සංයුක්ත සැරසුම් පි‍ටු(CSS)

විකිපීඩියා වෙතින්
Cascading Style Sheets (CSS)
CSS3_logo_and_wordmark.svg
දිගුව.css
අන්තර්ජාල මාධ්‍ය වර්ගයtext/css
සමරූපි වර්ග හඳුන්වනයpublic.css
ප්‍රථම නිකුත් කිරීමදෙසැම්බර් 17, 1996; වසර 27 කට පෙර (1996-12-17)
අවසාන නිකුත් කිරීමCSS 2.1 : Level 2 Revision 1 / අප්‍රේල් 12, 2016; වසර 8 කට පෙර (2016-04-12)
ආකෘතියේ වර්ගයStyle sheet language
වෙබ් අඩවියw3.org/TR/CSS/

සංයුක්ත සැරසුම් පි‍ටු (ඉංග්‍රීසි:  CSS-cascading style sheets) ලෙස හඳුන්වා දුන් අතර වෙබ් පි‍ටුවක අන්තර්ගත කොටස් (HTML Elements) කෙසේ දිස්විය යුතු දැයි වෙබ් බ්‍රව්සරයට උපදෙස් ලබා දීම මෙම දත්ත ගොනුව(file එක) මහින් සිදු කරනු ලැබේ.