සාකච්ඡාව:නර්ගීස්’ සුළි කුණාටුව

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

කොයි එකද වඩා සුදුසු?

-- බිඟුවා සාකච්ඡාව 11:40, 6 ඔක්තෝබර් 2010 (යූටීසී)

or නර්ගීස් සුළි කුණාටුව -- බිඟුවා සාකච්ඡාව 11:47, 6 ඔක්තෝබර් 2010 (යූටීසී)

නර්ගීස් සුළි කුණාටුව වඩා හොඳයි වාගෙ.--Lee (talk) 06:46, 8 ඔක්තෝබර් 2010 (යූටීසී)
එහෙනම් ඒකට ගෙන යන්න. -- බිඟුවා සාකච්ඡාව 10:01, 8 ඔක්තෝබර් 2010 (යූටීසී)