සමූහාණ්ඩු දිනය (මැසඩෝනියානු සමූහාණ්ඩුව)

විකිපීඩියා වෙතින්
සමූහාණ්ඩු දිනය
Ден на Републиката
1903දී වූ ඉලින්දෙන් නැගීසිටීම සිහිකිරීමට කෲසෙවෝ හී පිහිටුවා ඇති ද මැසඩෝනියම් ස්මාරකය
Also calledඉලින්දෙන්
ශුද්ධවූ ඉලයිජා දිනය
Observed byමැසඩෝනියානු සමූහාණ්ඩුව
Typeජාතික
Significance1944 දී මැසඩෝනියානු සමූහාණ්ඩුව විසින් එහි රාජ්‍යක්වය ප්‍රකාශයට පත් කළ දිනය
ඉලින්දෙන් නැගීසිටීමේ දිනය සහ 1903දී කෲසෙවෝ ජනරජය ප්‍රකාශයට පත් කළ දිනය.
Celebrationsගිනිකෙළි, පවුල් යළිහමුවීම්, මස් පැලහීම්, විනෝද ගමන්, ප්‍රසංග, ක්‍රීඩා තරග
Dateඅගෝස්තු 2


සමූහාණ්ඩු දිනය හෝ සමූහාණ්ඩුවේ දිනය (මැසඩෝනියානු: Ден на Републиката, Den na Republikata) යනු මැසඩෝනියානු සමූහාණ්ඩුවේ ප්‍රධාන ජාතික නිවාඩුදිනයකි. අගෝස්තු 2 දිනදී සැමරෙන මෙය, ජූලියානු දින දසුන පරිදී, ප්‍රධාන ආගමික නිවාඩු දිනයක්ද – ඉලින්දෙන් (මැසඩෝනියානු: Илинден; ශුද්ධවූ ඉලයිජා දිනය) – වෙයි .