විකිපීඩියා:තෝරාගත් සංවත්සර/සැප්තැම්බර් 7

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

සැප්තැම්බර් 7: බ්‍රසීලයේ නිදහස් දිනය (1822)

  • 1978ශ්‍රී ලංකාවේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව: ජාතික රාජ්‍ය සභාව විසින් මුලින්ම ප්‍රඥාපනය කිරීම.
  • තවත් සිදුවීම්: සැප්තැම්බර් 6සැප්තැම්බර් 7සැප්තැම්බර් 8

    දැන් වේලාව 2020 ජූනි 6 (UTC) – මෙම පිටුව ප්‍රතිපූරණය කරන්න