සාකච්ඡාව:දුර්අක්‍ෂරතාව

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

Ваш компьютер стал нестабильно работать, то и время выдавая различные ошибки? В таком случае вам нужно обратиться в компанию "Компьютерная помощь МСК" – http:// msk-pc.com/ , для мастеров которой нет невыполнимых задач. Они могут провести полную очистку компьютера от пыли, избавить его от вирусов, провести диагностику и модернизацию "железа", чтобы ваш незаменимый помощник стал работать намного быстрее, чем раньше, а так же оказать любые другие услуги, так или иначе связанные с ремонтом и обслуживанием ПК. — ඉදිරියෙහි දැක්වෙන අත්සන නොයෙදූ පරිකථනය 31.162.47.146 (සාකච්ඡාවදායකත්ව) විසින් 07:11, 14 මැයි 2016‎ හිදී එක් කර ඇත

Dear User
What is the meaning of this in English or Sinhala? --- Shwetha (talk) 08:33, 14 මැයි 2016 (යූටීසී)