ශ්‍රී ලංකාව සබැඳි ඩයස්පෝරා

විකිපීඩියා වෙතින්

ශ්‍රී ලාංකාවෙන් පිටත වාසයකරන ශ්‍රී ලාංකිකයෝ ද පෙරදී බ්‍රිතාන්‍ය ලංකාවේ, ලංකාවේ හෝ ශ්‍රී ලංකාවේ පුරවැසිභාවය තිබූ පුද්ගලයෝ සහ ඹවුන්ගේන් පැවත එන්නද ඇතුලත්වන ඩයස්පෝරා පොදුවේ ශ්‍රී ලංකාව සබැඳි ඩයස්පෝරාවේ.

සිංහල ඩයස්පෝරාව[සංස්කරණය]

ලංකා දෙමළ ඩයස්පෝරාව[සංස්කරණය]

ලංකා බර්ගර් ඩයස්පෝරාව[සංස්කරණය]

ආශ්‍රිත ලිපි[සංස්කරණය]