විකිපීඩියා:නින්දා අපහාස

විකිපීඩියා වෙතින්
(විකිපීඩියා:LIBEL වෙතින් යළි-යොමු කරන ලදි)
මෙම ලිපියේ අඩංගු කරුණු සැකෙවින්: Delete libelous material when it has been identified.

The goal of Wikipedia is to create an encyclopedic information source adhering to a neutral point of view, with referenced information through the citation of reliable published sources, so as to maintain a standard of verifiability.[1]

It is the responsibility of all contributors to ensure that the material posted on Wikipedia is not defamatory.

It is a Wikipedia policy to immediately delete libelous material when it has been identified. Page revisions containing libelous content should also be removed from the page history. Libelous material (otherwise known as defamation) is reasonably likely to damage a person or company's reputation and could expose Wikipedia to legal consequences.

Contact instructions for subjects of libel[සංස්කරණය]

If you believe that you are the subject of a libelous statement on Wikipedia, please:

  • E-mail us with details of the article and error.

Policies[සංස්කරණය]

Other related pages[සංස්කරණය]

  1. Wales, Jimmy (2006-05-16). "[WikiEN-l] Zero information is preferred to misleading or false information". lists.wikimedia.org. WikiEN-l. 2011-04-06 දින පැවති මුල් පිටපත වෙතින් සංරක්ෂිත පිටපත. සම්ප්‍රවේශය 2019-07-17. It should be removed, aggressively, unless it can be sourced. This is true of all information, but it is particularly true of negative information about living persons.

External links[සංස්කරණය]