සමනලයා

විකිපීඩියා වෙතින්

සමනලුන්
කාලීන ව්‍යාප්තිය: Palaeocene-වර්තමානය, 56–0 Ma
Papilio machaon
විද්‍යාත්මක වර්ගීකරණය e
Unrecognized taxon (fix): Coptacrinae
Genus: Rhopaloceracris
අනුකාණ්ඩ

සමනලුන් යනු ලෙපිඩොප්ටෙරා අනුපිළිවෙලෙහි මැක්‍රොලෙපිඩොප්ටෙරාන් ක්ලේඩ් රොපලෝසෙරා හි කෘමීන් වන අතර එයට සලබයන් ද ඇතුළත් වේ. වැඩිහිටි සමනලුන්ට විශාල, බොහෝ විට දීප්තිමත් වර්ණ සහිත පියාපත් සහ කැපී පෙනෙන, පියාසර ක්‍රමයක් ඇත. කණ්ඩායම සමන්විත වන්නේ විශාල සුපිරි පවුලක් වන පැපිලියොනොයිඩියා කාණ්ඩයටයි; එහි අවම වශයෙන් එක් හිටපු කණ්ඩායමක් වන නායකයින් (කලින් සුපිරි පවුල "Hesperioidea") අඩංගු වන අතර නවතම විශ්ලේෂණයන් යෝජනා කරන්නේ එහි සලබයා-සමනලුන් (කලින් සුපිරි පවුල "Hedyloidea") ද අඩංගු වන බවයි. සමනල පොසිල වසර මිලියන 56කට පමණ පෙර පැලියෝසීන් යුගයට අයත් වේ.

Butterflies have a four-stage life cycle, as like most insects they undergo complete metamorphosis. Winged adults lay eggs on the food plant on which their larvae, known as caterpillars, will feed. The caterpillars grow, sometimes very rapidly, and when fully developed, pupate in a chrysalis. When metamorphosis is complete, the pupal skin splits, the adult insect climbs out, and after its wings have expanded and dried, it flies off. Some butterflies, especially in the tropics, have several generations in a year, while others have a single generation, and a few in cold locations may take several years to pass through their entire life cycle.

Butterflies are often polymorphic, and many species make use of camouflage, mimicry, and aposematism to evade their predators.[1] Some, like the monarch and the painted lady, migrate over long distances. Many butterflies are attacked by parasites or parasitoids, including wasps, protozoans, flies, and other invertebrates, or are preyed upon by other organisms. Some species are pests because in their larval stages they can damage domestic crops or trees; other species are agents of pollination of some plants. Larvae of a few butterflies (e.g., harvesters) eat harmful insects, and a few are predators of ants, while others live as mutualists in association with ants. Culturally, butterflies are a popular motif in the visual and literary arts. The Smithsonian Institution says "butterflies are certainly one of the most appealing creatures in nature".[2]

Etymology[සංස්කරණය]

Possibly the original butter-fly.[3] A male brimstone (Gonepteryx rhamni) in flight

The Oxford English Dictionary derives the word straightforwardly from Old English butorflēoge, butter-fly; similar names in Old Dutch and Old High German show that the name is ancient, but modern Dutch and German use different words (vlinder and Schmetterling) and the common name often varies substantially between otherwise closely-related languages. A possible source of the name is the bright yellow male of the brimstone (Gonepteryx rhamni); another is that butterflies were on the wing in meadows during the spring and summer butter season while the grass was growing.[3][4]

Paleontology[සංස්කරණය]

The earliest Lepidoptera fossils date to the Triassic-Jurassic boundary, around 200 million years ago.[5] Butterflies evolved from moths, so while the butterflies are monophyletic (forming a single clade), the moths are not. The oldest known butterfly is Protocoeliades kristenseni from the Palaeocene aged Fur Formation of Denmark, approximately 55 million years old, which belongs to the family Hesperiidae (skippers).[6] Molecular clock estimates suggest that butterflies originated sometime in the mid-Cretaceous, but only significantly diversified during the Cenozoic.[7] The oldest American butterfly is the Late Eocene Prodryas persephone from the Florissant Fossil Beds,[8][9] approximately 34 million years old.[10]

Taxonomy and phylogeny[සංස්කරණය]

Traditionally, butterflies have been divided into the superfamily Papilionoidea excluding the smaller groups of the Hesperiidae (skippers) and the more moth-like Hedylidae of America. Phylogenetic analysis suggests that the traditional Papilionoidea is paraphyletic with respect to the other two groups, so they should both be included within Papilionoidea, to form a single butterfly group, thereby synonymous with the clade Rhopalocera.[11][12]

Butterfly families
Family Common name Characteristics Image
Hedylidae American moth-butterflies Small, brown, like geometrid moths; antennae not clubbed; long slim abdomen
Hesperiidae Skippers Small, darting flight; clubs on antennae hooked backwards
Lycaenidae Blues, coppers, hairstreaks Small, brightly coloured; often have false heads with eyespots and small tails resembling antennae
Nymphalidae Brush-footed or four-footed butterflies Usually have reduced forelegs, so appear four-legged; often brightly coloured
Papilionidae Swallowtails Often have 'tails' on wings; caterpillar generates foul taste with osmeterium organ; pupa supported by silk girdle
Pieridae Whites and allies Mostly white, yellow or orange; some serious pests of Brassica; pupa supported by silk girdle
Riodinidae Metalmarks Often have metallic spots on wings; often conspicuously coloured with black, orange and blue

Biology[සංස්කරණය]

The wings of butterflies, here Aglais io, are covered with coloured scales.

General description[සංස්කරණය]

Butterfly antennal shapes, mainly clubbed, unlike those of moths. Drawn by C. T. Bingham, 1905
Unlike butterflies, most moths (like Laothoe populi) fly by night and hide by day.

Butterfly adults are characterized by their four scale-covered wings, which give the Lepidoptera their name (Ancient Greek λεπίς lepís, scale + πτερόν pterón, wing). These scales give butterfly wings their colour: they are pigmented with melanins that give them blacks and browns, as well as uric acid derivatives and flavones that give them yellows, but many of the blues, greens, reds and iridescent colours are created by structural coloration produced by the micro-structures of the scales and hairs.[13][14][15][16]

As in all insects, the body is divided into three sections: the head, thorax, and abdomen. The thorax is composed of three segments, each with a pair of legs. In most families of butterfly the antennae are clubbed, unlike those of moths which may be threadlike or feathery. The long proboscis can be coiled when not in use for sipping nectar from flowers.[17]

Nearly all butterflies are diurnal, have relatively bright colours, and hold their wings vertically above their bodies when at rest, unlike the majority of moths which fly by night, are often cryptically coloured (well camouflaged), and either hold their wings flat (touching the surface on which the moth is standing) or fold them closely over their bodies. Some day-flying moths, such as the hummingbird hawk-moth,[18] are exceptions to these rules.[17][19]

Sexual dimorphism in Anthocharis cardamines

Male

Female

Butterfly larvae, caterpillars, have a hard (sclerotised) head with strong mandibles used for cutting their food, most often leaves. They have cylindrical bodies, with ten segments to the abdomen, generally with short prolegs on segments 3–6 and 10; the three pairs of true legs on the thorax have five segments each.[17] Many are well camouflaged; others are aposematic with bright colours and bristly projections containing toxic chemicals obtained from their food plants. The pupa or chrysalis, unlike that of moths, is not wrapped in a cocoon.[17]

Many butterflies are sexually dimorphic. Most butterflies have the ZW sex-determination system where females are the heterogametic sex (ZW) and males homogametic (ZZ).[20]

Distribution and migration[සංස්කරණය]

Butterflies are distributed worldwide except Antarctica, totalling some 18,500 species.[21] Of these, 775 are Nearctic; 7,700 Neotropical; 1,575 Palearctic; 3,650 Afrotropical; and 4,800 are distributed across the combined Oriental and Australian/Oceania regions.[21] The monarch butterfly is native to the Americas, but in the nineteenth century or before, spread across the world, and is now found in Australia, New Zealand, other parts of Oceania, and the Iberian Peninsula. It is not clear how it dispersed; adults may have been blown by the wind or larvae or pupae may have been accidentally transported by humans, but the presence of suitable host plants in their new environment was a necessity for their successful establishment.[22]

Monarch migration route
Overwintering monarchs cluster on oyamel trees near Angangueo, Mexico.

Many butterflies, such as the painted lady, monarch, and several danaine migrate for long distances. These migrations take place over a number of generations and no single individual completes the whole trip. The eastern North American population of monarchs can travel thousands of miles south-west to overwintering sites in Mexico. There is a reverse migration in the spring.[23][24] It has recently been shown that the British painted lady undertakes a 9,000-mile round trip in a series of steps by up to six successive generations, from tropical Africa to the Arctic Circle — almost double the length of the famous migrations undertaken by monarch.[25] Spectacular large-scale migrations associated with the monsoon are seen in peninsular India.[26] Migrations have been studied in more recent times using wing tags and also using stable hydrogen isotopes.[27][28]

Butterflies navigate using a time-compensated sun compass. They can see polarized light and therefore orient even in cloudy conditions. The polarized light near the ultraviolet spectrum appears to be particularly important.[29][30] Many migratory butterflies live in semi-arid areas where breeding seasons are short.[31] The life histories of their host plants also influence butterfly behaviour.[32]

Life cycle[සංස්කරණය]

Life cycle of the monarch butterfly
Mating pair of spotted fritillaries on greater pignut

Butterflies in their adult stage can live from a week to nearly a year depending on the species. Many species have long larval life stages while others can remain dormant in their pupal or egg stages and thereby survive winters.[33] The Melissa Arctic (Oeneis melissa) overwinters twice as a caterpillar.[34] Butterflies may have one or more broods per year. The number of generations per year varies from temperate to tropical regions with tropical regions showing a trend towards multivoltinism.[35]

The male small skipper (Thymelicus sylvestris) has pheromone-releasing "sex brands" (dark line) on the upperside of its forewings.

Courtship is often aerial and often involves pheromones. Butterflies then land on the ground or on a perch to mate.[17] Copulation takes place tail-to-tail and may last from minutes to hours. Simple photoreceptor cells located at the genitals are important for this and other adult behaviours.[36] The male passes a spermatophore to the female; to reduce sperm competition, he may cover her with his scent, or in some species such as the Apollos (Parnassius) plugs her genital opening to prevent her from mating again.[37]

The vast majority of butterflies have a four-stage life cycle; egg, larva (caterpillar), pupa (chrysalis) and imago (adult). In the genera Colias, Erebia, Euchloe, and Parnassius, a small number of species are known that reproduce semi-parthenogenetically; when the female dies, a partially developed larva emerges from her abdomen.[38]

Egg[සංස්කරණය]

Eggs of black-veined white (Aporia crataegi) on apple leaf
A butterfly laying eggs underneath the leaf

Butterfly eggs are protected by a hard-ridged outer layer of shell, called the chorion. This is lined with a thin coating of wax which prevents the egg from drying out before the larva has had time to fully develop. Each egg contains a number of tiny funnel-shaped openings at one end, called micropyles; the purpose of these holes is to allow sperm to enter and fertilize the egg. Butterfly eggs vary greatly in size and shape between species, but are usually upright and finely sculptured. Some species lay eggs singly, others in batches. Many females produce between one hundred and two hundred eggs.[38]

Butterfly eggs are fixed to a leaf with a special glue which hardens rapidly. As it hardens it contracts, deforming the shape of the egg. This glue is easily seen surrounding the base of every egg forming a meniscus. The nature of the glue has been little researched but in the case of Pieris brassicae, it begins as a pale yellow granular secretion containing acidophilic proteins. This is viscous and darkens when exposed to air, becoming a water-insoluble, rubbery material which soon sets solid.[39] Butterflies in the genus Agathymus do not fix their eggs to a leaf, instead the newly laid eggs fall to the base of the plant.[40]

Eggs are almost invariably laid on plants. Each species of butterfly has its own host plant range and while some species of butterfly are restricted to just one species of plant, others use a range of plant species, often including members of a common family.[41] In some species, such as the great spangled fritillary, the eggs are deposited close to but not on the food plant. This most likely happens when the egg overwinters before hatching and where the host plant loses its leaves in winter, as do violets in this example.[42]

The egg stage lasts a few weeks in most butterflies, but eggs laid close to winter, especially in temperate regions, go through a diapause (resting) stage, and the hatching may take place only in spring.[43] Some temperate region butterflies, such as the Camberwell beauty, lay their eggs in the spring and have them hatch in the summer.[44]

Caterpillar larva[සංස්කරණය]

Aposematic caterpillar of Papilio machaon, in threat pose

Butterfly larvae, or caterpillars, consume plant leaves and spend practically all of their time searching for and eating food. Although most caterpillars are herbivorous, a few species are predators: Spalgis epius eats scale insects,[45] while lycaenids such as Liphyra brassolis are myrmecophilous, eating ant larvae.[46]

Mutualism: ant tending a lycaenid caterpillar, Catapaecilma major

Some larvae, especially those of the Lycaenidae, form mutual associations with ants. They communicate with the ants using vibrations that are transmitted through the substrate as well as using chemical signals.[47][48] The ants provide some degree of protection to these larvae and they in turn gather honeydew secretions. Large blue (Phengaris arion) caterpillars trick Myrmica ants into taking them back to the ant colony where they feed on the ant eggs and larvae in a parasitic relationship.[49]

Cryptic countershaded caterpillar of a hawkmoth, Ceratomia amyntor

Caterpillars mature through a series of developmental stages known as instars. Near the end of each stage, the larva undergoes a process called apolysis, mediated by the release of a series of neurohormones. During this phase, the cuticle, a tough outer layer made of a mixture of chitin and specialized proteins, is released from the softer epidermis beneath, and the epidermis begins to form a new cuticle. At the end of each instar, the larva moults, the old cuticle splits and the new cuticle expands, rapidly hardening and developing pigment.[50] Development of butterfly wing patterns begins by the last larval instar.

Caterpillars have short antennae and several simple eyes. The mouthparts are adapted for chewing with powerful mandibles and a pair of maxillae, each with a segmented palp. Adjoining these is the labium-hypopharynx which houses a tubular spinneret which is able to extrude silk.[13] Caterpillars such as those in the genus Calpodes (family Hesperiidae) have a specialized tracheal system on the 8th segment that function as a primitive lung.[51] Butterfly caterpillars have three pairs of true legs on the thoracic segments and up to six pairs of prolegs arising from the abdominal segments. These prolegs have rings of tiny hooks called crochets that are engaged hydrostatically and help the caterpillar grip the substrate.[52] The epidermis bears tufts of setae, the position and number of which help in identifying the species. There is also decoration in the form of hairs, wart-like protuberances, horn-like protuberances and spines. Internally, most of the body cavity is taken up by the gut, but there may also be large silk glands, and special glands which secrete distasteful or toxic substances. The developing wings are present in later stage instars and the gonads start development in the egg stage.[13]

Pupa[සංස්කරණය]

Chrysalis of gulf fritillary

When the larva is fully grown, hormones such as prothoracicotropic hormone (PTTH) are produced. At this point the larva stops feeding, and begins "wandering" in the quest for a suitable pupation site, often the underside of a leaf or other concealed location. There it spins a button of silk which it uses to fasten its body to the surface and moults for a final time. While some caterpillars spin a cocoon to protect the pupa, most species do not. The naked pupa, often known as a chrysalis, usually hangs head down from the cremaster, a spiny pad at the posterior end, but in some species a silken girdle may be spun to keep the pupa in a head-up position.[38] Most of the tissues and cells of the larva are broken down inside the pupa, as the constituent material is rebuilt into the imago. The structure of the transforming insect is visible from the exterior, with the wings folded flat on the ventral surface and the two halves of the proboscis, with the antennae and the legs between them.[13]

The pupal transformation into a butterfly through metamorphosis has held great appeal to mankind. To transform from the miniature wings visible on the outside of the pupa into large structures usable for flight, the pupal wings undergo rapid mitosis and absorb a great deal of nutrients. If one wing is surgically removed early on, the other three will grow to a larger size. In the pupa, the wing forms a structure that becomes compressed from top to bottom and pleated from proximal to distal ends as it grows, so that it can rapidly be unfolded to its full adult size. Several boundaries seen in the adult colour pattern are marked by changes in the expression of particular transcription factors in the early pupa.[53]

Adult[සංස්කරණය]

An adult Parthenos sylvia butterfly

The reproductive stage of the insect is the winged adult or imago. The surface of both butterflies and moths is covered by scales, each of which is an outgrowth from a single epidermal cell. The head is small and dominated by the two large compound eyes. These are capable of distinguishing flower shapes or motion but cannot view distant objects clearly. Colour perception is good, especially in some species in the blue/violet range. The antennae are composed of many segments and have clubbed tips (unlike moths that have tapering or feathery antennae). The sensory receptors are concentrated in the tips and can detect odours. Taste receptors are located on the palps and on the feet. The mouthparts are adapted to sucking and the mandibles are usually reduced in size or absent. The first maxillae are elongated into a tubular proboscis which is curled up at rest and expanded when needed to feed. The first and second maxillae bear palps which function as sensory organs. Some species have a reduced proboscis or maxillary palps and do not feed as adults.[13]

Many Heliconius butterflies also use their proboscis to feed on pollen;[54] in these species only 20% of the amino acids used in reproduction come from larval feeding, which allow them to develop more quickly as caterpillars, and gives them a longer lifespan of several months as adults.[55]

The thorax of the butterfly is devoted to locomotion. Each of the three thoracic segments has two legs (among nymphalids, the first pair is reduced and the insects walk on four legs). The second and third segments of the thorax bear the wings. The leading edges of the forewings have thick veins to strengthen them, and the hindwings are smaller and more rounded and have fewer stiffening veins. The forewings and hindwings are not hooked together (as they are in moths) but are coordinated by the friction of their overlapping parts. The front two segments have a pair of spiracles which are used in respiration.[13]

The abdomen consists of ten segments and contains the gut and genital organs. The front eight segments have spiracles and the terminal segment is modified for reproduction. The male has a pair of clasping organs attached to a ring structure, and during copulation, a tubular structure is extruded and inserted into the female's vagina. A spermatophore is deposited in the female, following which the sperm make their way to a seminal receptacle where they are stored for later use. In both sexes, the genitalia are adorned with various spines, teeth, scales and bristles, which act to prevent the butterfly from mating with an insect of another species.[13] After it emerges from its pupal stage, a butterfly cannot fly until the wings are unfolded. A newly emerged butterfly needs to spend some time inflating its wings with hemolymph and letting them dry, during which time it is extremely vulnerable to predators.[56]

Pattern formation[සංස්කරණය]

The colorful patterns on many butterfly wings tell potential predators that they are toxic. Hence, the genetic basis of wing pattern formation can illuminate both the evolution of butterflies as well as their developmental biology. The color of butterfly wings is derived from tiny structures called scales, each of which have their own pigments. In Heliconius butterflies, there are three types of scales: yellow/white, black, and red/orange/brown scales. Some mechanism of wing pattern formation are now being solved using genetic techniques. For instance, a gene called cortex determines the color of scales: deleting cortex turned black and red scales yellow. Mutations, e.g. transposon insertions of the non-coding DNA around the cortex gene can turn a black-winged butterfly into a butterfly with a yellow wing band.[57]

Behaviour[සංස්කරණය]

An Australian painted lady feeding on a flowering shrub

Butterflies feed primarily on nectar from flowers. Some also derive nourishment from pollen,[58] tree sap, rotting fruit, dung, decaying flesh, and dissolved minerals in wet sand or dirt. Butterflies are important as pollinators for some species of plants. In general, they do not carry as much pollen load as bees, but they are capable of moving pollen over greater distances.[59] Flower constancy has been observed for at least one species of butterfly.[60]

Adult butterflies consume only liquids, ingested through the proboscis. They sip water from damp patches for hydration and feed on nectar from flowers, from which they obtain sugars for energy, and sodium and other minerals vital for reproduction. Several species of butterflies need more sodium than that provided by nectar and are attracted by sodium in salt; they sometimes land on people, attracted by the salt in human sweat. Some butterflies also visit dung and scavenge rotting fruit or carcasses to obtain minerals and nutrients. In many species, this mud-puddling behaviour is restricted to the males, and studies have suggested that the nutrients collected may be provided as a nuptial gift, along with the spermatophore, during mating.[61]

In hilltopping, males of some species seek hilltops and ridge tops, which they patrol in search for females. Since it usually occurs in species with low population density, it is assumed these landscape points are used as meeting places to find mates.[62]

Butterflies use their antennae to sense the air for wind and scents. The antennae come in various shapes and colours; the hesperiids have a pointed angle or hook to the antennae, while most other families show knobbed antennae. The antennae are richly covered with sensory organs known as sensillae. A butterfly's sense of taste is coordinated by chemoreceptors on the tarsi, or feet, which work only on contact, and are used to determine whether an egg-laying insect's offspring will be able to feed on a leaf before eggs are laid on it.[63] Many butterflies use chemical signals, pheromones; some have specialized scent scales (androconia) or other structures (coremata or "hair pencils" in the Danaidae).[64] Vision is well developed in butterflies and most species are sensitive to the ultraviolet spectrum. Many species show sexual dimorphism in the patterns of UV reflective patches.[65] Colour vision may be widespread but has been demonstrated in only a few species.[66][67] Some butterflies have organs of hearing and some species make stridulatory and clicking sounds.[68]

Heteronympha merope taking off

Many species of butterfly maintain territories and actively chase other species or individuals that may stray into them. Some species will bask or perch on chosen perches. The flight styles of butterflies are often characteristic and some species have courtship flight displays. Butterflies can only fly when their temperature is above 27 °C (81 °F); when it is cool, they can position themselves to expose the underside of the wings to the sunlight to heat themselves up. If their body temperature reaches 40 °C (104 °F), they can orientate themselves with the folded wings edgewise to the sun.[69] Basking is an activity which is more common in the cooler hours of the morning. Some species have evolved dark wingbases to help in gathering more heat and this is especially evident in alpine forms.[70]

As in many other insects, the lift generated by butterflies is more than can be accounted for by steady-state, non-transitory aerodynamics. Studies using Vanessa atalanta in a wind tunnel show that they use a wide variety of aerodynamic mechanisms to generate force. These include wake capture, vortices at the wing edge, rotational mechanisms and the Weis-Fogh 'clap-and-fling' mechanism. Butterflies are able to change from one mode to another rapidly.[71]

Ecology[සංස්කරණය]

Braconid parasitoidal wasp (Apanteles species) cocoons attached to lime butterfly (Papilio demoleus) caterpillar

Parasitoids, predators, and pathogens[සංස්කරණය]

Butterflies are threatened in their early stages by parasitoids and in all stages by predators, diseases and environmental factors. Braconid and other parasitic wasps lay their eggs in lepidopteran eggs or larvae and the wasps' parasitoid larvae devour their hosts, usually pupating inside or outside the desiccated husk. Most wasps are very specific about their host species and some have been used as biological controls of pest butterflies like the large white butterfly.[72] When the small cabbage white was accidentally introduced to New Zealand, it had no natural enemies. In order to control it, some pupae that had been parasitised by a chalcid wasp were imported, and natural control was thus regained.[73] Some flies lay their eggs on the outside of caterpillars and the newly hatched fly larvae bore their way through the skin and feed in a similar way to the parasitoid wasp larvae.[74] Predators of butterflies include ants, spiders, wasps, and birds.[75]

Caterpillars are also affected by a range of bacterial, viral and fungal diseases, and only a small percentage of the butterfly eggs laid ever reach adulthood.[74] The bacterium Bacillus thuringiensis has been used in sprays to reduce damage to crops by the caterpillars of the large white butterfly, and the entomopathogenic fungus Beauveria bassiana has proved effective for the same purpose.[76]

Endangered species[සංස්කරණය]

Queen Alexandra's birdwing is the largest butterfly in the world. The species is endangered, and is one of only three insects (the other two being butterflies as well) to be listed on Appendix I of CITES, making international trade illegal.[77]

Black grass-dart butterfly (Ocybadistes knightorum) is a butterfly of the family Hesperiidae. It is endemic to New South Wales. It has a very limited distribution in the Boambee area.

Defences[සංස්කරණය]

Heliconius warns off predators with Müllerian mimicry.[78]

Butterflies protect themselves from predators by a variety of means.

Giant swallowtail caterpillar everting its osmeterium in defence; it is also mimetic, resembling a bird dropping.

Chemical defences are widespread and are mostly based on chemicals of plant origin. In many cases the plants themselves evolved these toxic substances as protection against herbivores. Butterflies have evolved mechanisms to sequester these plant toxins and use them instead in their own defence.[79] These defence mechanisms are effective only if they are well advertised; this has led to the evolution of bright colours in unpalatable butterflies (aposematism). This signal is commonly mimicked by other butterflies, usually only females. A Batesian mimic imitates another species to enjoy the protection of that species' aposematism.[80] The common Mormon of India has female morphs which imitate the unpalatable red-bodied swallowtails, the common rose and the crimson rose.[81] Müllerian mimicry occurs when aposematic species evolve to resemble each other, presumably to reduce predator sampling rates; Heliconius butterflies from the Americas are a good example.[80]

Eyespots of speckled wood (Pararge aegeria) distract predators from attacking the head. This insect can still fly with a damaged left hindwing.

Camouflage is found in many butterflies. Some like the oakleaf butterfly and autumn leaf are remarkable imitations of leaves.[82] As caterpillars, many defend themselves by freezing and appearing like sticks or branches.[83] Others have deimatic behaviours, such as rearing up and waving their front ends which are marked with eyespots as if they were snakes.[84] Some papilionid caterpillars such as the giant swallowtail (Papilio cresphontes) resemble bird droppings so as to be passed over by predators.[85] Some caterpillars have hairs and bristly structures that provide protection while others are gregarious and form dense aggregations.[80] Some species are myrmecophiles, forming mutualistic associations with ants and gaining their protection.[86] Behavioural defences include perching and angling the wings to reduce shadow and avoid being conspicuous. Some female Nymphalid butterflies guard their eggs from parasitoidal wasps.[87]

The Lycaenidae have a false head consisting of eyespots and small tails (false antennae) to deflect attack from the more vital head region. These may also cause ambush predators such as spiders to approach from the wrong end, enabling the butterflies to detect attacks promptly.[88][89] Many butterflies have eyespots on the wings; these too may deflect attacks, or may serve to attract mates.[53][90]

Auditory defences can also be used, which in the case of the grizzled skipper refers to vibrations generated by the butterfly upon expanding its wings in an attempt to communicate with ant predators.[91]

Many tropical butterflies have seasonal forms for dry and wet seasons.[92][93] These are switched by the hormone ecdysone.[94] The dry-season forms are usually more cryptic, perhaps offering better camouflage when vegetation is scarce. Dark colours in wet-season forms may help to absorb solar radiation.[95][96][90]

Butterflies without defences such as toxins or mimicry protect themselves through a flight that is more bumpy and unpredictable than in other species. It is assumed this behavior makes it more difficult for predators to catch them, and is caused by the turbulence created by the small whirlpools formed by the wings during flight.[97]

Declining numbers[සංස්කරණය]

Declining butterfly populations have been noticed in many areas of the world, and this phenomenon is consistent with the rapidly decreasing insect populations around the world. At least in the Western United States, this collapse in the number of most species of butterflies has been determined to be driven by global climate change, specifically, by warmer autumns.[98][99]

In culture[සංස්කරණය]

Ancient Egyptian relief sculpture, 26th dynasty, Thebes. c. 664–525 BC

In art and literature[සංස්කරණය]

Butterfly and Chinese wisteria, by Xü Xi. Early Song Dynasty, c. 970
A butterfly in the coat of arms of Perho

Butterflies have appeared in art from 3500 years ago in ancient Egypt.[100] In the ancient Mesoamerican city of Teotihuacan, the brilliantly coloured image of the butterfly was carved into many temples, buildings, jewellery, and emblazoned on incense burners. The butterfly was sometimes depicted with the maw of a jaguar, and some species were considered to be the reincarnations of the souls of dead warriors. The close association of butterflies with fire and warfare persisted into the Aztec civilisation; evidence of similar jaguar-butterfly images has been found among the Zapotec and Maya civilisations.[101]

Butterflies are widely used in objects of art and jewellery: mounted in frames, embedded in resin, displayed in bottles, laminated in paper, and used in some mixed media artworks and furnishings.[102] The Norwegian naturalist Kjell Sandved compiled a photographic Butterfly Alphabet containing all 26 letters and the numerals 0 to 9 from the wings of butterflies.[103]

Alice meets the caterpillar. Illustration by Sir John Tenniel in Lewis Carroll's Alice in Wonderland, c. 1865

Sir John Tenniel drew a famous illustration of Alice meeting a caterpillar for Lewis Carroll's Alice in Wonderland, c. 1865. The caterpillar is seated on a toadstool and is smoking a hookah; the image can be read as showing either the forelegs of the larva, or as suggesting a face with protruding nose and chin.[3] Eric Carle's children's book The Very Hungry Caterpillar portrays the larva as an extraordinarily hungry animal, while also teaching children how to count (to five) and the days of the week.[3]

A butterfly appeared in one of Rudyard Kipling's Just So Stories, "The Butterfly that Stamped".[104]

One of the most popular, and most often recorded, songs by Sweden's eighteenth-century bard, Carl Michael Bellman, is "Fjäriln vingad syns på Haga" (The butterfly wingèd is seen in Haga), one of his Fredman's Songs.[105]

Madam Butterfly is a 1904 opera by Giacomo Puccini about a romantic young Japanese bride who is deserted by her American officer husband soon after they are married. It was based on John Luther Long's short story written in 1898.[106]

In mythology and folklore[සංස්කරණය]

Der Schmetterlingsjäger (The butterfly hunter) painting by Carl Spitzweg, 1840

According to Lafcadio Hearn, a butterfly was seen in Japan as the personification of a person's soul; whether they be living, dying, or already dead. One Japanese superstition says that if a butterfly enters your guest room and perches behind the bamboo screen, the person whom you most love is coming to see you. Large numbers of butterflies are viewed as bad omens. When Taira no Masakado was secretly preparing for his famous revolt, there appeared in Kyoto so vast a swarm of butterflies that the people were frightened—thinking the apparition to be a portent of coming evil.[107]

A serving tray decorated with butterfly wings

Diderot's Encyclopédie cites butterflies as a symbol for the soul. A Roman sculpture depicts a butterfly exiting the mouth of a dead man, representing the Roman belief that the soul leaves through the mouth.[108] In line with this, the ancient Greek word for "butterfly" is ψυχή (psȳchē), which primarily means "soul" or "mind".[109] According to Mircea Eliade, some of the Nagas of Manipur claim ancestry from a butterfly.[110] In some cultures, butterflies symbolise rebirth.[111] The butterfly is a symbol of being transgender, because of the transformation from caterpillar to winged adult.[112] In the English county of Devon, people once hurried to kill the first butterfly of the year, to avoid a year of bad luck.[113] In the Philippines, a lingering black or dark butterfly or moth in the house is taken to mean an impending or recent death in the family.[114] Several American states have chosen an official state butterfly.[115]

Collecting, recording, and rearing[සංස්කරණය]

robe Japan 1700s. Silk embroidered with silk thread and stenciled with gold foil

"Collecting" means preserving dead specimens, not keeping butterflies as pets.[116][117] Collecting butterflies was once a popular hobby; it has now largely been replaced by photography, recording, and rearing butterflies for release into the wild.[3][dubious ][පූර්ණ උපුටා දැක්වීමක් අවශ්‍යයි] The zoological illustrator Frederick William Frohawk succeeded in rearing all the butterfly species found in Britain, at a rate of four per year, to enable him to draw every stage of each species. He published the results in the folio sized handbook The Natural History of British Butterflies in 1924.[3]

Butterflies and moths can be reared for recreation or for release.[118]

In technology[සංස්කරණය]

Study of the structural coloration of the wing scales of swallowtail butterflies has led to the development of more efficient light-emitting diodes,[119] and is inspiring nanotechnology research to produce paints that do not use toxic pigments and the development of new display technologies.[120]

References[සංස්කරණය]

 1. McClure, Melanie; Clerc, Corentin; Desbois, Charlotte; Meichanetzoglou, Aimilia; Cau, Marion; Bastin-Héline, Lucie; Bacigalupo, Javier; Houssin, Céline; Pinna, Charline; Nay, Bastien; Llaurens, Violaine (2019-04-24). "Why has transparency evolved in aposematic butterflies? Insights from the largest radiation of aposematic butterflies, the Ithomiini". Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences. 286 (1901). doi:10.1098/rspb.2018.2769. ISSN 0962-8452. PMC 6501930. PMID 30991931.
 2. "Benefits of Insects to Humans". Smithsonian Institution (ඉංග්‍රීසි බසින්). Archived from the original on 24 September 2021. සම්ප්‍රවේශය 2021-09-24.
 3. 3.0 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 Marren, Peter; Mabey, Richard (2010). Bugs Britannica. Chatto and Windus. pp. 196–205. ISBN 978-0-7011-8180-2.
 4. Donald A. Ringe, A Linguistic History of English: From Proto-Indo-European to Proto-Germanic (Oxford: Oxford, 2003), 232.
 5. Eldijk, Timo J. B. van; Wappler, Torsten; Strother, Paul K.; Weijst, Carolien M. H. van der; Rajaei, Hossein; Visscher, Henk; Schootbrugge, Bas van de (2018-01-01). "A Triassic-Jurassic window into the evolution of Lepidoptera". Science Advances (ඉංග්‍රීසි බසින්). 4 (1): e1701568. Bibcode:2018SciA....4.1568V. doi:10.1126/sciadv.1701568. ISSN 2375-2548. PMC 5770165. PMID 29349295.
 6. De Jong, Rienk (2016-08-09). "Reconstructing a 55-million-year-old butterfly (Lepidoptera: Hesperiidae)". European Journal of Entomology. 113: 423–428. doi:10.14411/eje.2016.055. Archived from the original on 19 July 2021. සම්ප්‍රවේශය 9 July 2021.
 7. Chazot, Nicolas; Wahlberg, Niklas; Freitas, André Victor Lucci; Mitter, Charles; Labandeira, Conrad; Sohn, Jae-Cheon; Sahoo, Ranjit Kumar; Seraphim, Noemy; de Jong, Rienk; Heikkilä, Maria (2019-02-25). "Priors and Posteriors in Bayesian Timing of Divergence Analyses: The Age of Butterflies Revisited". Systematic Biology. 68 (5): 797–813. doi:10.1093/sysbio/syz002. ISSN 1063-5157. PMC 6893297. PMID 30690622. Archived from the original on 19 July 2021. සම්ප්‍රවේශය 9 July 2021.
 8. Meyer, Herbert William; Smith, Dena M . (2008). Paleontology of the Upper Eocene Florissant Formation, Colorado. Geological Society of America. p. 6. ISBN 978-0-8137-2435-5. Archived from the original on 24 April 2016. සම්ප්‍රවේශය 8 January 2016.
 9. "Lepidoptera – Latest Classification". Discoveries in Natural History & Exploration. University of California. 7 April 2012 දින මුල් පිටපත වෙතින් සංරක්ෂණය කරන ලදී. සම්ප්‍රවේශය 15 July 2011.
 10. McIntosh, W. C.; et al. (1992). "Calibration of the Latest Eocene-Oligocene geomagnetic Polarity Time Scale Using 40Ar/39Ar Dated Ignimbrites". Geology. 20 (5): 459–463. Bibcode:1992Geo....20..459M. doi:10.1130/0091-7613(1992)020<0459:cotleo>2.3.co;2.
 11. Heikkilä, M.; Kaila, L.; Mutanen, M.; Peña, C.; Wahlberg, N. (2012). "Cretaceous Origin and Repeated Tertiary Diversification of the Redefined Butterflies". Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences. 279 (1731): 1093–1099. doi:10.1098/rspb.2011.1430. PMC 3267136. PMID 21920981.
 12. Kawahara, A. Y.; Breinholt, J. W. (2014). "Phylogenomics Provides Strong Evidence for Relationships of Butterflies And Moths". Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences. 281 (1788): 20140970. doi:10.1098/rspb.2014.0970. PMC 4083801. PMID 24966318.
 13. 13.0 13.1 13.2 13.3 13.4 13.5 13.6 Culin, Joseph. "Lepidopteran: Form and function". Encyclopædia Britannica. https://www.britannica.com/animal/lepidopteran/Form-and-function. ප්‍රතිෂ්ඨාපනය 8 September 2015. 
 14. Mason, C. W. (1927). "Structural Colors in Insects. II". The Journal of Physical Chemistry. 31 (3): 321–354. doi:10.1021/j150273a001.
 15. Vukusic, P.; J. R. Sambles & H. Ghiradella (2000). "Optical Classification of Microstructure in Butterfly Wing-scales". Photonics Science News. 6: 61–66.
 16. Prum, R.; Quinn, T.; Torres, R. (February 2006). "Anatomically Diverse Butterfly Scales all Produce Structural Colours by Coherent Scattering". The Journal of Experimental Biology. 209 (Pt 4): 748–65. doi:10.1242/jeb.02051. ISSN 0022-0949. PMID 16449568.
 17. 17.0 17.1 17.2 17.3 17.4 Gullan, P. J.; Cranston, P. S. (2014). The Insects: An Outline of Entomology (5 ed.). Wiley. pp. 523–524. ISBN 978-1-118-84616-2. Archived from the original on 10 June 2016. සම්ප්‍රවේශය 8 January 2016.
 18. Herrera, Carlos M. (1992). "Activity Pattern and Thermal Biology of a Day-Flying Hawkmoth (Macroglossum stellatarum) under Mediterranean summer conditions". Ecological Entomology. 17: 52–56. doi:10.1111/j.1365-2311.1992.tb01038.x. hdl:10261/44693. S2CID 85320151.
 19. "Butterflies and Moths (Order Lepidoptera)". Amateur Entomologists' Society. Archived from the original on 28 September 2015. සම්ප්‍රවේශය 13 September 2015.
 20. Traut, W.; Marec, F. (August 1997). "Sex Chromosome Differentiation in Some Species of Lepidoptera (Insecta)". Chromosome Research. 5 (5): 283–91. doi:10.1023/B:CHRO.0000038758.08263.c3. ISSN 0967-3849. PMID 9292232. S2CID 21995492.
 21. 21.0 21.1 Williams, Ernest; Adams, James; Snyder, John. "Frequently Asked Questions". The Lepidopterists' Society. 13 May 2015 දින මුල් පිටපත වෙතින් සංරක්ෂණය කරන ලදී. සම්ප්‍රවේශය 9 September 2015.
 22. "Global Distribution". Monarch Lab. 6 October 2015 දින මුල් පිටපත වෙතින් සංරක්ෂණය කරන ලදී. සම්ප්‍රවේශය 9 September 2015.
 23. "Chill Turns Monarchs North; Cold Weather Flips Butterflies' Migratory Path". Science News. 183 (6). 23 March 2013. Archived from the original on 2 October 2013. සම්ප්‍රවේශය 5 August 2014.
 24. Pyle, Robert Michael (1981). National Audubon Society Field Guide to North American Butterflies. Alfred A. Knopf. pp. 712–713. ISBN 978-0-394-51914-2.
 25. "Butterfly Conservation: Secrets of Painted Lady migration unveiled". BirdGuides Ltd. 22 October 2012. Archived from the original on 31 October 2012. සම්ප්‍රවේශය 22 October 2012.
 26. Williams, C. B. (1927). "A Study of Butterfly Migration in South India and Ceylon, based largely on records by Messrs. G. Evershed, E. E. Green, J. C. F. Fryer and W. Ormiston". Transactions of the Entomological Society of London. 75: 1–33. doi:10.1111/j.1365-2311.1927.tb00054.x.
 27. Urquhart, F. A.; Urquhart, N. R. (1977). "Overwintering Areas and Migratory Routes of the Monarch butterfly (Danaus p. plexippus, Lepidoptera: Danaidae) in North America, with Special Reference to the Western Population". Can. Entomol. 109 (12): 1583–1589. doi:10.4039/Ent1091583-12. S2CID 86198255.
 28. Wassenaar, L.I.; Hobson, K.A. (1998). "Natal Origins of Migratory Monarch Butterflies at Wintering Colonies in Mexico: New Isotopic Evidence". Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 95 (26): 15436–9. Bibcode:1998PNAS...9515436W. doi:10.1073/pnas.95.26.15436. PMC 28060. PMID 9860986.
 29. Reppert, Steven M.; Zhu, Haisun; White, Richard H. (2004). "Polarized light Helps Monarch Butterflies Navigate". Current Biology. 14 (2): 155–158. doi:10.1016/j.cub.2003.12.034. PMID 14738739. S2CID 18022063.
 30. Sauman, Ivo; Briscoe, Adriana D.; Zhu, Haisun; Shi, Dingding; Froy, Oren; Stalleicken, Julia; Yuan, Quan; Casselman, Amy; Reppert, Steven M.; et al. (2005). "Connecting the Navigational Clock to Sun Compass Input in Monarch Butterfly Brain". Neuron. 46 (3): 457–467. doi:10.1016/j.neuron.2005.03.014. PMID 15882645. S2CID 17755509.
 31. Southwood, T. R. E. (1962). "Migration of terrestrial arthropods in relation to habitat". Biol. Rev. 37 (2): 171–214. doi:10.1111/j.1469-185X.1962.tb01609.x. S2CID 84711127.
 32. Dennis, R L H; Shreeve, Tim G.; Arnold, Henry R.; Roy, David B. (2005). "Does Diet Breadth Control Herbivorous Insect Distribution Size? Life History and Resource Outlets for Specialist Butterflies". Journal of Insect Conservation. 9 (3): 187–200. doi:10.1007/s10841-005-5660-x. S2CID 20605146.
 33. Powell, J. A. (1987). "Records of Prolonged Diapause in Lepidoptera". Journal of Research on the Lepidoptera. 25 (2): 83–109. doi:10.5962/p.266734. S2CID 248727391.
 34. "Melissa Arctic". Butterflies and Moths of North America. Archived from the original on 28 October 2015. සම්ප්‍රවේශය 15 September 2015.
 35. Timothy Duane Schowalter (2011). Insect Ecology: An Ecosystem Approach. Academic Press. p. 159. ISBN 978-0-12-381351-0. Archived from the original on 25 April 2016. සම්ප්‍රවේශය 8 January 2016.
 36. Arikawa, Kentaro (2001). "Hindsight of Butterflies: The Papilio butterfly has light sensitivity in the genitalia, which appears to be crucial for reproductive behavior". BioScience. 51 (3): 219–225. doi:10.1641/0006-3568(2001)051[0219:HOB]2.0.CO;2.
 37. Schlaepfer, Gloria G. (2006). Butterflies. Marshall Cavendish. p. 52. ISBN 978-0-7614-1745-3.
 38. 38.0 38.1 38.2 Capinera, John L. (2008). Encyclopedia of Entomology. Springer Science & Business Media. p. 640. ISBN 978-1-4020-6242-1. Archived from the original on 20 May 2016. සම්ප්‍රවේශය 8 January 2016.
 39. Beament, J.W.L.; Lal, R. (1957). "Penetration Through the Egg-shell of Pieris brassicae". Bulletin of Entomological Research. 48 (1): 109–125. doi:10.1017/S0007485300054134.
 40. Scott, James A. (1992). The Butterflies of North America: A Natural History and Field Guide. Stanford University Press. p. 121. ISBN 978-0-8047-2013-7. Archived from the original on 18 May 2016. සම්ප්‍රවේශය 8 January 2016.
 41. Capinera, John L. (2008). Encyclopedia of Entomology. Springer Science & Business Media. p. 676. ISBN 978-1-4020-6242-1. Archived from the original on 2 May 2016. සම්ප්‍රවේශය 8 January 2016.
 42. Shepard, Jon; Guppy, Crispin (2011). Butterflies of British Columbia: Including Western Alberta, Southern Yukon, the Alaska Panhandle, Washington, Northern Oregon, Northern Idaho, and Northwestern Montana. UBC Press. p. 55. ISBN 978-0-7748-4437-6. Archived from the original on 13 May 2016. සම්ප්‍රවේශය 8 January 2016.
 43. "British Butterflies: Education: Butterflies in Winter". 7 January 2017 දින මුල් පිටපත වෙතින් සංරක්ෂණය කරන ලදී. සම්ප්‍රවේශය 12 September 2015.
 44. "Camberwell Beauty". NatureGate. 21 April 2017 දින මුල් පිටපත වෙතින් සංරක්ෂණය කරන ලදී. සම්ප්‍රවේශය 12 September 2015.
 45. Venkatesha, M. G.; Shashikumar, L.; Gayathri Devi, S.S. (2004). "Protective Devices of the Carnivorous Butterfly, Spalgis epius (Westwood) (Lepidoptera: Lycaenidae)". Current Science. 87 (5): 571–572.
 46. Bingham, C.T. (1907). The Fauna of British India, Including Ceylon and Burma. Vol. II (1st ed.). London: Taylor and Francis, Ltd.
 47. Devries, P. J. (1988). "The larval Ant-organs of Thisbe irenea (Lepidoptera: Riodinidae) and Their Effects Upon Attending Ants". Zoological Journal of the Linnean Society. 94 (4): 379–393. doi:10.1111/j.1096-3642.1988.tb01201.x.
 48. Devries, P. J. (June 1990). "Enhancement of Symbioses Between Butterfly Caterpillars and Ants by Vibrational Communication". Science. 248 (4959): 1104–1106. Bibcode:1990Sci...248.1104D. doi:10.1126/science.248.4959.1104. PMID 17733373. S2CID 35812411.
 49. Thomas, Jeremy; Schönrogge, Karsten; Bonelli, Simona; Barbero, Francesca; Balletto, Emilio (2010). "Corruption of Ant Acoustical Signals by Mimetic Social Parasites". Communicative and Integrative Biology. 3 (2): 169–171. doi:10.4161/cib.3.2.10603. PMC 2889977. PMID 20585513.
 50. Klowden, Marc J. (2013). Physiological Systems in Insects. Academic Press. p. 114. ISBN 978-0-12-415970-9. Archived from the original on 1 May 2016. සම්ප්‍රවේශය 8 January 2016.
 51. Locke, Michael (1997). "Caterpillars have evolved lungs for hemocyte gas exchange". Journal of Insect Physiology. 44 (1): 1–20. doi:10.1016/s0022-1910(97)00088-7. PMID 12770439. Archived from the original on 19 July 2021. සම්ප්‍රවේශය 19 June 2018.
 52. "Peggy Notebaert Nature Museum". Larva Legs. Chicago Academy of Sciences. 19 March 2012 දින මුල් පිටපත වෙතින් සංරක්ෂණය කරන ලදී. සම්ප්‍රවේශය 7 June 2012.
 53. 53.0 53.1 Brunetti, Craig R.; Selegue, Jayne E.; Monteiro, Antonia; French, Vernon; Brakefield, Paul M.; Carroll, Sean B. (2001). "The Generation and Diversification of Butterfly Eyespot Color Patterns". Current Biology. 11 (20): 1578–1585. doi:10.1016/S0960-9822(01)00502-4. PMID 11676917. S2CID 14290399.
 54. Harpel, D.; Cullen, D. A.; Ott, S. R.; Jiggins, C. D.; Walters, J. R. (2015). "Pollen feeding proteomics: Salivary proteins of the passion flower butterfly, Heliconius melpomene". Insect Biochemistry and Molecular Biology. 63: 7–13. doi:10.1016/j.ibmb.2015.04.004. PMID 25958827. Archived from the original on 19 July 2021. සම්ප්‍රවේශය 8 November 2018.
 55. "The Online Guide to the Animals of Trinidad and Tobago | Heliconius ethilla (Ethilia Longwing Butterfly)" (PDF). UWI St. Augustine. Archived (PDF) from the original on 28 May 2018. සම්ප්‍රවේශය 28 May 2018.
 56. Woodbury, Elton N. (1994). Butterflies of Delmarva. Delaware Nature Society; Tidewater Publishers. p. 22. ISBN 978-0-87033-453-5. Archived from the original on 9 May 2016. සම්ප්‍රවේශය 8 January 2016.
 57. Livraghi, Luca; Hanly, Joseph J; Van Bellghem, Steven M; Montejo-Kovacevich, Gabriela; van der Heijden, Eva SM; Loh, Ling Sheng; Ren, Anna; Warren, Ian A; Lewis, James J; Concha, Carolina; Hebberecht, Laura (2021-07-19). "Cortex cis-regulatory switches establish scale colour identity and pattern diversity in Heliconius". eLife (ඉංග්‍රීසි බසින්). 10: e68549. doi:10.7554/eLife.68549. ISSN 2050-084X. PMC 8289415. PMID 34280087. Archived from the original on 19 July 2021. සම්ප්‍රවේශය 19 July 2021.
 58. Gilbert, L. E. (1972). "Pollen Feeding and Reproductive Biology of Heliconius Butterflies". Proceedings of the National Academy of Sciences. 69 (6): 1402–1407. Bibcode:1972PNAS...69.1403G. doi:10.1073/pnas.69.6.1403. PMC 426712. PMID 16591992.
 59. Herrera, C. M. (1987). "Components of Pollinator 'Quality': Comparative Analysis of a Diverse Insect Assemblage" (PDF). Oikos. 50 (1): 79–90. doi:10.2307/3565403. JSTOR 3565403. 25 February 2009 දින මුල් පිටපත (PDF) වෙතින් සංරක්ෂණය කරන ලදී.
 60. Goulson, D.; Ollerton, J.; Sluman, C. (1997). "Foraging strategies in the small skipper butterfly, Thymelicus flavus: when to switch?" (PDF). Animal Behaviour. 53 (5): 1009–1016. doi:10.1006/anbe.1996.0390. S2CID 620334. Archived (PDF) from the original on 2 March 2021. සම්ප්‍රවේශය 24 December 2020.
 61. Molleman, Freerk; Grunsven, Roy H. A.; Liefting, Maartje; Zwaan, Bas J.; Brakefield, Paul M. (2005). "Is Male Puddling Behaviour of Tropical Butterflies Targeted at Sodium for Nuptial Gifts or Activity?". Biological Journal of the Linnean Society. 86 (3): 345–361. doi:10.1111/j.1095-8312.2005.00539.x.
 62. Gochfeld, Michael; Burger, Joanna (1997). Butterflies of New Jersey: A Guide to Their Status, Distribution, Conservation, and Appreciation. Rutgers University Press. p. 55. ISBN 978-0-8135-2355-2. Archived from the original on 27 July 2020. සම්ප්‍රවේශය 15 May 2018.
 63. "Article on San Diego Zoo website". Sandiegozoo.org. Archived from the original on 4 March 2009. සම්ප්‍රවේශය 30 March 2009.
 64. Birch, M. C.; Poppy, G. M. (1990). "Scents and Eversible Scent Structures of Male Moths" (PDF). Annual Review of Entomology. 35: 25–58. doi:10.1146/annurev.ento.35.1.25. Archived (PDF) from the original on 6 October 2015. සම්ප්‍රවේශය 12 September 2015.
 65. Obara, Y.; Hidaki, T. (1968). "Recognition of the Female by the Male, on the Basis of Ultra-Violet Reflection, in the White Cabbage Butterfly, Pieris rapae crucivora Boisduval". Proceedings of the Japan Academy. 44 (8): 829–832. doi:10.2183/pjab1945.44.829.
 66. Hirota, Tadao; Yoshiomi, Yoshiomi (2004). "Color Discrimination on Orientation of Female Eurema hecabe (Lepidoptera: Pieridae)". Applied Entomology and Zoology. 39 (2): 229–233. doi:10.1303/aez.2004.229.
 67. Kinoshita, Michiyo; Shimada, Naoko; Arikawa, Kentaro (1999). "Color Vision of the Foraging Swallowtail Butterfly Papilio xuthus". The Journal of Experimental Biology. 202 (2): 95–102. doi:10.1242/jeb.202.2.95. PMID 9851899. Archived from the original on 2 November 2018. සම්ප්‍රවේශය 10 August 2021.
 68. Swihart, S. L (1967). "Hearing in Butterflies". Journal of Insect Physiology. 13 (3): 469–472. doi:10.1016/0022-1910(67)90085-6.
 69. Information, Reed Business (17 December 1988). "Butterflies Make Best Use of the Sunshine". New Scientist: 13. ISSN 0262-4079. Archived from the original on 21 May 2016. සම්ප්‍රවේශය 8 January 2016. {{cite journal}}: |first1= has generic name (help)
 70. Ellers, J.; Boggs, Carol L. (2002). "The Evolution of Wing Color in Colias Butterflies: Heritability, Sex Linkage, and population divergence" (PDF). Evolution. 56 (4): 836–840. doi:10.1554/0014-3820(2002)056[0836:teowci]2.0.co;2. PMID 12038541. S2CID 8732686. Archived (PDF) from the original on 7 January 2007. සම්ප්‍රවේශය 7 November 2006.
 71. Srygley, R. B.; Thomas, A. L. R. (2002). "Aerodynamics of Insect Flight: Flow Visualisations with Free Flying Butterflies Reveal a Variety of Unconventional Lift-Generating Mechanisms". Nature. 420 (6916): 660–664. Bibcode:2002Natur.420..660S. doi:10.1038/nature01223. PMID 12478291. S2CID 11435467.
 72. Feltwell, J. (2012). Large White Butterfly: The Biology, Biochemistry and Physiology of Pieris brassicae (Linnaeus). Springer. pp. 401–. ISBN 978-94-009-8638-1. Archived from the original on 10 May 2016. සම්ප්‍රවේශය 8 January 2016.
 73. Burton, Maurice; Burton, Robert (2002). International Wildlife Encyclopedia: Brown bear - Cheetah. Marshall Cavendish. p. 416. ISBN 978-0-7614-7269-8. Archived from the original on 9 May 2016. සම්ප්‍රවේශය 8 January 2016.
 74. 74.0 74.1 Allen, Thomas J. (2005). A Field Guide to Caterpillars. Oxford University Press. p. 15. ISBN 978-0-19-803413-1. Archived from the original on 27 April 2016. සම්ප්‍රවේශය 8 January 2016.
 75. "Parasites and Natural Enemies". University of Minnesota. Archived from the original on 7 October 2015. සම්ප්‍රවේශය 16 October 2015.
 76. Feltwell, J. (2012). Large White Butterfly: The Biology, Biochemistry and Physiology of Pieris Brassicae (Linnaeus). Springer. p. 429. ISBN 978-94-009-8638-1. Archived from the original on 5 May 2016. සම්ප්‍රවේශය 8 January 2016.
 77. CITES appendices I, II and III සංරක්ෂණය කළ පිටපත 5 දෙසැම්බර් 2017 at the Wayback Machine, official website
 78. Meyer, A. (October 2006). "Repeating Patterns of Mimicry". PLOS Biology. 4 (10): e341. doi:10.1371/journal.pbio.0040341. ISSN 1544-9173. PMC 1617347. PMID 17048984.
 79. Nishida, Ritsuo (2002). "Sequestration of Defensive Substances from Plants by Lepidoptera". Annual Review of Entomology. 47: 57–92. doi:10.1146/annurev.ento.47.091201.145121. PMID 11729069.
 80. 80.0 80.1 80.2 Edmunds, M. (1974). Defence in Animals. Longman. pp. 74–78, 100–113.
 81. Halloran, Kathryn; Wason, Elizabeth (2013). "Papilio polytes". Animal Diversity Web. University of Michigan Museum of Zoology. Archived from the original on 7 October 2015. සම්ප්‍රවේශය 12 September 2015.
 82. Robbins, Robert K. (1981). "The "False Head" Hypothesis: Predation and Wing Pattern Variation of Lycaenid Butterflies". American Naturalist. 118 (5): 770–775. doi:10.1086/283868. S2CID 34146954.
 83. Forbes, Peter (2009). Dazzled and Deceived: Mimicry and Camouflage. Yale University Press. ISBN 978-0-300-17896-8.
 84. Edmunds, Malcolm (2012). "Deimatic Behavior". Springer. Archived from the original on 28 July 2013. සම්ප්‍රවේශය 31 December 2012.
 85. "Featured Creatures: Giant Swallowtail". University of Florida. Archived from the original on 11 June 2019. සම්ප්‍රවේශය 12 September 2015.
 86. Fiedler, K.; Holldobler, B.; Seufert, P. (1996). "Butterflies and Ants: The Communicative Domain". Cellular and Molecular Life Sciences. 52: 14–24. doi:10.1007/bf01922410. S2CID 33081655.
 87. Nafus, D. M.; Schreiner, I. H. (1988). "Parental Care in a Tropical Nymphalid Butterfly Hypolimas anomala". Animal Behaviour. 36 (5): 1425–1443. doi:10.1016/s0003-3472(88)80213-6. S2CID 53183529.
 88. Cooper, William E. Jr. (1998). "Conditions Favoring Anticipatory and Reactive Displays Deflecting Predatory Attack". Behavioral Ecology. 9 (6): 598–604. CiteSeerX 10.1.1.928.6688. doi:10.1093/beheco/9.6.598.
 89. Stevens, M. (2005). "The Role of Eyespots as Anti-Predator Mechanisms, Principally Demonstrated in the Lepidoptera". Biological Reviews. 80 (4): 573–588. doi:10.1017/S1464793105006810. PMID 16221330. S2CID 24868603.
 90. 90.0 90.1 Brakefield, PM; Gates, Julie; Keys, Dave; Kesbeke, Fanja; Wijngaarden, Pieter J.; Montelro, Antónia; French, Vernon; Carroll, Sean B.; et al. (1996). "Development, Plasticity and Evolution of Butterfly Eyespot Patterns". Nature. 384 (6606): 236–242. Bibcode:1996Natur.384..236B. doi:10.1038/384236a0. PMID 12809139. S2CID 3341270.
 91. Elfferich, Nico W. (1998). "Is the larval and imaginal signalling of Lycaenidae and other Lepidoptera related to communication with ants". Deinsea. 4 (1). Archived from the original on 27 September 2017. සම්ප්‍රවේශය 6 November 2017.
 92. Brakefield, P. M.; Kesbeke, F.; Koch, P. B. (December 1998). "The Regulation of Phenotypic Plasticity of Eyespots in the Butterfly Bicyclus anynana". The American Naturalist. 152 (6): 853–60. doi:10.1086/286213. ISSN 0003-0147. PMID 18811432. S2CID 22355327.
 93. Monteiro, A.; Pierce, N. E. (2001). "Phylogeny of Bicyclus (Lepidoptera: Nymphalidae) Inferred from COI, COII, and EF-1 Alpha Gene Sequences" (PDF). Molecular Phylogenetics and Evolution. 18 (2): 264–281. doi:10.1006/mpev.2000.0872. PMID 11161761. S2CID 20314608. 2019-03-03 දින මුල් පිටපත (PDF) වෙතින් සංරක්ෂණය කරන ලදී.
 94. Nijhout, Hf (Jan 2003). "Development and Evolution of Adaptive Polyphenisms". Evolution & Development. 5 (1): 9–18. doi:10.1046/j.1525-142X.2003.03003.x. ISSN 1520-541X. PMID 12492404. S2CID 6027259.
 95. Brakefield, Paul M.; Larsen, Torben B. (1984). "The Evolutionary Significance of Dry and Wet Season Forms in some Tropical Butterflies" (PDF). Biological Journal of the Linnean Society. 22: 1–12. doi:10.1111/j.1095-8312.1984.tb00795.x. hdl:1887/11011. Archived (PDF) from the original on 27 July 2020. සම්ප්‍රවේශය 23 September 2019.
 96. Lyytinen, A.; Brakefield, P. M.; Lindström, L.; Mappes, J. (2004). "Does Predation Maintain Eyespot Plasticity in Bicyclus anynana". Proceedings of the Royal Society B. 271 (1536): 279–283. doi:10.1098/rspb.2003.2571. PMC 1691594. PMID 15058439.
 97. "The Mathematical Butterfly: Simulations Provide New Insights On Flight". Inside Science. Archived from the original on 16 May 2018. සම්ප්‍රවේශය 15 May 2018.
 98. Science, 12 May 2017, "Where Have All the Insects Gone?" සංරක්ෂණය කළ පිටපත 8 මාර්තු 2021 at the Wayback Machine Vol. 356, Issue 6338, pp. 576-579
 99. Reckhaus, Hans-Dietrich, "Why Every Fly Counts: A Documentation about the Value and Endangerment of Insects" සංරක්ෂණය කළ පිටපත 19 ජූලි 2021 at the Wayback Machine (Springer International, 2017) pp.2-5
 100. Larsen, Torben (1994). "Butterflies of Egypt". Saudi Aramco World. 45 (5): 24–27. Archived from the original on 13 January 2010. සම්ප්‍රවේශය 15 November 2006.
 101. Miller, Mary (1993). The Gods and Symbols of Ancient Mexico and the Maya. Thames & Hudson. ISBN 978-0-500-27928-1.
 102. "Table Complete with Real Butterflies Embedded in Resin". 6 May 2010 දින මුල් පිටපත වෙතින් සංරක්ෂණය කරන ලදී. සම්ප්‍රවේශය 30 March 2009.
 103. Pinar (13 November 2013). "Entire Alphabet Found on the Wing Patterns of Butterflies". Archived from the original on 7 September 2015. සම්ප්‍රවේශය 9 September 2015.
 104. ""The Butterfly that Stamped" | Just So Stories | Rudyard Kipling | Lit2Go ETC". Archived from the original on 8 August 2021. සම්ප්‍රවේශය 8 August 2021.
 105. Nilsson, Hans. "Bellman på Spåren" (ස්වීඩන් බසින්). Bellman.net. Archived from the original on 26 September 2015. සම්ප්‍රවේශය 13 September 2015.
 106. Van Rij, Jan (2001). Madame Butterfly: Japonisme, Puccini, and the Search for the Real Cho-Cho-San. Stone Bridge Press. ISBN 9781880656525. Archived from the original on 27 July 2020. සම්ප්‍රවේශය 8 January 2016.
 107. Hearn, Lafcadio (1904). Kwaidan: Stories and Studies of Strange Things. Dover. ISBN 978-0-486-21901-1.
 108. Louis, Chevalier de Jaucourt (Biography) (January 2011). "Butterfly". Encyclopedia of Diderot and d'Alembert. Archived from the original on 11 August 2016. සම්ප්‍රවේශය 1 April 2015.
 109. Hutchins, M., Arthur V. Evans, Rosser W. Garrison and Neil Schlager (Eds) (2003) Grzimek's Animal Life Encyclopedia, 2nd edition. Volume 3, Insects. Gale, 2003.
 110. Rabuzzi, M. 1997. Butterfly etymology. Cultural Entomology November 1997 Fourth issue online සංරක්ෂණය කළ පිටපත 3 දෙසැම්බර් 1998 at the Wayback Machine
 111. "Church Releases Butterflies as Symbol of Rebirth". The St. Augustine Record. Archived from the original on 11 September 2015. සම්ප්‍රවේශය 8 September 2015.
 112. "I'm Scared to Be a Woman". Human Rights Watch. 24 September 2014. Archived from the original on 6 September 2015. සම්ප්‍රවේශය 8 September 2015. a 22-year-old transgender woman sports a tattoo of a butterfly—a transgender symbol signifying transformation
 113. Dorset Chronicle, May 1825, reprinted in: "The First Butterfly", in The Every-day Book and Table Book; or, Everlasting Calendar of Popular Amusements, etc. Vol III., ed. William Hone, (London: 1838) p 678.
 114. "Superstitions and Beliefs Related to Death". Living in the Philippines. Archived from the original on 4 March 2016. සම්ප්‍රවේශය 9 October 2015.
 115. "Official State Butterflies". NetState.com. Archived from the original on 3 July 2013. සම්ප්‍රවේශය 9 September 2015.
 116. Leach, William (2014-03-27). "Why Collecting Butterflies Isn't Cruel". Wall Street Journal. Archived from the original on 13 February 2021. සම්ප්‍රවේශය 2021-01-17.
 117. "Collecting and Preserving Butterflies". Texas A&M University Bug Hunter. Archived from the original on 25 November 2020. සම්ප්‍රවේශය 2021-01-17.
 118. "Rearing caterpillars". Amateur Entomologists' Society (AES). Archived from the original on 6 March 2021. සම්ප්‍රවේශය 2021-01-17.
 119. Vukusic, Pete; Hooper, Ian (2005). "Directionally Controlled Fluorescence Emission in Butterflies". Science. 310 (5751): 1151. doi:10.1126/science.1116612. PMID 16293753. S2CID 43857104.
 120. Vanderbilt, Tom. "How Biomimicry is Inspiring Human Innovation". Smithsonian. Archived from the original on 28 September 2015. සම්ප්‍රවේශය 8 September 2015.

External links[සංස්කරණය]

විකිඋද්ධෘත සතුව පහත තේමාව සම්බන්ධයෙන් උද්ධෘත එකතුවක් ඇත:

සැකිල්ල:Americana Poster

Regional lists[සංස්කරණය]

සැකිල්ල:Lepidoptera

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සමනලයා&oldid=595052" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි