සාකච්ඡාව:ද රෙස්කියු'ස්

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

What should this article be named in sinhala? 69.254.168.255 18:49, 4 අගෝස්තු 2011 (යූටීසී)

I think it should be "ද රෙස්චුඑර්ස්" or something like that. 98.90.22.155 18:45, 7 අගෝස්තු 2011 (යූටීසී)

මෙම ලිපිය මකා නොදමා පරිවර්තනය කිරීමට සහය වන්න. සිඳු කාවින්ද  සාකච්ඡාව 07:15, 28 අගෝස්තු 2011 (යූටීසී)

I removed the deletion notice and replaced it with translation. The article has significant context but needs translation. 64.134.31.28 01:32, 29 අගෝස්තු 2011 (යූටීසී)