambulla is situated in the Central Province of Sri Lanka, situated 148 km north-east of Colombo and 72 km north of Kandy.

Galle-

Galle is a town situated on the southwestern tip of Sri Lanka, 119 km from Colombo. Galle reached the height of its development in the 18th century, before the arrival of the British, who developed the harbor at Colombo.

Kandy- Kandy is the English name for the city of Maha Nuvara (Senkadagalapura) in the centre of Sri Lanka. It is the capital of the Central Province and Mahanuvara District.

Polonnaruwa-

 The second most ancient of Sri Lanka's kingdoms, Polonnaruwa was first declared the capital city by King Vijayabahu I, who defeated the Chola invaders in 1070 CE to reunite the country once more under a local leader.


Sigiriya- Sigiriya is an archeological site in Central Sri Lanka. It contains the ruins of an ancient palace complex, built during the reign of King Kasyapa (477 – 495 AD). It is one of the seven World Heritage Sites in Sri Lanka and is one of its most popular tourist destinations..


Sinharaja Rainforest Reserve- Located in south-west Sri Lanka, Sinharaja is the country's last viable area of primary tropical rainforest. More than 60% of the trees are endemic and many of them are considered rare. There is much endemic wildlife, especially birds, but the reserve is also home to over 50% of Sri Lanka's endemic species of mammals and butterflies, as well as many kinds of insects, reptiles and rare amphibians.
ගොනුව:Sri lankan places of interest
sri lankan places of interest


ශ්‍රී ලංකා‍ෙවි ‍ලෝක උරැමයන් ශ්‍රී ලංකාවේ ‍ලෝක උරුමයන් – මාතෘකාවේ සිංහල අකුරු දෝෂ ශ්වෙත (talk) 11:44, 29 අගෝස්තු 2013 (යූටීසී)