විකිපීඩියා සාකච්ඡාව:Tutorial

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

==
ශීර්ෂ පෙළ

  1. යළියොමුව [[
  2. යළියොමුව ඉලක්ක පිටු නම
මාතෘකාව මාතෘකාව මාතෘකාව
කොටුවේ පෙළ කොටුවේ පෙළ කොටුවේ පෙළ
කොටුවේ පෙළ කොටුවේ පෙළ කොටුවේ පෙළ
කොටුවේ පෙළ කොටුවේ පෙළ කොටුවේ පෙළ

]] </gallery>

==

ව්‍යාපෘති පිටුවේ මාතෘකාව සම්බන්ධයෙන්[සංස්කරණය]

මෙම ව්‍යාපෘති පිටුවේ Tutorial යන මාතෘකාවට වඩා පෙරහුරුව සුදුසු නොවේ ද? --සමීර ශාකුන්තල | Sameera Shaakunthala 17:09, 25 ජූනි 2010 (යූටීසී)

ඔව්. මෙම මාතෘකාව වෙනස් කළ යුතුය. -- බිඟුවා සාකච්ඡාව 01:39, 26 ජූනි 2010 (යූටීසී)