සාකච්ඡාව:ගෝලීය ස්ථාන නිර්ණයන පද්ධතිය

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

ගෝලීය ස්ථාන නිර්ණයන පද්ධතිය යන්න නියම පදය වෙයි. ---- Shwetha (talk) 14:56, 26 ජූනි 2019 (යූටීසී)

YesY කළා! --Lee (talk) 03:21, 2 ජූලි 2019 (යූටීසී)

ගැලීලියෝ ස්ථානගත කිරීමේ පද්ධතිය[සංස්කරණය]

මෙම පදයත් වෙනස් විය යුතුයි නේද? --Lee (talk) 03:28, 2 ජූලි 2019 (යූටීසී)