සාකච්ඡාව:අමෙරිකා එක්සත් ජනපද

විකිපීඩියා වෙතින්
(සාකච්ඡාව:එක්සත් ජනපදය වෙතින් යළි-යොමු කරන ලදි)
Jump to navigation Jump to search

"ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය" is the most frequently used and known name when refering to United States of America ( USA). So it is not reasonble to show the page title as "අ'මෙරිකා‍වේ එක්සත් රාජ්‍යයන්". May be we can have a "යළියොමුව" in the page "අ'මෙරිකා‍වේ එක්සත් රාජ්‍යයන්". Not here. සමන් (talk) 13:14, 13 ජනවාරි 2011 (යූටීසී)