විකිපීඩියා:Requests for permissions/Archive

විකිපීඩියා, නිදහස් විශ්වකෝෂය වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

This page is for archived AWB, Rollback, Account creator, Autoreviewer and Confirmed requests for approval. The NPWatcher and WP:PERM/RW requests should not be archived here.